You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Hjarbæk: Høring om lokal udviklingsplan

Forslag til tillæg nr. 80 til Kommuneplan 2017-2029.

Emne

Kommuneplan

Område

8831 Løgstrup

Offentliggørelse

25.11.2021

Høringsfrist

20.01.2022
Indsend høringssvar

Resume

Byrådet har besluttet, at planlægningen i Viborg Kommunes mindre byer og landsbyer skal styrkes med det formål at gøre planerne tidssvarende og byerne mere attraktive.

Arbejdet med plangennemgangen er tilrettelagt, så der samtidig udarbejdes borgerdrevne lokale udviklingsplaner, hvor ønskerne til den fremtidige udvikling i det enkelte lokalsamfund formuleres i dialog mellem borgerne i lokalsamfundet og
kommunen.

Udviklingsplanerne er en del af kommuneplanen og viser byrådets plan for byens fysiske udvikling – både på kort sigt og på langt sigt. Udviklingsplanerne er en blanding af arealudlæg og konkrete initiativer/projekter.

Formålet med forslag til tillæg nr. 80 til Kommuneplan 2017-2029 er at indarbejde en lokal udviklingsplan for Hjarbæk samt at foretage rettelser i rammer som konsekvens heraf.

Byrådet ønsker at modtage bemærkninger, ændringsforslag og indsigelser til planlægningen senest den 20. januar 2022.

Borgermøde

Der holdes ikke borgermøde.

Byrådet har afgjort, at planforslaget ikke er omfattet af krav om miljøvurdering. Begrundelsen fremgår af planforslagets redegørelse. Inden 4 uger efter offentliggørelsen kan du klage over byrådets afgørelse. Se klagevejledning.

Hvem kan klage?

Alle med en retlig interesse i sagens udfald kan klage jf. planlovens § 59. Desuden kan visse landsdækkende foreninger og organisationer, der har som hovedformål at beskytte natur og miljø eller varetage væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen, klage.

Hvad kan jeg klage over?

Kun retlige spørgsmål kan påklages jf. planlovens § 58, stk. 1, nr. 3. Det vil sige, at du f.eks. kan klage, hvis du mener, at kommunen ikke har haft hjemmel til at træffe afgørelsen eller ikke har overholdt procedure- og kompetenceregler. Du kan klage over afgørelsen om, at et planforslag ikke skal miljøvurderes.

Hvornår skal jeg senest klage?

Klagen skal være modtaget inden 4 uger efter den offentlige bekendtgørelse.

Hvordan kan jeg klage?

Hvis du ønsker at klage, skal du klage til Planklagenævnet.

Du klager via Klageportalen, som du finder på hjemmesiden for naevneneshus.dk

Du logger på Klageportalen med NEM-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Viborg Kommune via Klageportalen. I Klageportalen sendes din klage automatisk til Viborg Kommune.

Klagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen. Hvis du på grund af særlige forhold ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Planklagenævnet.

Hvad koster det?

Når du klager, skal du som privatperson betale et gebyr på kr. 900, mens interesseorganisationer, virksomheder og offentlige myndigheder skal betale et gebyr på kr. 1.800. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Søgsmål

Hvis du vil indbringe afgørelsen for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra afgørelsens modtagelse.

Kontaktperson

Marie Sølgaard Bang

Tlf: 87 87 86 41