You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Kvosted: Høring om planlægning for solcelleanlæg

Forslag til lokalplan nr. 555 og tillæg nr. 71 til Kommuneplan 2017-2029.

Emne

LokalplanKommuneplanMiljøvurdering af planer og programmerMiljøvurdering af konkrete projekter (VVM)

Område

8831 Løgstrup

Offentliggørelse

01.07.2021

Høringsfrist

Høringsfrist er udløbet

Resume

Der foreligger nu et forslag til kommuneplantillæg og et forslag til lokalplan for et område til solceller vest for Kvosted samt et konkret projektforslag for solceller i det konkrete planområde.

Formålet med planforslagene er at udlægge området til et solcelleanlæg med tilhørende tekniske anlæg samt sikre en harmonisk ensartet opstilling af solcellerne og en afskærmende beplantning, så etableringen af anlægget tager mest muligt hensyn til omkringliggende landskab, natur og naboer.

Byrådet ønsker at modtage bemærkninger, ændringsforslag og indsigelser til planlægningen senest den 9. september 2021.

Borgermøde

Der er holdt borgermøde 18. august 2021. 

Se kommunens oplæg om planprocessen (pdf)
Se ansøgers oplæg om planer og miljøvurdering (pdf)

 

Kort over området

Da planerne og det ansøgte projekt kan få væsentlig indvirkning på miljøet, er der udarbejdet en rapport med en miljøvurdering af planerne og en rapport med en miljøvurdering af projektet (tidligere kendt som VVM-redegørelse). Begge rapporterne samt den oprindelige ansøgning om opstilling af solceller kan findes via link på denne side.

Hvis projektet skal realiseres, skal Viborg Kommune give tilladelse til projektet efter miljøvurderingsloven (LBK nr 973 af 25/06/2020). Der er lavet et udkast til en tilladelse efter miljøvurderingslovens § 25, som kan findes via link på denne side.

Kontaktperson

Anna Dorte Nørgaard

Tlf: 87 87 86 26