You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Møldrup: Høring om planlægning for boligområde ved Jernbanegade 10-12

Forslag til lokalplan nr. 565

Emne

Lokalplan

Område

9632 Møldrup

Offentliggørelse

26.08.2021

Høringsfrist

Høringsfrist er udløbet

Resume

Denne lokalplan er udarbejdet på baggrund af Byrådets ønske om at give mulighed for et konkret projekt for en ny almen boligbebyggelse ved Jernbanegade i Møldrup.
Lokalplanen giver mulighed for at etablere en ny samlet etagebebyggelse med 12 almene boliger.

Byrådet ønsker at modtage bemærkninger, ændringsforslag og indsigelser til planlægningen senest den 23. september 2021.

Borgermøde

Der blev afholdt borgermøde onsdag 8. september 2021. 

Kort over området

Byrådet har afgjort, at planforslaget ikke er omfattet af krav om miljøvurdering. Begrundelsen fremgår af planforslagets redegørelse. Inden 4 uger efter offentliggørelsen kan du klage over byrådets afgørelse. Se klagevejledning.

Hvem kan klage?

Alle med en retlig interesse i sagens udfald kan klage jf. planlovens § 59. Desuden kan visse landsdækkende foreninger og organisationer, der har som hovedformål at beskytte natur og miljø eller varetage væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen, klage.

Hvad kan jeg klage over?

Kun retlige spørgsmål kan påklages jf. planlovens § 58, stk. 1, nr. 3. Det vil sige, at du f.eks. kan klage, hvis du mener, at kommunen ikke har haft hjemmel til at træffe afgørelsen eller ikke har overholdt procedure- og kompetenceregler. Du kan klage over afgørelsen om, at et planforslag ikke skal miljøvurderes.

Hvornår skal jeg senest klage?

Klagen skal være modtaget inden 4 uger efter den offentlige bekendtgørelse.

Hvordan kan jeg klage?

Hvis du ønsker at klage, skal du klage til Planklagenævnet.

Du klager via Klageportalen, som du finder på hjemmesiden for naevneneshus.dk

Du logger på Klageportalen med NEM-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Viborg Kommune via Klageportalen. I Klageportalen sendes din klage automatisk til Viborg Kommune.

Klagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen. Hvis du på grund af særlige forhold ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Planklagenævnet.

Hvad koster det?

Når du klager, skal du som privatperson betale et gebyr på kr. 900, mens interesseorganisationer, virksomheder og offentlige myndigheder skal betale et gebyr på kr. 1.800. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Søgsmål

Hvis du vil indbringe afgørelsen for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra afgørelsens modtagelse.

Kontaktperson

Lisbeth Hermansen Kusk

Tlf: 87 87 06 05