You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Viborg: Vedtaget planlægning for teknisk område til forsyningsanlæg ved Randersvej

Lokalplan nr. 550 og tillæg nr. 64 til Kommuneplan 2017-2029

Emne

LokalplanKommuneplan

Område

8800 Viborg

Offentliggørelse

01.07.2021

Klagefrist

Klagefrist er udløbet

Resume

Lokalplanen har til formål at udlægge området til forsyningsanlæg med en placering, udformning og afskærmning, så det får en trafiksikker vej adgang og en god tilpasning i forhold til anlæggets synlighed fra omkringliggende veje. Desuden skal lokalplanen forebygge miljøkonflikter i forhold til anlæggets påvirkning af omgivelserne med støj og kulde gennem afgrænsning af muligheder for anvendelse af arealer.

Kort over området

Offentliggjort: torsdag 1. juli 2021
Klagefrist: 4 uger fra offentliggørelse

Hvem kan klage?

Alle med en retlig interesse i sagens udfald kan klage jf. planlovens § 59. Desuden kan landsdækkende foreninger og organisationer, der har som hovedformål at beskytte natur og miljø eller varetage væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen klage.

Hvad kan jeg klage over?

Kun retlige spørgsmål kan påklages jf. planlovens § 58, stk. 1, nr. 3. Det vil sige, at du f.eks. kan klage, hvis du mener, at kommunen ikke har haft hjemmel til at træffe afgørelsen eller ikke har overholdt procedure- og kompetenceregler.

Hvornår skal jeg senest klage?

Klagen skal være modtaget inden 4 uger efter den offentlige bekendtgørelse.

Hvordan kan jeg klage?

Hvis du ønsker at klage, skal du klage til Planklagenævnet.

Du klager via Klageportalen, som du finder via www.naevneneshus.dk

Du logger på Klageportalen med NEM-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Viborg Kommune via Klageportalen. I Klageportalen sendes din klage automatisk til Viborg Kommune.

Klagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen. Hvis du på grund af særlige forhold ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Planklagenævnet.

Hvad koster det?

Når du klager, skal du som privatperson betale et gebyr på kr. 900, mens interesseorganisationer, virksomheder og offentlige myndigheder skal betale kr. 1.800 i gebyr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Søgsmål

Hvis du vil indbringe afgørelsen for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder efter den offentlige bekendtgørelse.

Hvis du vil vide mere?

Læs mere om planklagenævnet

Kontaktperson

Rasmus Trangbæk Kjærsgaard

Tlf: 87 87 86 38

Teknik & Miljø - Strategi og udvikling

87 87 86 31
Send en sikker mail Obs: Når du sender en mail til os, vil du blive bedt om at bruge dit NemID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit CPR-nummer