You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Viborg Kommune: Høring om nye muligheder for udvikling i kystnærhedszonen

Idéfase for sommerhusområder, udviklingsområder og forsøgstilladelser for kyst- og naturturisme.

Emne

IdéfaseKommuneplan

Område

Hele Viborg Kommune

Offentliggørelse

06.07.2023

Høringsfrist

Høringsfrist er udløbet

©Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering

Resumé

Landdistriktsministeren har inviteret kommuner til at ansøge om udlæg og omplacering af sommerhusområder, udviklingsområder i kystnærhedszonen og forsøgstilladelse for kyst- og naturturisme. En forudsætning er, at områderne er udpeget i en planstrategi.

Viborg Byråd ønsker derfor at udarbejde et tillæg til Planstrategi 2040 og opfordrer alle interesserede til at komme med idéer og forslag til udviklingsmulighederne i kystnærhedszonen senest den 3. august 2023.

Borgermøde

Der holdes ikke borgermøde.

Politisk beslutning

Link til sag nr. 19 i byrådet 28. juni 2023.

Udlæg og omplacering af kystnære sommerhusområder

Kommunerne har nu mulighed for at ansøge om udlæg og omplacering af sommerhusgrunde inden for den resterende ramme på ca. 3.300 sommerhusgrunde mod, at der tilbageføres ca. 3.050 sommerhusgrunde til landzone. Sommerhusgrunde, der ikke må bebygges pga. naturbeskyttelse mv, kan ikke omplaceres. Kriterier fremgår af invitationen.

Udviklingsområder i kystnærhedszonen

I udviklingsområder i kystnærhedszonen har kommunerne større mulighed for at planlægge for udvikling af byer og landsbyer samt til at give landzonetilladelse til anlæg. Løgstrup, Ulbjerg og Skals er byzonebyer indenfor kystnærhedszonen, hvor udlæg af arealer til byvækst kræver en planlægningsmæssig begrundelse. Det vil typisk ikke uden udviklingsområder være muligt at få tilladelse til byudvikling nærmere kysten. Kriterier fremgår af invitationen.

Forsøgstilladelser for kyst- og naturturisme

Planloven åbner mulighed for, at der kan meddeles op til ti tilladelser til planlægning af og til meddelelse af landzonetilladelser til konkrete projekter med potentiale for udvikling af kyst- og naturturismen og for øget tiltrækning af udenlandske turister. Forsøgsordningen giver mulighed for at fravige visse af planlovens regler. Nu genudbydes seks forsøgstilladelser fra den første ansøgningsrunde. Kriterier fremgår af invitationen.

Dine idéer og forslag kan f.eks. handle om:

  • Hvor kan der være nye sommerhusområder?
  • Hvilke sommerhusområder kan indgå i en omfordeling?
  • Hvor kan der være udviklingsområder?
  • Har du kendskab til projekter med potentiale til at fremme kyst- og naturturisme?

Når denne idéfase er slut, vil vi vurdere de indkomne idéer og forslag til områder og forsøgsprojekter og beslutte, om der skal udarbejdes et tillæg til Planstrategi 2040 med henblik på at ansøge om udviklingsmulighederne.

Et tillæg til Planstrategi 2040 offentliggøres i mindst 8 uger. Her får du mulighed for at komme med idéer, forslag mv og kommentarer til tillægget. Indkomne bemærkninger vil indgå i den endelige behandling af tillægget til planstrategien.

Fristen for at ansøge Landdistriktsministeren er den 1. februar 2024. På baggrund af ansøgningerne vil staten vurdere, om der skal udarbejdes et landsplandirektiv, der kan danne baggrund for udlæg af områder i kommuneplanen og lokalplaner.

Kontaktperson

Anja Lena Jensen

Strategi og Udvikling

Tlf: 87 87 86 28

Marie Sølgaard Bang

Byplan

Tlf: 87 87 86 41