You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Viborg Kommune: Vedtaget planlægning for solenergianlæg

Tillæg nr. 69 til Kommuneplan 2017-2029.

Emne

Kommuneplan

Område

Offentliggørelse

18.11.2021

Klagefrist

16.12.2021
Indsend klage til planklagenævnet via naevneneshus.dk

Resume

Kommuneplantillægget har til formål at opdatere kommuneplanens hidtidige retningslinje 13 for solenergianlæg, så retningslinjen i højere grad forholder sig til store solcelleanlæg og dermed understøtter byrådets målsætninger om en grøn omstilling.

Kommuneplantillægget indeholder et sæt af retningslinjer for forskellige typer af solenergianlæg, herunder store solcelleanlæg, store solvarmeanlæg, mindre solenergianlæg i landzone og mindre solenergianlæg i byzone.

Kommuneplantillægget udpeger negative områder, hvor der som udgangspunkt ikke kan etableres solcelleanlæg, og neutrale områder, hvor der kan etableres solcelleanlæg i det omfang, at det er foreneligt med andre arealinteresser. Der udlægges ikke konkrete områder til solceller.

Kort over området

Hvem kan klage?

Alle med en retlig interesse i sagens udfald kan klage jf. planlovens § 59. Desuden kan visse landsdækkende foreninger og organisationer, der har som hovedformål at beskytte natur og miljø eller varetage væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen, klage.

Hvad kan jeg klage over?

Kun retlige spørgsmål kan påklages jf. planlovens § 58, stk. 1, nr. 3. Det vil sige, at du f.eks. kan klage, hvis du mener, at kommunen ikke har haft hjemmel til at træffe afgørelsen eller ikke har overholdt procedure- og kompetenceregler. 

Hvornår skal jeg senest klage?

Klagen skal være modtaget inden 4 uger efter den offentlige bekendtgørelse.

Hvordan kan jeg klage?

Hvis du ønsker at klage, skal du klage til Planklagenævnet.

Du klager via Klageportalen, som du finder via www.naevneneshus.dk

Du logger på Klageportalen med NEM-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Viborg Kommune via Klageportalen. I Klageportalen sendes din klage automatisk til Viborg Kommune.

Klagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen. Hvis du på grund af særlige forhold ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Planklagenævnet.

Hvad koster det?

Når du klager, skal du som privatperson betale et gebyr på kr. 900, mens interesseorganisationer, virksomheder og offentlige myndigheder skal betale et gebyr på kr. 1.800. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Søgsmål

Hvis du vil indbringe afgørelsen for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder efter den offentlige bekendtgørelse.

Kontaktperson

Anna Dorte Nørgaard

Tlf: 87 87 86 26