You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Viborg: Vedtaget planlægning for centerformål ved Vinkelvej

Tillæg nr. 56 til Kommuneplan 2017-2029.

Emne

KommuneplanMiljøvurdering af planer og programmer

Område

8800 Viborg

Offentliggørelse

30.06.2022

Klagefrist

Klagefrist er udløbet

©Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering

Resumé

Formålet med planlægningen er at ændre en del af områdets anvendelse til centerformål (blandet bolig og erhverv) samt at definere, hvordan ny bebyggelse kan tilpasses landskabet og kirken. Planlægningen medfører desuden en mindre ændring i udpegningen af værdifuldt landskab, retningslinje 11.

Hvem kan klage?

Alle med en retlig interesse i sagens udfald kan klage jf. planlovens § 59. Desuden kan visse landsdækkende foreninger og organisationer, der har som hovedformål at beskytte natur og miljø eller varetage væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen, klage.

Hvad kan jeg klage over?

Kun retlige spørgsmål kan påklages jf. planlovens § 58, stk. 1, nr. 3. Det vil sige, at du f.eks. kan klage, hvis du mener, at kommunen ikke har haft hjemmel til at træffe afgørelsen eller ikke har overholdt procedure- og kompetenceregler. Du kan klage over manglende opfyldelse af kravene til miljørapporten, proceduremæssige krav og den sammenfattende redegørelse.

Hvornår skal jeg senest klage?

Klagen skal være modtaget inden 4 uger efter den offentlige bekendtgørelse.

Hvordan kan jeg klage?

Hvis du ønsker at klage, skal du klage til Planklagenævnet.

Du klager via Klageportalen, som du finder på hjemmesiden naevneneshus.dk

Du logger på Klageportalen med NEM-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Viborg Kommune via Klageportalen. I Klageportalen sendes din klage automatisk til Viborg Kommune.

Klagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen. Hvis du på grund af særlige forhold ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Planklagenævnet.

Hvad koster det?

Når du klager, skal du som privatperson betale et gebyr på kr. 900 kr. mens interesseorganisationer, virksomheder og offentlige myndigheder skal betale et gebyr på 1.800 kr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Søgsmål

Hvis du vil indbringe afgørelsen for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder efter den offentlige bekendtgørelse.

Kontaktperson

Anja Lena Jensen

Tlf: 87 87 86 28