You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Viborg Vest: Høring om planlægning for centerområde ved Livøvej

Forslag til lokalplan nr. 582 og tillæg nr. 91 til Kommuneplan 2017-2029.

Emne

LokalplanKommuneplanMiljøvurdering af planer og programmer

Område

8800 Viborg

Offentliggørelse

30.06.2022

Høringsfrist

25.08.2022
Indsend høringssvar

©Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering

Resumé

Lokalplanen samt kommuneplantillæg nr. 91 udlægger området til centerformål og fastsætter områdets anvendelse til liberale erhverv, forlystelse, engroshandel, mindre produktion og værksted i tilknytning til øvrige funktioner. Der gives hermed mulighed for at der kan etableres liberale erhverv såsom danseskole, fitnesscentre og lignende indendørs fritidsaktiviteter.

Der kan etableres bebyggelse i op til to etager med en bebyggelsesprocent på 60% for det enkelte jordstykke.

Herudover udlæggers der et grønt forareal med beplantning langs Jegindøvej og Livøvej.

Byrådet ønsker at modtage bemærkninger, ændringsforslag og indsigelser til planlægningen senest den 25.08.2022.

 

Borgermøde

Der holdes ikke borgermøde.

Byrådet har afgjort, at planforslagene ikke er omfattet af krav om miljøvurdering. Begrundelsen fremgår af planforslagets/planforslagenes redegørelse. Inden 4 uger efter offentliggørelsen kan du klage over byrådets afgørelse. Se klagevejledning.

Hvem kan klage?

Alle med en retlig interesse i sagens udfald kan klage jf. planlovens § 59. Desuden kan visse landsdækkende foreninger og organisationer, der har som hovedformål at beskytte natur og miljø eller varetage væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen, klage.

Hvad kan jeg klage over?

Kun retlige spørgsmål kan påklages jf. planlovens § 58, stk. 1, nr. 3. Det vil sige, at du f.eks. kan klage, hvis du mener, at kommunen ikke har haft hjemmel til at træffe afgørelsen eller ikke har overholdt procedure- og kompetenceregler. Du kan klage over afgørelsen om, at et planforslag ikke skal miljøvurderes.

Hvornår skal jeg senest klage?

Klagen skal være modtaget inden 4 uger efter den offentlige bekendtgørelse.

Hvordan kan jeg klage?

Hvis du ønsker at klage, skal du klage til Planklagenævnet.

Du klager via Klageportalen, som du finder på hjemmesiden for naevneneshus.dk

Du logger på Klageportalen med NEM-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Viborg Kommune via Klageportalen. I Klageportalen sendes din klage automatisk til Viborg Kommune.

Klagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen. Hvis du på grund af særlige forhold ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Planklagenævnet.

Hvad koster det?

Når du klager, skal du som privatperson betale et gebyr på kr. 900, mens interesseorganisationer, virksomheder og offentlige myndigheder skal betale et gebyr på kr. 1.800. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Søgsmål

Hvis du vil indbringe afgørelsen for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra afgørelsens modtagelse.

Kontaktperson

Thea Dahl Christensen

Tlf: 87 87 86 46