You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Stoholm: Vedtaget planlægning for solcelleanlæg

Lokalplan nr. 554 og tillæg nr. 70 til Kommuneplan 2017-2029.

Emne

LokalplanKommuneplanMiljøvurdering af planer og programmerMiljøvurdering af konkrete projekter (VVM)

Område

7850 Stoholm

Offentliggørelse

16.12.2021

Klagefrist

Klagefrist er udløbet

Resume

Byrådet vedtog den 8. december 2021 et kommuneplantillæg og en lokalplan for et område til solceller nord for Stoholm og besluttede samtidigt at godkende et konkret projekt for solceller i det konkrete planområde.

Planernes formål er at udlægge området til et solcelleanlæg med tilhørende tekniske anlæg, at sikre at anlægget indpasses i forhold til landskab, natur og nabobebyggelse, og at anlægget afskærmes med beplantning.

Kort over området

Hvem kan klage?

Alle med en retlig interesse i sagens udfald kan klage jf. planlovens § 59. Desuden kan visse landsdækkende foreninger og organisationer, der har som hovedformål at beskytte natur og miljø eller varetage væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen, klage.

Hvad kan jeg klage over?

Kun retlige spørgsmål kan påklages jf. planlovens § 58, stk. 1, nr. 3. Det vil sige, at du f.eks. kan klage, hvis du mener, at kommunen ikke har haft hjemmel til at træffe afgørelsen eller ikke har overholdt procedure- og kompetenceregler. Du kan klage over manglende opfyldelse af kravene til miljørapporten, proceduremæssige krav og den sammenfattende redegørelse.

Hvornår skal jeg senest klage?

Klagen skal være modtaget inden 4 uger efter den offentlige bekendtgørelse.

Hvordan kan jeg klage?

Hvis du ønsker at klage, skal du klage til Planklagenævnet.

Du klager via Klageportalen, som du finder på hjemmesiden naevneneshus.dk

Du logger på Klageportalen med NEM-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Viborg Kommune via Klageportalen. I Klageportalen sendes din klage automatisk til Viborg Kommune.

Klagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen. Hvis du på grund af særlige forhold ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Planklagenævnet.

Hvad koster det?

Når du klager, skal du som privatperson betale et gebyr på kr. 900 kr. mens interesseorganisationer, virksomheder og offentlige myndigheder skal betale et gebyr på 1.800 kr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Søgsmål

Hvis du vil indbringe afgørelsen for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder efter den offentlige bekendtgørelse.

Kontaktperson

Anna Dorte Nørgaard

Tlf: 87 87 86 26