You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Mødeplan, dagsordener, referater og administrationsgrundlag

Sider under Mødeplan, dagsordener, referater og administrationsgrundlag

Mødeplan, dagsordener, referater og bilag fra det Grønne Råds møder i 2020-22. Kontakt forvaltningen for referater m.m. fra 2019 og før.

Følgende blev aftalt på mødet den 2. december 2021:

 • Tirsdag den 22. marts 14-16
 • Tirsdag den 17. maj 15-17
 • Onsdag den 28. september 10-17 (fællestur med KMU)
 • Torsdag den 1. december 15-17.

Reminder udsendes jf. forretningsordenen ca. 4 uger før mødet.

Tid: Torsdag den 2. december 2021 kl. 15.00 – 17.

Sted: M5 på 5. sal på Viborg Rådhus.

Dagsorden:

 1. Godkendelse af dagsorden.
 2. Opfølgning på referatet fra seneste møde.
 3. Orientering om relevante emner fra Klima- og Miljøudvalget, herunder status for naturnationalparker (ønsket af Friluftsrådet).
 4. Planlægning af Det Grønne Råds vinterarrangement, Claus Bo Andreasen fremlægger et forslag (vedhæftet referatet).
 5. Orientering om ansøgning om medlemskab fra Viborg og Virksund Sejlklub (se vedhæftede ansøgning).
 6. Træpolitik i Viborg Kommune (ønsket af Dansk Skovforening og Danmarks Naturfredningsforening – se vedhæftede oplæg).
 7. Samarbejde om skovrejsning med organisationer og private (se vedhæftede mail fra Hans Ravn).
 8. Orientering om status på naturgenopretning Hjarbæk Fjord (ved Thomas Damgaard).
 9. Orientering om status på Vildere Viborg (ved Carina Pilgaard).
 10. Orientering om nyligt gennemførte større vådområde - og vandløbsprojekter siden sidst - samt projekter på vej (ved Thomas Damgaard og Carina Pilgaard).
 11. Planlægning af mødetider i 2022.
 12. Evt. og næste møde.

Bilag til dagsordenen:

Referat:

Bilag vist på mødet:

Tid: Onsdag den 22. september 2021 kl. 10 – 17 (selve mødet kl. 13-15).

Sted: AU Foulum, Blichers Alle 20, 8830 Tjele (besigtigelsestur foregår i bus).

Program for besigtigelsestur:

 • 10.00 Afgang i bus fra Århus Universitet Foulum.
 • 10.15 Forsøgsarealet i Nørreådalen ved Vejrumbro.
 • 11.20 Foulumgård Forsøgsstation.
 • 11.50 Biogas forsøgsanlægget.
 • 12.20 Gæstekantinen på AU Foulum.
 • 13.00 Mødesal 3 på AU Foulum - Fællesmøde Det Grønne Råd og KMU.

Dagsorden for mødet:

 1. Godkendelse af dagsorden.
 2. Opfølgning på referatet fra seneste møde.
 3. Kort præsentation af Århus Universitet Foulum ved Claus Bo Andreasen.
 4. Orientering om relevante emner fra Klima- og Miljøudvalget.
 5. Orientering om status for Vildere Viborg Vildere Viborg - Viborg Kommune ved Forvaltningen.
 6. Orientering om status for Natur og parkplaner ved Forvaltningen.
 7. Ansøgning om MBT-spor Fastruplund (uddybes på efterfølgende besigtigelsestur) jf. beslutning taget af KMU 3. juni 2021: Klima- og Miljøudvalget - referat fra mødet den 3. juni 2021 kl. 12:00 (viborg.dk).
 8. Forslag om naturnationalpark Hald Sø ved Danmarks Naturfredningsforening.
 9. Eventuelt og næste møde torsdag den 2. december 2021 kl. 15.00-17.00.
 • 15.00 Kaffepause på AU Foulum.

Program for besigtigelsestur fortsat:

 • 15.20 Afgang i bus fra AU Foulum mod Fastruplund Skov
 • Ca. 16.30 Afgang i bus fra Fastruplund Skov mod AU Foulum
 • Ankomst ved AU Foulum ca. 16.45 (senest kl. 17).

Link til samlet ruteplan for turen: https://goo.gl/maps/7YPdb8XDam8jwiLS6.

Referat:

Bilag vist på mødet:

Tid: Onsdag den 19. maj 2021 kl. 15.00-17.

Sted: Mødelokale M5 på 5. sal på Rådhuset.

Dagsorden:

 1. Godkendelse af dagsorden.
 2. Orientering om Landskabsstrategi for Nørreådalen - Viborg Kommune.
 3. Opfølgning på referatet fra seneste møde.
 4. Orientering og drøftelse: Kommissorium for naturgenopretning af Hjarbæk Fjord – jf. KMU -beslutning 29/4-21 (punkt ønsket af Danmarks Sportsfiskerforbund), herunder drøftelse af organisationernes interesse for deltagelse i en arbejdsgruppe.
  Med udgangspunkt i kommissoriet skal det Grønne Råd pege på 3 medlemmer til projektets arbejdsgruppe. Udpegning af repræsentanter skal ikke nødvendigvis ske på mødet, men Rådet har lejlighed til at drøfte emnet, herunder hvilke organisationer der er interesserede i at være repræsenteret. Det Grønne Råd er selv følgegruppe for projektet, så repræsentanterne i arbejdsgruppen behøver ikke at være medlemmer af Rådet, men kan være udpeget af Rådet.
 5. Orientering og drøftelse: Status og proces for Viborg Kommunes Natur- og Parkplan jf. TU-beslutning 28/4-21 og KMU-beslutning 29/4-21.
 6. Orientering om relevante emner fra Klima- og Miljøudvalget, herunder orientering om Summit41 i Ødalen i Bruunshåb.
 7. Evt. emner til den fælles besigtigelsestur med Klima- og Miljøudvalget onsdag den 22. september 2021 kl. 12.00-17.
 8. Eventuelt og næste møde.

Referat:

Bilag vist på mødet:

Tid: Torsdag den 25. februar 2021 kl. 15-17.

Sted: På Teams.

Dagsorden:

 1. Godkendelse af dagsorden.
 2. Opfølgning på referatet fra seneste møde, herunder status for træpolitik (ønsket af Dansk Skovforening).
 3. Drøftelse af udkast til ’Administrationsgrundlag for naturindsatsen 2021-2024’ (bilag vedhæftet), herunder oplæg fra Danmarks Sportsfiskerforbund om den vandløbsrelaterede del af sagen.  
 4. Orientering om relevante emner fra Klima- og Miljøudvalget, herunder opfølgning på beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 07-01-2021 om sølvmåger i resten af kommunen (ønsket af Dansk Ornitologisk Forening).
 5. Eventuelt og næste møde.

Referat:

Bilag vist på mødet:

Følgende blev aftalt på mødet den 2. december 2020:

 • Fælles møde med Klima- og Miljøudvalget i februar: Torsdag den 25. februar 2021 kl. 15.00-17.
 • Møde i maj: Onsdag den 19. maj 2021 kl. 15.00-17.
 • Møde og fælles besigtigelsestur med Klima- og Miljøudvalget i september: Onsdag den 22. september 2021 kl. 10.00-12 + 12.00-17.
 • Møde i december: Torsdag den 2. december 2021 kl. 15.00-17.

Tidspunkterne er sendt som kalenderinvitationer, og reminder udsendes jf. forretningsordenen ca. 4 uger før mødet.

Tid: Onsdag den 2. december 2020 kl. 15.00 – 17.

Sted: Multisalen på Viborg Rådhus.

Dagsorden:

 1. Godkendelse af dagsorden.
 2. Opfølgning på referatet fra seneste møde.
 3. Drøftelse af Viborg Kommunes håndtering af vejrabatter og andre grønne områder (punkt ønsket af og oplæg ved Jens Frydendal, Danmarks Naturfredningsforening Afdeling Viborg).
 4. Orientering om LIFE-IP Natureman ”Landmanden som naturforvalter” - oplæg fra forvaltningen.
 5. Status for ”Viborg-natur-aften” v. arbejdsgruppen.
 6. Orientering om relevante emner fra Klima- og Miljøudvalget.
 7. Drøftelse af forslag til mødekalender for 2021:
  - Fælles møde med Klima- og Miljøudvalget i februar.
     - Forslag: Torsdag den 25. februar 2021 kl. 15.00-17.
  - Møde i maj.
     - Forslag: Onsdag den 19. maj 2021 kl. 15.00-17.
  - Møde og fælles besigtigelsestur med Klima- og Miljøudvalget i september.
     - Forslag: Onsdag den 22. september 2021 kl. 10.00-12 + 12.00-17.
  - Møde i december.
     - Forslag: Torsdag den 2. december 2021 kl. 15.00-17.  
 8. Eventuelt og næste møde.

Referat:

Bilag vist på mødet:

Tid: Tirsdag den 8. september 2020 kl. 10.30-12.

Sted: Skals Hallen, Kærvej 9, 8832 Skals.

Dagsorden: 

 1. Godkendelse af dagsorden.
 2. Opfølgning på referatet fra seneste møde.
 3. Kort drøftelse af Tange Sø problematikken – punkt ønsket af Danmarks Naturfredningsforening Afdeling Viborg (link til 2 bilag fra Byrådets behandling af sagen den 21-11-2018:
  Forslag til faunapassage ved Tange Sø.
  Notat om Tangeværket og Gudenåens forløb ved Tange Sø).
 4. Kort oplæg fra Danmarks Jægerforbund, Region 2 v. Tage Toft, om mårhundebekæmpelse.
 5. Kort oplæg fra Danmarks Sportsfiskerforbund, Viborg lokalforening v. Jørgen Buch om spildevandsforureninger fra biogasanlæg.
 6. Status for høringen af Grønt Danmarkskort v. forvaltningen med oplæg til eftermiddagens program (program og kortbilag vedhæftet som bilag).
 7. Orientering om relevante emner fra Klima- og Miljøudvalget.
 8. Eventuelt og næste møde.

Referat:

Bilag vist på mødet:

Tid: Tirsdag den 8. september 2020 kl. 12.00 - 17.

Steder: Skals Hallen (frokost) og Skals-, Møldrup- og Klejtrup-egnen (i bus).

Tema: Biogasanlæg og forslag til udpegninger indenfor Grønt Danmarkskort.

Tid: Onsdag den 13. maj 2020 kl. 15-17.

Sted: Skype.

Dagsorden:

 1. Godkendelse af dagsorden.
 2. Opfølgning på referatet fra seneste møde.
 3. Solcelleanlæg – oplæg fra forvaltningen (aftalt på seneste møde).
 4. Gudenå-regulativet og problematikken om høj vandstand i Gudenåen ved Bjerringbro – oplæg fra forvaltningen (aftalt på seneste møde).
 5. Orientering om relevante emner fra Klima- og Miljøudvalget.
 6. Eventuelt og næste møde.

Referat:

Bilag vist på mødet:

Tid: Onsdag den 4. marts 2020 kl. 15-17.

Sted: Viborg Rådhus, mødelokale M5, 5. sal. 

Dagsorden:

 1. Godkendelse af dagsorden.
 2. Fremlæggelse af rapport om hættemågekoloni i Søndre Mose, Viborg v. naboerne.
 3. Opfølgning på referatet fra seneste møde, herunder status for Grønt Danmarkskort, problemarter og evaluering af ”Viborg-natur-aften” torsdag den 20. februar 2020.
 4. Orientering om relevante emner fra Klima- og Miljøudvalget.
 5. Eventuelt og næste møde.

Referat:

Bilag vist på mødet:

Følgende datoer er lagt fast jf. Byrådets mødeplan:

 • Onsdag den 4. marts 2020 kl. 15-17: Fælles møde med Klima- og Miljøudvalget.
 • Onsdag den 13. maj 2020 kl. 15-17: Ordinært møde.
 • Tirsdag den 8. september 2020:
  • Kl. 10.30-12.00: Ordinært møde.
  • Kl. 12.00-17.00:  Fælles besigtigelsestur med Klima- og Miljøudvalget. Tema: Grønt Danmarkskort.
 • Onsdag den 2. december 2020 kl. 15-17: Ordinært møde.

Kontakt

Carina Pilgaard

Tlf: 87 87 55 62