You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Integrationsrådets vedtægter

Formål

§1

Integrationsrådet har til formål at medvirke til at Viborg Kommune er et godt sted at bo, arbejde og uddanne sig uanset etnisk baggrund. Rådet skal medvirke til at Viborg Kommunes integrationsindsats er effektiv, og sammenhængende og egnet til at fremme etnisk ligestilling.

Stk. 2. Integrationsrådet kan af egen drift eller ved spørgsmål give vejledende udtalelser om den almindelige integrationsindsats i kommunen og om de integrationsprogrammer, der tilbydes af Byrådet, jf. integrationslovens §42 stk. 2.

Stk. 3. Integrationsrådet kan ikke behandle enkeltsager. Enkeltsager kan dog danne grundlag for rådets behandling af principielle spørgsmål.

Integrationsrådets sammensætning

§2

Integrationsrådet består af 17 medlemmer med bopæl i Viborg Kommune.

Stk. 2. Medlemmerne udpeges af Byrådet. Udpegningen af medlemmer sker efter reglerne i §25 i Lov om kommunernes styrelse.

Stk. 3. Byrådet udpeger medlemmerne af Integrationsrådet på grundlag af de kandidater som opstilles på følgende måde:

 • 8 kandidater og 8 suppleanter der vælges blandt de flygtninge og indvandrere fra 3. lande, der deltager på et offentligt møde omkring valg til Integrationsrådet. Der kan maksimalt vælges 2 repræsentanter fra hvert land til rådet.
 • Derudover udpeges:
  • 2 byrådsmedlemmer
  • 1 medlem indstilles af Dansk Flygtningehjælps Frivilliggruppe
  • 1 medlem indstilles fra boligselskaberne
  • 1 medlem indstilles af skolebestyrelserne
  • 1 medlem indstilles af Folkeoplysningsudvalget
  • 1 medlem indstilles af Erhvervsrådet
  • 1 medlem indstilles fra LO Viborg
  • 1 medlem indstilles af menighedsrådene

Der udpeges en personlig suppleant for hvert af medlemmerne.

Stk. 4. Integrationsrådets funktionsperiode følger den kommunale valgperiode. Integrationsrådet bliver i funktionen indtil udpegningen af nye medlemmer af rådet har fundet sted.

Konstituering

§3

Integrationsrådet holder sit konstituerende møde snarest efter at Byrådet har udpeget rådets medlemmer jf. §2 stk. 2. Byrådet indkalder til mødet.

Stk. 2. På det konstituerende møde vælger Integrationsrådet blandt sine medlemmer en formand og en næstformand efter reglerne i §24 stk.1, i Lov om kommunal styrelse.

Stk. 3. Valget ledes af et af medlemmerne som er valgt til Byrådet.

Inhabilitet

§4

Integrationsrådets medlemmer er omfattet af Forvaltningslovens regler om inhabilitet.

Stk. 2. Et medlem, der er bekendt med at der for den pågældende er forhold som nævnt i forvaltningslovens §3 st. 1, skal snarest meddele det til Integrationsrådet, medmindre det er tydeligt, at forholdet er uden betydning jf. Forvaltningslovens §6 stk. 1.

Tavshedspligt

§5

Integrationsrådets medlemmer og personer der deltager i rådets møder har tavshedspligt efter lovgivningens almindelige regler.

Sekretariatsbetjening af Integrationsrådet

§6

Byrådet sørger for sekretariatsbetjening af Integrationsrådet, herunder offentliggørelse af rådets udtalelser og godkendte referater. Byrådet sørger for at Integrationsrådet orienteres om emner, der ligger inden for rådets formål, herunder om den almindelige integrationsindsats i kommunen og om de introduktionsprogrammer, der tilbydes af Byrådet.

Økonomiske forhold vedrørende Integrationsrådets virksomhed

§7

Udgifterne ved Integrationsrådets arbejde betales af Byrådet på baggrund af et årligt budget, der laves af Byrådet efter drøftelse med Integrationsrådet.

Beslutningskompetence

§8

Denne vedtægt er vedtaget af Viborg Byråd den 21-02 2018, og efterfølgende ændringer af vedtægterne skal godkendes af Viborg Byråd.