You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Stoholm

En opgradering af byens grønne områder og midtbyen samt at forme et oplagt mødested ved etablering af et torv centralt i byen. Ligeledes tiltag, som kan nedbringe mængden af den tunge trafik i bymidten.

Områdefornyelsen i Stoholm er i den afsluttende fase og nedenstående projekter er udført.

 

Der er i 2018 gennemført en renovering af det grønne rekreative areal, hvor bl.a. mange af de store gamle træer er fældet, så området fremtræder mere åbent og lyst.

Der har tidligere været meget fugtigt på græsarealerne, hvilket nu er udnyttet, da der er etableret en lille sø, hvor vandet trækker til fra de omkringliggende græsarealer. Der er i forbindelse med søen etableret ny beplantning og en opholdsplads med inventar.

Desuden er der etableret nyt stiforløb igennem parken og der er sat en et væld af forårsløg og etableret ny beplantning som afskærmning til parken og solitære buske og træer langs stien.

Stien igennem parken.

Stien igennem parken.

Stien igennem parken.

Der er i 2018 gennemført en renovering af byens parkanlæg, Anlægget, hvor bl.a. mange af de store gamle træer er fældet og udskiftet med nye. Der er etableret store pergolaer med en slyngende beplantning ved indgangene til parken som byder de besøgende velkommen.

Et nyt opholdsområde med forskellige opholdsmøbler er etableret og området er afgrænset med staudebede som blomstrer i hele vækstsæsonen. Et aktivitetsområde med gynger er der også tilføjet i parken.

Målet med tiltagene er at give parken et løft og samtidig at skabe et mødested, der sikrer en bredere målgruppe af brugere til parken på tværs af generationer.

Pergola ved indgange.

Pergola ved indgange.

Pergola ved indgange.

Der arbejdes for en gennemgribende renovering af den eksisterende scene i Anlægget. Målet er en mere nutidig og multifunktionel scene, som gerne skulle tiltrække forskellige målgrupper og brugere af parken.

Desuden planlægges etablering af toiletter som er åbne ved særlige arrangementer i parken. Den nye bygning skal også kunne rumme opbevaringsmulighed for bypedellernes redskaber, og en base hvor de kan mødes.

Første etape af projektet, bl.a. toiletbygning, er udført i vinteren 2021. 

Ny scenen i Stoholm - Illustration

Projektet er gennemført som et samarbejdsprojekt mellem Energi Viborg A/S og Viborg Kommune i perioden juni 2018 til august 2019. Energi Viborg har fornyet kloakledningerne i vejarealerne, så afledning af spildevand og regnvand fremover sker i hvert sit ledningssystem.

Efterfølgende har Viborg Kommune gennemført områdefornyelse. Projektet i Midtbyen rummer flere forskellige tiltag som bl.a. etablering af torv, en forskønnelse af Vestergade, hastighedsdæmpende foranstaltninger og en omlægning af Odinvej.

Ved torvet er der skabt en sammenhæng på tværs af Vestergade, da der er etableret opholdsmøbler og opsat plantekummer, som er med til at danne et samlet rum, for dermed at fremme brugen af torvet som mødested og opholdsareal. Der er skabt forbindelser med ganglinjer til parkeringsarealet syd for Vestergade og til busholdepladsen ved Odinsvej. Der er etableret staudebede der blomstrer i hele vækstsæsonen.

På Vestergade er der anlagt ny belægning, plantet nye træer og skabt holdepladser langs gaden. Der er opsat nye lysmaster og nyt inventar.
Desuden er der sket en forlægning af Odinvej ved Nørregade, og der er etableret fartdæmpende foranstaltninger i krydsene på Søndergade og Nørregade.

Det nye torv.

Det nye torv.

Det nye torv.

Ejvind Jakobsen – pensionist, kontaktperson

Lars Johansen – selvstændig, Handelsstandsforeningen

Ingelise Vestergaard – pengeinstitut, formand Handelsstandsforeningen

Anny Dyring – pengeinstitut, Handelsstandsforeningen

Per Balleby – formand Stoholm fritids- og Kulturcenter

Orla Klausen – pensionist

Tage Toft – Jagtforeningen

Hans Staunsbjerg – pensionist

Jens Anker Ulstrup – selvstændig, Handelsstandsforeningen

Erik Bisgaard – pensionist

Knud Lang – pensionist

Niels-Erik Bundgaard – Handelsstandsforeningen

Susanne Bak - Borgerforeningen

Fakta

  • 17. december 2014 er programmet for områdefornyelsen i Stoholm politisk godkendt
  • Den 9. marts 2015 gav Transport-, Bygnings- og Boligministeriet tilsagn om støtte.
  • Budget på i alt 8,4 mio. kr. fordelt med 2,8 mio. fra staten og 5,6 mio. kr. fra Viborg Kommune.

Støtte

Områdefornyelsen gennemføres med økonomisk støtte fra Bolig- og Planstyrelsen.

Teknik & Miljø - Strategi og Udvikling

87 87 86 01
Send en sikker mail Obs: Når du sender en mail til os, vil du blive bedt om at bruge MitID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit CPR-nummer
Logo for områdefornyelse i Stoholm