You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Prøvehandlinger

Læs om de prøvehandlinger, vi sætter i gang på baggrund af borgerne og medarbejdernes ideer, forslag og ønsker til det gode ældreliv.

Her kan du se en oversigt over en række prøvehandlinger, som sættes i gang på ældreområdet i Viborg Kommune. En prøvehandling er et praktisk eksperiment, der belyser, hvordan idéer fungerer i virkeligheden.

Prøvehandlingerne er blevet til på baggrund af en omfattende inddragelsesproces, hvor borgere og medarbejdere har haft mulighed for at komme med ideer, forslag og ønsker til, hvordan det gode ældreliv bør være.

 

Der er gode erfaringer med anvendelsen af døgnrytmeplaner på plejecentrene. Med denne prøvehandling afprøves anvendelsen af døgnrytmeplaner i hjemmeplejen i stedet for de handleanvisninger, som anvendes i dag. Døgnrytmeplaner skaber et bedre overblik over opgaverne hos den pågældende borger og brugen heraf forventes at kunne reducere unødig dokumentation.

Sted      

Distrikt Vesterparken

Forventet opstart       

Dec. 2021

På dagcentrene under Aktivitet og Udvikling får medarbejderne mulighed for selv at visitere borgere til madservice. På baggrund af frisættelsen fra §83 ændres målgruppen for madservice til at gælde borgere, som ud fra en faglig vurdering deltager i den forebyggende og rehabiliterende indsats på personalestyrede dagcentre. Formålet er, at borgere i aktivitetstilbud tilbydes ensartet serviceniveau uanset funktionsniveau.

Sted

Aktivitet og Udvikling

Forventet opstart       

Dec. 2021/jan. 2022

I dag bestemmer lovgivningen ud fra en række kriterier, hvornår borgerne skal modtage forebyggende hjemmebesøg. Med denne prøvehandling ændres et af kriterierne, alder, med det formål, at der i højere grad tilbydes besøg ud fra en faglig vurdering.

Sted

Det forebyggende team i Sundhedscenteret                     

Forventet opstart       

Dec. 2021

I dag foregår visitation til træning efter § 86 i Visitationen. I prøvehandlingen visiterer Team Træning og Hverdagsrehabilitering i stedet til træning bl.a. på baggrund af henvendelse fra medarbejdere i hjemmeplejen.
I dag har Team Træning og Hverdagsrehabilitering mulighed for løbende at tilpasse træningsforløbet ift. hyppighed, varighed osv. Denne mulighed har de også fremover, men nu suppleret af muligheden for at visitere til og opstarte forløb.

Sted

Visitation Sundhed og Omsorg                   

Forventet opstart       

Dec. 2021

Beboere på plejecentrene har en nødkaldsknap, hvor de kan tilkalde hjælp fra medarbejderne. Det opleves i dag, at nogle beboere anvender nødkaldet uhensigtsmæssigt. Der arbejdes med en adfærdsændring hos medarbejderne, hvor medarbejderne hyppigere kommer hos beboerne, samt at det tydeligere kommunikeres til beboere og pårørende, hvordan man kan få hjælp på anden vis ved mindre akutte behov for hjælp. Formålet er at skabe mere nærhed og tryghed for beboerne samt at optimere ressourceanvendelsen.

Sted

Pleje- og omsorgscenter Banebo

Forventet opstart       

Dec. 2021

Formålet er at reducere omfanget af unødvendig indberetning af anvendelsen af klippekort i fagsystemet Nexus. Det forventes at kunne reducere det administrative tidsforbrug i forbindelse med klippekortet med 1 dag om måneden pr. plejecenter.

Sted

Pleje- og omsorgscenter Højvangen og Pensionistgården

Forventet opstart       

Dec. 2021

Ændret arbejdsgang i forbindelse med bestilling af bleer, så beslutningen tages af de medarbejdere, der er tæt på borgeren.

Sted

Pleje- og omsorgscenter Kildehaven og Visitation Sundhed og Omsorg

Forventet opstart       

Jan. 2022

Borgere, der flytter til et plejecenter, får i større grad mulighed for at fortsætte i de aktivitetstilbud, som de hidtil har benyttet.

Sted

Aktivitet og Udvikling og pleje- og omsorgscentrene

Forventet opstart       

Jan/feb. 2022

Borgere oplever jævnligt, at medarbejderne fra hjemmeplejen er nødt til at tale i telefon, mens de er i borgerens hjem. F.eks. ved koordinering med kolleger og også i kontakten med praktiserende læge, indhentelse af prøvesvar mv.
I første omgang handler prøvehandlingen om at reducere antallet af ikke-akutte opkald mellem kolleger, i stedet anvendes fællesmøder i løbet af dagen til koordinering og sparring om de ikke-akutte spørgsmål.
Det næste skridt i prøvehandlingen igangsættes i 2022 og omhandler en plan for en central funktion, der står for kontakten til praktiserende læger, indhentelse af prøvesvar mv. så medarbejderne i højere grad kan arbejde uforstyrret hos borgerne.
Der er i prøvehandlingen fokus på at kolleger altid kan søge sparring hos hinanden med et opkald, hvis det er afgørende for den opgave, som de står i.

Sted

Hjemmepleje og Hverdagsrehabilitering, Distrikt Houlkær og Distrikt Heden

Forventet opstart

Dec. 2021

Ansættelse af ikke-sundhedsuddannede faggrupper til håndtering af praktiske opgaver på ind-mødestederne, f.eks. håndtering af personalebeklædning.
Formålet er at reducere den tid, som sundhedsfaglige bruger på ikke sundhedsfaglige opgaver. Rekruttering sker i samarbejde med Jobcenter.

Sted

Distrikterne Midt, Vesterparken, Sønderly, Houlkær

Forventet opstart

Dec. 2021

Der er søgt om puljemidler fra Socialstyrelsen til prøvehandlingen.

Sted

To distrikter i Hjemmepleje og Hverdagsrehabilitering

Forventet opstart

Primo 2022

Der igangsættes et minisprint som skal afklare om ordningen kan tilrettelægges mere hensigtsmæssigt.

Sted

Visitation Sundhed og Omsorg  + udvalgte distrikter i hjemmeplejen

Forventet opstart

Minisprint igangsættes i december 2021 - prøvehandling igangsættes i 2022 

Hjælpemiddelservice skal kunne håndtere en samlet bestilling af hjælpemidler. I dag løses en del af opgaven i Visitationen.

Sted

Visitation Sundhed og Omsorg

Forventet opstart

Forberedelse og inddragelse af interessenter i 2021 - prøvehandling igangsættes i 2022

I dialog med hjemmeplejen skal det kortlægges, om der er særlige udfordringer ved leverancen af visse hjælpemidler.
I første omgang har plejen peget på udfordring omkring levering af skylletoilet, og der igangsættes en kortlægning af arbejdsgangen.

Sted

Visitation Sundhed og Omsorg og hjemmeplejen

Forventet opstart

Kortlægning i december 2021

Medarbejdere fra hjemmeplejen inddrages i opsporing af borgere med behov for forebyggende hjemmebesøg.

I inddragelsesprocessen peges der på et ønske om at udnytte- og øge fleksibiliteten i madordningen på plejecentrene ud over de muligheder, beboerne kender i dag.
Derfor vil plejecentrene, i samarbejde med Madservice, i denne prøvehandling arbejde med forskellige tiltag, som udnytter nuværende rammer bedre, og giver endnu mere fleksibilitet og selvbestemmelse. Målet er at beboerne i videst muligt omfang:

  • får det, de ønsker at spise
  • kan spise, når man ønsker det
  • kan spise sammen med dem, man vil
  • oplever hygge og hjemlighed omkring måltidsoplevelsen
  • oplever, at maden er indbydende og velsmagende.

Sted

En afdeling på hhv. pleje- og omsorgscentrene Banebo, Liselund og Toftegården.

Yderligere oplysninger

Johannes Vesterby
Ældre- og Aktivitetsudvalget

jfv@viborg.dk
Tlf. 86 69 93 49

Maila Tandrup
Omsorgschef

mbta@viborg.dk
Tlf. 51 15 68 40