You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Prøvehandlinger

Læs om de prøvehandlinger, vi sætter i gang på baggrund af borgerne og medarbejdernes ideer, forslag og ønsker til det gode ældreliv.

Her kan du se en oversigt over en række prøvehandlinger, som sættes i gang på ældreområdet i Viborg Kommune. En prøvehandling er et praktisk eksperiment, der belyser, hvordan idéer fungerer i virkeligheden.

Prøvehandlingerne er blevet til på baggrund af en omfattende inddragelsesproces, hvor borgere og medarbejdere har haft mulighed for at komme med ideer, forslag og ønsker til, hvordan det gode ældreliv bør være.

 

På baggrund af interviews om mad og måltider med beboerne gennemføres der lokale indsatser på tre plejecentre: Indsatserne skal imødekomme borgernes ønsker og behov gennem endnu mere fleksibilitet og selvbestemmelse.

Prøvehandlingen omfatter fire indsatser:

  • Mere selvbestemmelse ift. menuvalg og spisetid
  • Mere ro omkring måltidet
  • Mere hjemlig stemning i forbindelse med måltidet
  • Mulighed for at pårørende i større omfang kan spise med, som en naturlig del af fællesskabet ved måltiderne

Forventningen er, at beboerne oplever højere grad af selvbestemmelse og at selve oplevelsen af måltidet vil være mere hyggelig og hjemlig, hvilket kan være med til at øge lysten til at spise og til at spise sammen med andre.

Sted

Madservice Viborg, Pleje- og Omsorgscenter Toftegården, Pleje- og Omsorgscenter Liselund og Pleje- og Omsorgscenter Banebo

Forventet opstart

april 2022

Borgere og medarbejdere får udvidet mulighed for direkte bestilling af hjælpemidler fra Hjælpemiddelservice. I dag håndteres en del af opgaven i Visitationen. Hjælpemiddelservice vil komme til at håndtere den samlede bestilling af hjælpemidler.

Det betyder, at flere visitatorer og trænende terapeuter vil være placeret på Hjælpemiddelservice.

Sted

Visitation Sundhed og Omsorg

Forventet opstart

27. april 2022

Når visitationen i dag modtager en ansøgning om praktisk hjælp, foretages der en vurdering af borgerens rehabiliteringspotentiale, med det formål at forebygge og reducere fremtidige behov for hjælp og støtte. Ved afslutning af rehabiliteringsindsatsen foretages en ny vurdering af behovet for varig hjælp.

I prøvehandlingen gøres visitationsprocessen mere enkel. Når borger søger om praktisk hjælp, vil den praktiske hjælp blive bevilget straks, hvis borger er i målgruppen. Borgeren oplever dermed en kortere visitationsproces. Desuden øges ergoterapeutindsatsen for at styrke borgeres rehabilitering gennem terapeutfaglige kompetencer.

I samarbejde med borgeren aftales der i forløbet niveauet for praktisk hjælp. I forbindelse med dette tilbydes borger frit valg af leverandør.

Målet er, at borgeren oplever at få større indflydelse på tilrettelæggelsen af sin hjælp.

Sted

Visitation Sundhed og Omsorg

Forventet opstart

27. april 2022

Terapeuter øger tilstedeværelsen på plejecentrene, hvor de gennem tættere relationer til kolleger og borgere får mulighed for at tilbyde mere træning. Derudover vil der være mulighed for at styrke det generelle samarbejde om træningsindsatsen på plejecentrene. Dette er en udvidelse i forhold til i dag, hvor terapeuterne primært er til stede i forbindelse med træning af konkrete borgere.

Borgeren vil dermed hurtigere få det rette tilbud om træning - når træning er relevant og det tværfaglige samarbejde om træning samt fokus på rehabilitering styrkes.

Sted

Pleje- og omsorgscentrene Birkegården og Sjørup samt Visitation Sundhed og Omsorg

Forventet opstart

27. april 2022

Gennem samtaler med beboere og deres pårørende samt med udgangspunkt i en faglig vurdering vil den hjælp, som borgerne modtager i højere grad blive tilrettelagt hen over døgnet med udgangspunkt i borgerens ønsker. Det vil sige, at f.eks. bad, gåture etc. i højere grad kan ske, når borgeren ønsker det.

Sted

Toftegården

Forventet opstart

27. april 2022

Med denne prøvehandling afholdes der løbende “velfærdssamtaler” mellem borger, pårørende og medarbejdere, hvor fokus er på kvalitet, samarbejde og ønsker til niveau for hjælp. Målet er at skabe et bedre samarbejde og hyppigere forventningsafstemning mellem hjemmeplejen og borger.

Prøvehandlingen vil omfatte 10-15 borgere, som får hjælp fra hjemmeplejen og ved 10-15 ny-visiterede borgere. Samtalerne vil blive gennemført med inspiration fra den metode, som blev anvendt til borgersamtaler inden Seniortopmødet. Samtalerne var bygget op omkring en ligeværdig dialog med fokus på livskvalitet og det gode ældreliv.

Samtalerne vil blive gennemført af den samme medarbejder for at sikre kontinuitet hos den enkelte borger.

Sted

Hjemmepleje og Hverdagsrehabilitering

Forventet opstart

27. april 2022

I dag beskriver medarbejderne i fagsystemet Nexus, hvordan en bestemt handling udføres hos borgeren (handleanvisninger).

Antallet af disse beskrivelser øges i takt med at borgerens funktionsniveau falder. Udfordringen er, at beskrivelserne skal findes flere forskellige steder i Nexus.

Med en døgnrytmeplan samles beskrivelserne et sted. Her får medarbejderen hurtigt et samlet billede af, hvilke opgaver der skal udføres hos borgere på forskellige tidspunkter af døgnet. Døgnrytmeplaner skaber derfor et bedre overblik over opgaverne hos den pågældende borger og brugen af døgnrytmeplaner forventes derfor at kunne reducere unødig dokumentation.

Prøvehandlingen fortsættes med henblik på at udvikle og afprøve anvendelsen af fælles døgnrytmeplaner på tværs af flere plejecentre og hjemmeplejedistrikter med det mål at udvikle en fælles døgnrytmeskabelon som kan anvendes på tværs af Sundhed og Omsorg. Desuden vil borgernes oplevelse af kvalitet og kontinuitet blive afdækket.

Sted

Distrikt Vesterparken

Forventet opstart

Igangværende

Prøvehandling udbredes til alle §79 dagcentre, så flere forsøg kan afprøves, bl.a. der hvor der er kørsel involveret. 

Borgere, der flytter til et plejecenter, får i større grad mulighed for at fortsætte i de aktivitetstilbud, som de hidtil har benyttet – med det formål at bevare sociale relationer, som de har med de øvrige brugere af dagcenteret. 

Den videre afprøvning skal afdække, hvilken effekt funktionsniveauer hos borgerne og kørsel har på, om det fortsat er meningsfuldt for borgeren at fortsætte i dagcenter. Yderligere skal der være fokus på, hvorvidt og hvordan tilbuddet påvirker tilbud til andre brugere i §79-dagcentre. 

Sted

Aktivitet og Udvikling og pleje- og omsorgscentre 

Forventet opstart

Igangværende 

Borgere oplever jævnligt, at medarbejderne fra hjemmeplejen er nødt til at tale i telefon, mens de er i borgerens hjem. F.eks. ved koordinering med kolleger og også i kontakten med praktiserende læge, indhentelse af prøvesvar mv.

I første omgang handler prøvehandlingen om at reducere antallet af ikke-akutte opkald mellem kolleger. I stedet anvendes fællesmøder i løbet af dagen til koordinering og sparring om de ikke-akutte spørgsmål.

Det næste skridt i prøvehandlingen igangsættes i 2022 og omhandler en plan for en central funktion, der står for kontakten til praktiserende læger, indhentelse af prøvesvar mv. så medarbejderne i højere grad kan arbejde uforstyrret hos borgerne.

Der er i prøvehandlingen fokus på at kolleger altid kan søge sparring hos hinanden med et opkald, hvis det er afgørende for den opgave, som de står i.

Sted

Hjemmepleje og Hverdagsrehabilitering, Distrikt Houlkær og Distrikt Heden

Forventet opstart

Igangværende

Etablering af faste mindre teams omkring den enkelte borger.

Sted

Distrikt Sønderly og Bjerringbro

Forventet opstart

August-september 2022

Borgeren kan udpege sin egen hjælper til at udføre personlig pleje og praktisk hjælp. Disse hjælpere er i dag formelt ansat under Visitation Sundhed og Omsorg.

Formålet med prøvehandlingen er at afprøve, om man i konkrete tilfælde kan ansætte en §94 hjælper i hjemmeplejen. Der uddelegeres kun sygeplejeindsatser som hjælperen kan varetage.

Sted

Visitation Sundhed og Omsorg + Hjemmepleje og Hverdagsrehabilitering

Forventet opstart

August 2022

Formålet med prøvehandlingen er, at borgere med demenssygdomme i højere grad oplever kontinuitet blandt de medarbejdere, som kommer i hjemmet. Desuden styrkes den tværorganisatoriske demensfaglige viden på tværs af alle områder.

Sted

Hjemmepleje og Hverdagsrehabilitering, Pleje- og omsorgscentre, Aktivitet og Udvikling og Demensenheden

Forventet opstart

August-september

Der arbejdes på en række prøvehandlinger på baggrund af afholdt workshop.

Sted

Omsorgsområdet

Forventet opstart

Uafklaret

Ændring af arbejdsgang ved den administrative håndtering af mellemkommunal refusion. I dag skal der udarbejdes omfattende dokumentation om ydelser til borgere fra andre kommuner på kommunens plejecentre.

Sted

Skovvænget

Forventet opstart

Uafklaret

For at opnå smidigere arbejdsgange (færre klik og mindre dobbeltdokumentation) i Nexus sættes der i prøvehandlingen fokus på dokumentationspraksis omkring ”fald”.

Der udarbejdes en ”best practise” for dokumentation af fald, som skal frigive mere til den borgernære pleje.

Som en del af prøvehandlingen skal der laves et forslag til en udrulning af ny og enkelt praksis på tværs af alle områder.

Erfaringerne skal bidrage til en generel bedre ensretning af dokumentationspraksis på tværs af det samlede område.

Sted

Uafklaret

Forventet opstart

August 2022

Borger kan selv anmode om madservice via Viborg.dk. De kan anmode om enten ydelsen til hjemmeboende eller kommunens caféer. Det vil sige, at der foretages ikke visitation.

Borgerne vil fortsat kunne vælge mellem forskellige leverandører (aktuelt Madservice Viborg og Det danske madhus)

Sted

Madservice Viborg

Forventet opstart

August 2022

Medarbejdere fra hjemmeplejen inddrages i opsporing af borgere med behov for forebyggende hjemmebesøg.

Sted

Uafklaret

Forventet opstart

August 2022

Mere strømlinet dokumentation i plejen.

Sted

Uafklaret

Forventet opstart

Uafklaret

Når en borger udskrives fra hospitalet, og der er brug for hjælp på midlertidig plads eller i eget hjem, sender hospitalet en plejeforløbsplan til kommunen.

En plejeforløbsplan kan være mangelfuld i forhold til beskrivelse af kompleksiteten i borgerens forløb og sygdomsbillede. Dette mindsker muligheden for en god overgang med tilstrækkelig pleje, behandling og rehabilitering til stede, så snart borgeren udskrives.

Prøvehandlingen afsøger supplerende metoder til at dele data fra hospital til kommune med henblik på at sikre et mere sammenhængende forløb for borgeren, så borgeren ikke oplever, der går informationer tabt ved udskrivelse.

Det afdækkes hvilke data, der er behov for at dele, og hvordan de kan deles inden for de juridiske og systemmæssige rammer. Samtidig skal det sikres, at yderligere datadeling ikke skaber dobbeltdokumentation.

I prøvehandlingen afprøves de nye metoder til datadeling. Konkret afprøves smidig procedure for borgersamtykke til at dele data på tværs af hospital og kommune samt systemmæssige muligheder, f.eks. via korrespondancesystemet MedCom eller ny funktionalitet i kommunens journalsystem Nexus.

Sted

Rehabiliteringscenter Viborg

Forventet opstart

August 2022

Forbedret proces ved behandling af ansøgninger om plejebolig.

Sted

Visitation Sundhed og Omsorg

Forventet opstart

Uafklaret

I samarbejde med frivillige fra Ældre Sagen iværksættes aktiviteter for ældre.

Sted

Uafklaret

Forventet opstart

Efterår 2022

Udvidelse af målgrupper og model.

Sted

Hjemmepleje og Hverdagsrehabilitering

Forventet opstart

Efterår 2022

Opsætning af skærme til virtuelle hjemmebesøg ved alle nye borgere i hjemmeplejen.

Sted

Hjemmepleje og Hverdagsrehabilitering

Forventet opstart

Efterår 2022

Yderligere oplysninger

Johannes Vesterby
Ældre- og Aktivitetsudvalget

jfv@viborg.dk
Tlf. 86 69 93 49

Maila Tandrup
Omsorgschef

mbta@viborg.dk
Tlf. 51 15 68 40