You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG
Nyhed fra 18.12.2020

Forbud skærper besøg på Pleje- og Omsorgscenter Birkegården

Styrelsen for Patientsikkerhed har givet Viborg Kommune et påbud om at udstede et midlertidigt forbud mod besøgende på Pleje- og Omsorgscenter Birkegården. Forbuddet er gældende fra og med den 18. december.

Forbuddet mod besøgende på Pleje- og Omsorgscenter Birkegården i Stoholm kommer, da der per 18. december er 6 beboere og 6 ansatte, der er smittet med Covid-19. Det er derfor nødvendigt for at forebygge og begrænse udbredelsen af Covid-19-virus.

Forbuddet er gældende fra og med den 18. december 2020, og det gælder indtil Styrelsen for Patientsikkerhed ophæver forbuddet. Påbuddet vurderes løbende, og det ophæves så snart det er forsvarligt.

Steder, der er omfattet af besøgsforbuddet

Det midlertidige besøgsforbud omfatter alle indendørsarealer på plejecentret, med undtagelse af beboerens egen bolig. Det omfatter også alle udendørs arealer på plejecentret, og der kan derfor ikke aflægges besøg i udendørs besøgstelte.

Personer omfattet af besøgsforbuddet

Besøgsforbuddet omfatter alle pårørende og besøgende til beboere på plejecentret.

Undtagelser fra besøgsforbuddet

  • Beboerne skal udpege én nærmeste pårørende, mens forbuddet gælder.

  • Besøg i beboerens egen bolig kan alene ske, hvis der er tale om en kritisk situation, eller hvis den besøgende er den nærmeste pårørende til beboeren.

    Ved en kritisk situation forstås et uopsætteligt besøg fra nære pårørende til en kritisk syg eller døende person. Ved kritiske situationer forstås endvidere nære pårørendes besøg hos en voksen person med en sådan kognitiv funktionsnedsættelse, at personen mangler evnen til at forstå og acceptere formålet med besøgsforbuddet og dermed har et helt særligt behov for besøg. Erhvervet mental svækkelse, der er fremadskridende, vil ikke alene være afgørende for, om der kan aflægges besøg hos en beboer. Beslutning om, hvorvidt en sådan kognitiv funktionsnedsættelse foreligger i det konkrete tilfælde, træffes af institutionsledelsen. Med ’nære pårørende’ forstås ægtefælle, samlever og slægtninge i lige linje fx forældre, bedsteforældre, børn og børnebørn. Fjernere slægtninge, søskende, stedbørn eller plejebørn kan efter omstændighederne også anses som nære pårørende, navnlig i de tilfælde, hvor der ikke er en ægtefælle, samlever eller børn. En person, som beboeren er nært knyttet til, vil efter en konkret vurdering kunne anses for nærmeste pårørende. Beslutning om, hvorvidt der er tale om en nær pårørende, træffes af institutionsledelsen.

  • Pårørende til en tidligere beboer anses ikke for besøgende og kan tilgå plejeboligen efter aftale.

  • Beboere på plejecentret har stadig mulighed for at besøge pårørende udenfor plejecentrets matrikel.

Beboere og pårørende bliver i dag informeret om forbuddet, og hvad det betyder for dem. Vi udviser fortsat stor påpasselighed og sikrer tilstrækkeligt personale til opgaven med at inddæmme smitten på Birkegården.

Yderligere oplysninger:

Mette Andreassen, direktør for Social, Sundhed & Omsorg
Tlf. 51 27 31 22, e-mail: mean@viborg.dk

Maila Brown Lundberg Tandrup, Omsorgschef
Tlf. 51 15 68 40, e-mail: mtba@viborg.dk