You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG
Pressemeddelelse fra 19.09.2022

Partnerskab om kystvandråd skal skabe rammerne for bedre natur og miljø i den centrale del af Limfjorden

Viborg Kommune og Limfjordsrådet søger nu Miljøstyrelsen om, at der nedsættes et lokalt kystvandråd for den centrale del af Limfjorden. Derfor indbydes interessenter til at deltage i et lokalt partnerskab om et kystvandråd for at forbedre natur og miljø i fjorden.

Hjarbæk Fjord, foto: Kirsten Bisgaard.
Hjarbæk Fjord, foto: Kirsten Bisgaard.

Den centrale del af Limfjorden, som er Hjarbæk Fjord, Skive Fjord/Lovns Bredning, Risgaard Bredning og Bjørnsholm Bugt, har det stadig skidt natur- og miljømæssigt.

Derfor fastlægger statens udkast til vandområdeplaner en meget stor indsats for at fjerne tilledninger, primært af kvælstof fra oplandet. Kvælstoftilførslerne til Hjarbæk Fjord skal ned på et niveau tæt på det, der ses fra rene naturområder.

- Det bliver rigtig svært at nå det mål, siger formand for Limfjordsrådet, Henrik Dalgaard og fortsætter:

- Vi kan konkludere, at vandområdeplanerne i den form, der foreligger, ikke kan bringe os i mål med 'god økologisk tilstand' for Limfjordens centrale del. Hvis de skal det, vil det blive meget drastisk for landbruget i oplandet. Derfor er det vigtigt, at vi kigger på alle forhold, der påvirker fjorden.

Det er baggrunden for, at Viborg Kommune og Limfjordsrådet nu, på vegne af kommunerne i oplandet til den centrale del af Limfjorden, indbyder interessenter til at deltage i et lokalt partnerskab for at forbedre natur og miljø i fjorden.

Målet med partnerskabet er for det første at afdække, om der kan findes andre veje til at opfylde miljømålene, end de der lige nu indgår i udkastet til vandområdeplan og for det andet, at kystvandrådets arbejde lægges til grund ved regeringens genbesøg af vandområdeplanerne i 2023/24.

Eva Pinnerup, formand for Klima- og Miljøudvalget i Viborg Kommune, siger:

- Vi vil med initiativet gerne være med til at sikre det brede lokale ønske om en ren fjord. En fjord, der som et attraktivt naturområde, kan være udgangspunkt for friluftsliv, natur og rekreative interesser. Et lokalt kystvandråd ligger også i naturlig forlængelse af det projekt for naturgenopretning af Hjarbæk Fjord, Viborg Kommune allerede er i gang med.

Organisationer, der ønsker at være med i partnerskabet om et kystvandråd opfordres til at henvende sig senest fredag den 30. september 2022 kl. 12.00.

Oplysninger om mulighed for deltagelse og ansøgning kan findes på viborg.dk

Pressemeddelelse udsendt på vegne af Limfjordsrådet og Viborg Kommune.

Yderligere oplysninger

Jesper Hansen, sekretariatsleder, Limfjordsrådets sekretariat,

tlf. 20 63 48 50, mail: j.hansen@aalborg.dk

Jørgen Jørgensen, projektleder, Viborg Kommune,

tlf. 87 87 55 69, mail: jojo@viborg.dk

Fakta

Hvem kan søge om at være med i kystvandråd?

Miljøstyrelsen har udstukket nogle overordnede rammer for, hvilke organisationer og foreninger der kan være medlem af et kystvandråd:

  • Relevante landsdækkende og lokale erhvervsorganisationer
  • Repræsentanter for forsyningsselskaberne i oplandet
  • Landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø, eller som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser
  • Lokale foreninger og organisationer, der efter deres formål eller i øvrigt er knyttet til interesser forbundet med beskyttelse og benyttelse af vand.

De udpegede medlemmer skal være repræsentanter for de relevante foreninger og organisationer. Privatpersoner kan ikke være medlem.

Hvem sammensætter Kystvandrådet, og hvornår kan ansøgerne forvente svar?

Viborg Kommune vil i samråd med Limfjordsrådets sekretariat og de øvrige kommuner i oplandet til den centrale del af Limfjorden beslutte, hvilke af de indstillede medlemmer, der kan være medlem af kystvandrådet. Sammensætningen sker med udgangspunkt i de rammer Miljøstyrelsen har udstukket.

Snarest herefter bliver alle ansøgere orienteret om udfaldet, og medlemmerne bliver indkaldt til det første møde.

Læs mere om kystvandrådets opgaver og baggrunden for nedsættelse af kystvandrådet på viborg.dk.

Se også yderligere information kan findes på Miljøstyrelsens hjemmeside.