You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Sct. Ibs Gade 14 og 16A i Viborg

Ejendommene er til salg - der kan afgives bud.

Til salg

Viborg Kommune udbyder to matrikler på Sct. Ibs Gade i Viborg, beliggende Sct. Ibs Gade 14 og 16A. Matriklerne er ubebyggede og er beplantet med buske.

Fakta om grunden

Arealerne udbydes uden mindstepris. Arealerne omfatter hele matrikel nr. 110 og 111k, Viborg Bygrunde. Det samlede areal for de to matrikler er ca. 443 m2.

På matrikel nr. 110, Viborg Bygrunde, er tinglyst et fredet fortidsminde i form af en middelalderlig kirke beliggende under jordoverfladen. Fortidsmindet er beskyttet mod alle fysiske indgreb jf. museumsloven. Beskyttelsen af fortidsminder er en restriktiv beskyttelse. Slots- og Kulturstyrelsen kan kun i særlige tilfælde give dispensation til en ændring i tilstanden af et fortidsminde. Køber kan derfor som udgangspunkt ikke forvente at opføre bygninger eller andre anlæg på matriklen, som griber ind i fortidsmindet, ligesom der ikke må foretages jordbehandling, gødes eller plantes. Se mere på Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside slks.dk/fortidsminder.

Der må ikke etableres overkørsler over de to matrikler til Sct. Ibs Gade og Søvej. Køber skal acceptere, at der tinglyses en deklaration herom.

Købstilbud

De to matrikler sælges samlet. Købstilbud skal angives som ét fast beløb pr. m² og skal være uden forbehold. Købstilbud sendes til ninie@viborg.dk. Købstilbuddet er bindende indtil Byrådets godkendelse af handlen.

Viborg Kommune er ikke forpligtet til at sælge ejendommen og forbeholder sig ret til at forkaste samtlige indkomne købstilbud på ejendommen.

Salget sker i henhold til reglerne i Indenrigs- og boligministeriets bekendtgørelse nr. 396 af 3. marts 2021 om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme. Der henvises også til vejledning nr. 9175 af 3. marts 2021 om offentligt udbud ved salg af kommunens og regionens faste ejendomme.

 

Ved spørgsmål kan du kontakte

Gry Lee Rossing Christensen

Jurist

Tlf: 87 87 80 23