You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Bygge og anlægsaffald

Skal du foretage en nedrivning eller renovering af en bygning mm, skal arbejdet anmeldes til kommunen.

Der skal altid foretages en gennemgang af en bygning (miljøkortlægning) med henblik på at afdække, hvad bygningen indeholder (fx PCB, asbest, klorparaffiner, og bly m.v.), inden den rives ned eller renoveres. Dette gælder uanset, hvornår bygningen er opført, vedligeholdt eller renoveret.

Dette krav gælder for både for private og professionelle bygherrer.

Fastlæggelse af et måleprogram til kortlægning af en bygning for indhold af stoffer og materialer kræver stor viden, om hvilke problematiske materialer og stoffer, der kan indgå i byggematerialer og et detaljeret kendskab til den specifikke bygning. Antallet af prøver vil afhænge af den enkelte sag.

I forbindelse med renovering og nedrivning skal man være specielt opmærksom på PCB, fordi PCB er et svært nedbrydeligt og giftigt stof.  

PCB har været anvendt i fugemasse, forseglingslim i termoruder i perioden 1950-1977 og malinger, gulvbelægninger etc. PCB trænger let fra lim eller fugemasse ind i det omgivende træværk eller beton.

Jf. affaldsbekendtgørelsens § 50, stk. 1, er krav om, at alt PCB-holdigt affald altid sorteres fra.

I Viborg Kommune administreres efter følgende grænseværdier

Grænseværdier for indhold af miljøproblematiske stoffer i byggeaffald finder du her.

Info om PCB

Du kan læse om PCB i PCB-guiden.
Kontakt arbejdstilsynet, hvis du vil vide mere om håndtering af materialer med PCB.

Inden en nedrivning eller renovering af en bygning påbegyndes, skal arbejdet anmeldes til kommunen. Det kan ske enten i forbindelse med en ansøgning om eller anmeldelse af en nedrivning eller renovering efter byggelovgivningen, eller senest to uger inden nedrivningen eller renoveringen påbegyndes. Anmeldelsen skal indeholde oplysninger om, hvorvidt bygningen indeholder PCB, hvilke typer affald og hvor meget, der vil fremkomme ved nedrivnings- eller renoveringsarbejdet.

Anmeldelsen af typer af affald skal bl.a. ske med baggrund i bygningsgennemgangen/miljøkortlægningen.

Anmeldelsespligten gælder for alle nedrivninger og renoveringer, der frembringer mere end 1 ton affald.

Anmeldelsesskema

Anmeldelse af anlægs- og byggeaffald herunder PCB og andet miljøfarligt affald skal ske via hjemmesiden Byg og Miljø.

Anmeldelsen skal indsendes senest to uger før byggearbejdet påbegyndes.

Det er bygherren, der har ansvaret for at foretage anmeldelse, inden byggearbejdet påbegyndes og, at oplysningerne i anmeldelsen er korrekte selv om entreprenør eller lignende udfylder anmeldelsen på vegne af bygherre.

Alt affald fra bygge- og anlægsarbejder skal kildesorteres, og alle direkte genbrugelige materialer skal så vidt muligt sorteres fra ved selektiv nedrivning på stedet.

Bygge- og anlægsaffald skal sorteres, som minimum, i følgende fraktioner:

Bygge- og anlægsaffald skal sorteres i mindst følgende typer:

 • Farligt affald
 • PCB-holdigt affald
 • Termoruder
 • PVC
 • Imprægneret træ
 • Natursten
 • Uglaseret tegl
 • Beton
 • Blandinger af natursten, uglaseret tegl og beton
 • Jern og metal
 • Gips
 • Stenuld
 • Jord
 • Asfalt
 • Blandinger af beton og asfalt

Bygge- og anlægsaffald skal sorteres på stedet, hvor det opstår. Du kan finde en sorterings Quick-Guide for affald på Revas hjemmeside.

Transport

I det statslige Affaldsregister, under Miljøstyrelsen, kan virksomheder finde transportører og indsamlere, der kan afhente affald.

Kommunen har ansvaret for at håndtere alt affald fra private personer samt alt affald fra erhverv til forbrænding og deponering samt farligt affald. For dette affald har kommunerne anvisningsret og -pligt, og private borgere og virksomheder har pligt til at benytte de kommunale ordninger.

Genanvendeligt erhvervsaffald er imidlertid konkurrenceudsat (herunder genanvendeligt farligt affald fra virksomheder), og det er ikke en kommunal opgave at håndtere dette.

Genanvendeligt erhvervsaffald skal bortskaffes til virksomheder, der er miljøgodkendte til at håndtere og bortskaffe det pågældende affald.  

Hvad må jeg genanvende?

Direkte genbrug af materialer fra en nedrivning eller renovering – dvs. at materialerne bruges igen til samme formål – er ikke omfattet af affaldsbestemmelserne og må derfor genbruges.  

Uforurenede fraktioner

Affaldsfraktionerne natursten, uglaseret tegl, beton og blandinger heraf må uden en konkret tilladelse efter miljøbeskyttelsesloven anvendes som erstatning for primære råstoffer i visse bygge- og anlægsarbejder, forudsat at fraktionerne er sorterede og uforurenede.

Det er endvidere et krav for anvendelsen, at byggeaffaldet er forarbejdet, herunder ved nedknusning. Forarbejdning skal sikre, at byggeaffaldet får en kvalitet, der svarer til de primære råstoffer, det erstatter. Kravet til forarbejdning kan, afhængigt af det enkelte tilfælde.

Det er afgørende, at hensigten med at anvende bygge- og anlægsaffald er som erstatning af primære råstoffer, og at der ikke er tale om en skjult deponering af bygge- og anlægsaffaldet.

Lettere forurenet byggeaffald

Byggeaffald, der er lettere forurenet med PCB (dvs. indeholder maksimalt 2,0 mg PCB total/kg målt ved kilden), kan nyttiggøres på visse betingelser uden tilladelse, men efter en forudgående anmeldelse til kommunen.

Kommunen sender straks efter modtagelsen af anmeldelsen kopi af anmeldelsen til regionsrådet, jf. restproduktbekendtgørelsens § 16. Der er ikke krav om, at regionerne kortlægger arealet som forurenet, men regionerne har med orienteringen mulighed for at vurdere, om de synes, det er nødvendigt.

Kontakt altid Viborg Kommune forinden, hvis der ønskes genanvendt lettere forurenet byggeaffald.  

Miljø

87 87 56 09
Send en sikker mail Obs: Når du sender en mail til os, vil du blive bedt om at bruge dit NemID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit CPR-nummer