You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Gebyr for flytning af jord

Gebyr for anmeldelse af jord, der er erhvervsaffald gældende fra 1. januar 2022

Pr. 1. januar 2021 er der udstedt en ny bekendtgørelse om affaldsregulativer, -gebyrer og -aktører. Ifølge bekendtgørelsens § 18 stk. 5 skal byrådet fastsætte og opkræve gebyr hos virksomheder, der anmelder jordflytning.

Gebyret dækker kommunens omkostninger i forbindelse med anmeldelse og dokumentation ved flytning af jord, som er erhvervsaffald. Gebyret differentieres, så det afspejler tidsforbruget ved den enkelte anmeldelse.

Byrådet i Viborg Kommune har på deres møde d. 6. oktober 2021 godkendt følgende takster for jordflytning for erhverv:

Gebyr for konkret sagsbehandling, beregnet som medgået tid pr. påbegyndt halve time med en timetakst på kr. 473,00 kr. pr time.

Gebyret træder i kraft pr. 1. januar 2022. Gebyret for de enkelte jordflytninger opkræves efter sagen er anvist af kommunen. Takster er momsfrie.

Læs mere om gebyr for anmeldelse af jordflytning. 

Hvilke jordflytninger skal der betales gebyr for?   

Anmeldelse af jordflytning er omfattet af gebyrordningen i de tilfælde, hvor alle af nedenstående kriterier er opfyldt:

1) Jorden er anmeldepligtig iht. jordflytningsbekendtgørelsen.

2) Jorden er erhvervsaffald.

3) Jordflytningen anmeldes af en virksomhed.

Viborg Kommune skal opkræve gebyr hos virksomheder, der anmelder flytning af jord i henhold til jordflytningsbekendtgørelsens regler om anmeldepligt. Jordflytningsbekendtgørelsens anmeldepligt omfatter:

 • flytning af jord, der er forurenet,
 • flytning af jord fra et kortlagt område eller fra et område der er klassificeret,
 • flytning af jord fra et areal, som anvendes til offentlig vej og
 • flytning af jord bort fra et godkendt modtageranlæg for jord.

Jorden anses for at være erhvervsaffald, når det er en virksomhed, der anmelder jordflytningen. Således er det udelukkende virksomheder og ikke private borgere, der skal betale gebyr for flytning af jord.

Jorden er ifølge affaldsbekendtgørelsen affald, når man planlægger at skille sig af med den eller er forpligtiget til at skille sig af med den.

Gebyret beregnes efter forbrugt tid

Gebyret beregnes efter tidsforbrug, så størrelsen af gebyret afspejler, hvor lang tid Viborg Kommune har brugt på at behandle den enkelte jordflytning. Det betyder, at gebyrets størrelse er højere for behandlingen af særligt komplekse eller tidskrævende sager.

Følgende pålægges gebyr:

 • Forhåndsdialog om den konkrete jordflytning
 • Screening af anmeldelse af jordflytning og anmodning om supplerende materiale
 • Besvarelse af spørgsmål pr. telefon, mail og ved møde om den konkrete
 • jordflytning
 • Løbende korrespondance med anmelder, rådgiver m.fl.
 • Gennemgang af anmeldelse og sagsbehandling
 • Gennemgang af analyseresultater
 • Tidsregistrering i forbindelse med sagens behandling og afslutning samt
 • fakturering
 • Journalisering af sagen.

Der kræves ikke gebyr for generel vejledning om jordflytninger, besvarelse af generelle spørgsmål om gebyret, samt oplæring af nye medarbejdere.

Tidsforbruget varierer som nævnt fra sag til sag, hvor størrelsen, kompleksiteten,

kvalitet af anmeldelsen og den vedlagte dokumentation er afgørende.

Gebyret vil bestå af:

 • Timepris for jordflytning på 473 kr. pr. medgået time.

Gebyret afspejler de faktiske omkostninger til sagsbehandlingen, herunder tidsforbruget i den enkelte sag. Gebyret opkræves på baggrund af tidsregistrering efter forbrugt tid.

Timeprisen er fastlagt ud fra en beregning af kommunens omkostninger, der vedrører sagsbehandlingen ved jordflytninger. Der er i beregningen alene medregnet de direkte, indirekte eller komplementære udgifter til sagsbehandlingen.

Timeprisen reguleres hvert år pr. 1. januar på baggrund af tidligere års samlede omkostninger til sagsbehandlingen af jordflytninger, idet indtægterne ved gebyret på jordflytninger ikke må overstige de faktiske udgifter til sagsbehandlingen.

Opkrævning af gebyr

Gebyret opkræves ved anvisning af jordflytningen. I nogle sager vil gebyret blive opkrævet i flere rater, efter at jordflytningen er anvist. Det er tilfældet i sager, der kræver yderligere sagsbehandling, hvor anmeldelsen ønskes ændret, fx vedlæggelse af flere analyser og forhøjelse af jordmængden.

Gebyret bliver opkrævet pr. jordflytningsanmeldelse eller pr. anmeldt adresse, der vil således blive udsendt flere fakturaer fra en adresse, hvor der anmeldes flere forureningskategorier af jord og hvor overjord og intaktjord anmeldes i to separate anmeldelser.

Alle sager der anmeldes, vil blive faktureret med medgået tid også

selvom, anmelder vælger ikke at benytte den aktuelle anmeldelse.

Regningen for gebyret udstedes til anmelder eller anden virksomhed efter aftale. Gebyret forfalder, når kommunen anviser jordflytningen. Forfaldsdato og sidste rettidige betalingsdag er den 1. i måneden. Forfaldent gebyr kan ikke refunderes.

Gebyrerne er ikke omfattet af lov om merværdiafgift og ej heller af momsloven.

Klage over gebyr for jordflytning

En afgørelse truffet med hjemmel i affaldsaktørbekendtgørelsen § 15 kan ifølge § 36 kan ikke indbringes for en anden administrativ myndighed. Der skal anlægges søgsmål senest 6. måneder efter forfaldsdato.

Ikrafttræden

Gebyrreglerne træder i kraft den 1. januar 2022 og gælder for anmeldelser som er modtaget fra denne dato.