You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Udledning af spildevand fra virksomheder - tilslutningstilladelse

Hvis du vil udlede spildevand og overfladevand fra din virksomhed, kræver det en tilslutningstilladelse hos Viborg Kommune

Spildevand fra virksomheder består af:  

• Sanitært spildevand (fra baderum, toilet og køkken)
• Overfladevand (regnvand fra tagflader og befæstede arealer)
• Spildevand fra virksomhedens produktion (processpildevand, spildevand fra rengøring i produktionen m.m.) og forurenet overfladevand

Ansøgning

Hvis du skal etablere en fedtudskiller eller en olieudskiller, kan du læse nærmere om disse emner nedenunder. Her findes der ansøgningsskemaer til disse formål. 

Du skal være opmærksom på, at der ved spildevand forstås alt vand der afledes fra virksomheden. Ansøgningen skal derfor omfatte både spildevand fra produktionen, sanitært spildevand og overfladevand. Du kan benytte dette ansøgningsskema.  Først når virksomheden har indsendt alle oplysninger på ansøgningsskemaet, kan der udarbejdes en tilslutningstilladelse. Ansøgningsskemaet skal vedhæftes som bilag, når du søger om tilslutningstilladelse digitalt via Byg og Miljø. Alternativt kan skemaet indsende til mailadressen miljoe@viborg.dk.

Etablering af fedtudskiller fra erhvervsmæssig tilberedning af mad.

For at hindre forstoppelse og lugtgener, mindske smittefare og undgå unødig tæring på afløbssystemet, skal der etableres fedtudskiller fra erhvervsmæssig tilberedning af mad. Det gælder typisk fra storkøkkener, industrikøkkener, bagerier, restaurationer, grillbarer, pizzarier, slagterbutikker og lignende.

Hvis der kommer fedt i kloakken, vil dette fedt blive stift og sætte sig fast. Efter nogen tid vil kloakken stoppe og alle brugere af kloakken kan ikke komme af med deres spildevand.

Friturefedt skal opsamles i en beholder. Det må ikke komme i afløbet.

Etablering og indretning

Tilladelse til etablering af fedtudskillere søges digitalt via Byg og Miljø. Ansøgningsskemaet "etablering af fedtudskiller" udfyldes og vedhæftes som bilag i din digitale ansøgning. En fedtudskiller skal dimensioneres og etableres af en kloakmester, der har det tekniske ansvar for, at den er etableret og dimensioneret korrekt.

Fedtudskilleren skal altid placeres mellem afløbet fra køkken/ produktion og spildevandssystemets offentlige kloakledning.

Fedtudskilleren skal fortrinsvis placeres udendørs og være lettilgængelig for inspektion og tømning. Hvis der ønskes etablering af en indendørs fedtudskiller, skal man være opmærksom på, at der ikke må tilberedes eller muligvis opbevares fødevarer i samme rum, hvor der er etableret fedtudskiller. Kontakt derfor levnedsmiddelkontrollen for at høre, om der kan etableres en indendørs fedtudskiller i netop din virksomhed.

Nye fedtudskillere skal være CE-mærkede i henhold til DS/EN 1825-1 og dimensioneres, installeres, drives og vedligeholdes efter DS/EN 1825-2.

Du kan læse mere om retningslinjer for projektering, dimensionering, udførelse og drift i Teknologisk instituts rørcenteranvisning nr. 005.

Tømning

Mange restauranter skal have tømt deres fedtudskiller 1 gang pr. måned og senest når 3/4 af udskillerens maksimale kapacitet er nået. Der skal foreligge en kontrakt med et slamsugerfirma om regelmæssig tømning af fedtaffald.

Kontrakten skal som minimum indeholde oplysninger om tømningsfrekvens, anslåede årlige mængder og hvilket godkendt modtageanlæg, der benyttes. Kvittering for hver enkelt tømning skal opbevares i mindst 5 år og forevises på forlangende af Viborg Kommune.

Reglerne er skrevet med hjemmel i den gældende affaldsbekendtgørelse fra Miljøministeriet.

Hvor skal der være olieudskilleranlæg ?

Der skal være olie- benzinudskilleranlæg på afløb fra:

  • Autovaskeanlæg og vaskepladser
  • Værksteder for biler og andet kørende materiel
  • Servicestationer og andre salgspladser og optankningspladser for benzin og dieselolie
  • Pladser, hvor der påfyldes olieprodukt til stationært tankanlæg (påfyldningspladser)
  • Busterminaler
  • Større erhvervsparkeringsarealer
  • Arealer, hvor spild af benzin eller andre olieprodukter forekommer, samt arealer, hvor der er risiko for et ikke uvæsentligt spild af sådanne stoffer

Særlige regler i forbindelse med olieudskilleranlæg ved benzin- og dieselanlæg beregnet for detailsalg fremgår af Miljøministeriets bekendtgørelse vedrørende forebyggelse af jord- og grundvandsforurening fra benzin- og dieselanlæg.

Etablering og indretning - sådan gør du

Du søger digitalt via Byg og Miljø. Ansøgningsskemaet for "etablering af olieudskiller" (PDF) udfyldes og vedhæftes som bilag i din digitale ansøgning.

En udskiller skal dimensioneres og etableres af en kloakmester, der har det tekniske ansvar for, at den er etableret og dimensioneret korrekt.

Nye olieudskillere skal være CE-mærkede i henhold til DS/EN  858-1 og dimensioneres, installeres, drives og vedligeholdes efter DS/EN 858-2.

Du kan læse mere om retningslinjer for projektering, dimensionering, udførelse og drift i Teknologisk instituts Rørcenter-anvisning nr. 006.

Tømning

Olie- og benzinudskillere med tilhørende sandfang skal tømmes ved Modtagestationen for farligt affald i henhold til Viborg Kommunes erhvervsregulativ. Kontakt Modtagestationen her.

Affaldsproducenten kan ansøge om fritagelse fra indsamlingsordningen, hvis det kan godtgøres, at det farlige affald kan håndteres miljømæssigt forsvarligt ved affaldsproducentens foranstaltning. Kontakt Byggeri og Miljø, hvis du ønsker at ansøge om fritagelse for tømningsordningen.

Miljø

87 87 56 09
Send en sikker mail Obs: Når du sender en mail til os, vil du blive bedt om at bruge dit NemID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit CPR-nummer