You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Salgsbetingelser for erhvervsgrunde

Købesummens betaling

Ud over købesummen betales godtgørelse af Kommunens udgift til betaling af kloaktilslutningsafgift. Købesummen og kloaktilslutningsafgiften skal tillægges moms og betales kontant senest på overtagelsesdagen. Størrelsen på kloaktilslutningsafgiften fremgår af de enkelte grundsalgssider.

Renter

Ved senere betaling end overtagelsesdagen forrentes købesummen efter rentelovens regler.

Overtagelsesdag

Overtagelsesdagen fastsættes efter aftale, men kan senest fastsættes til 2 måneder efter den 1. i måneden efter, at Viborg Kommune har modtaget og accepteret henvendelsen om køb af et erhvervsareal.

Overtagelsesdagen er skæringsdag for alle påhvilende skatter og afgifter.

Videresalg

Erhvervsarealer må ikke uden Viborg Kommunes tilladelse videresælges i ubebygget stand.

Byggepligt og påbegyndelse af byggeri

Medmindre andet aftales med Viborg Kommune, påhviler det den til enhver tid værende ejer af parcellen at påbegynde byggeri inden 1 ½ år efter overtagelsesdagen. Byggeriet skal færdiggøres i normal byggerytme
uden ugrundet ophold.

Såfremt ovennævnte tidsfrist ikke overholdes, kan Viborg Kommune kræve parcellen tilbageskødet til samme pris og på samme vilkår som ved købet og uden betaling af renter.

Alle omkostninger i tilfælde af en evt. tilbageskødning afholdes af køber, således at Viborg Kommune holdes skadesløs for enhver udgift.

I forbindelse med tilbageskødning som følge af overskridelse af byggefristens længde tilbagebetales alene 90 % af købesummen og godtgørelsen vedr. kloaktilslutningsafgift.

I forbindelse med tilbageskødning søger Kommunen at få tilbagebetalt momsen fra det oprindelige salg, såfremt der er solgt til en ikke-momsregistreret køber. Såfremt det ikke kan lade sig gøre at få tilbagebetalt momsen, tilbagebetales dog alene 80 % af den oprindelige købesum i stedet for hele købesummen, og herudover fradrages i alle tilfælde 10 % af købesummen.

Udstykningsforbud

I forbindelse med handlen tinglyses forbud mod udstykning af ubebyggede arealer med Viborg Kommune som påtaleberettiget.

Ovenstående bestemmelser om forbud mod videresalg, byggepligt, tilbagekøbsret og udstykningsforbud tinglyses servitutstiftende på parcellerne med Viborg Kommune som påtaleberettiget.

Grundens bæreevne

Erhvervsarealet overtages af køber, således som det er og forefindes og som beset af køber.
Det bemærkes specielt i den forbindelse, at Viborg Kommune ikke har undersøgt jordbundsforholdene og derfor fraskriver sig ethvert ansvar herfor.

Køber opfordres til at rette henvendelse til sagkyndige med henblik på at foretage de undersøgelser af jordbundsforholdene, som måtte være nødvendige for at fastslå jordbundsforholdene på erhvervsarealet.

Køber kan, hvis det inden 8 uger efter overtagelsen dokumenteres, at der til erhvervsarealets bebyggelse kræves speciel fundering/pilotering, træde tilbage fra handlen.

Såfremt køber inden 8 uger efter overtagelsen dokumenterer sin ret til at træde tilbage fra handlen, annulleres denne, uden at nogen af parterne i den anledning har noget krav imod den anden. Det forudsætter dog, at erhvervsarealet tilbageleveres i samme stand, som det henlå ved købsaftalens indgåelse.

Hvis køber ikke inden ovennævnte frists udløb har benyttet sig af sin ret til at træde tilbage fra handelen på grund af jordbundsforholdene, kan køber ikke senere gøre indsigelser gældende på grund af jordbundsforholdene.

Omkostninger ved skøde

Viborg Kommune udfærdiger skøde uden omkostninger for køber og foranlediger dette tinglyst.

Køber betaler afgiften til skødets tinglysning. Viborg Kommune betaler afgiften til tinglysning af servitut vedr. forbud mod videresalg, byggepligt, tilbagekøbsret og udstykningsforbud.

Hver part betaler eventuelle udgifter til egen advokat.

Tinglysningsafgiften betales kontant samtidig med købesummen. Beløbet opkræves af og indbetales til Viborg Kommune.

Storkøbsrabat ved køb af erhvervsarealer

Grundstørrelse

Rabat

1-10.000 m²

0%

10.001 - 30.000 m²

0% af prisen på det areal, der ligger mellem 1 m² og 10.000 m², og 7,5% af prisen på det areal, der ligger mellem 10.001 m² og 30.000 m².

30.001 - 50.000 m²

0% af prisen på det areal, der ligger mellem 1 m² og 10.000 m², 7,5% af prisen på det areal, der ligger mellem 10.001 m² og 30.000 m², og 10% af prisen på det areal, der ligger mellem 30.001 m² og 50.000 m².

Mere end 50.000 m²

0% af prisen på det areal, der ligger mellem 1 m² og 10.000 m², 7,5% af prisen på det areal, der ligger mellem 10.001 m² og 30.000 m², 10% af prisen på det areal, der ligger mellem 30.001 m² og 50.000 m², og 12,5% af prisen for det areal, der overstiger 50.000 m².

Ovennævnte storkøbsrabat ydes på betingelse af, at der er tale om salg af et sammenhængende jordstykke til samme juridiske person og med samme overtagelsesdag – altså ét samlet køb. Desuden må der ikke fra anden side være budt en højere pris end den annoncerede mindstepris.