You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Naturhandleplaner, regler og tilskudsmuligheder.

Natura 2000-områderne er udpeget for målrettet at beskytte naturtyper og plante- og dyrearter, der er truede, sårbare eller sjældne i EU. Og for at beskytte levesteder og rasteområder for fugle. Disse faktorer danner baggrund for det såkaldte udpegningsgrundlag.

I Natura 2000-områderne gennemføres en målrettet Natura 2000-planlægning.

Du kan finde status for planlægningen på siderne fra Miljøstyrelsen her (eksternt link) og se Viborg Kommunes 8 gældende Natura 2000-handleplaner.

I Viborg Kommune er der udpeget 10 habitatområder (som følge af EU-habitatdirektivet) og 3 fuglebeskyttelsesområder (som følge af EU-fuglebeskyttelsesdirektivet).

Inden for områderne skal der arbejdes hen imod at opnå såkaldt gunstig bevaringsstatus for de nævnte naturtyper og arter. Dette gøres på nationalt niveau. 

Der er i Viborg Kommune udpeget habitatområder for 10 dyrearter, 2 plantearter og et stort antal naturtyper, samt fuglebeskyttelsesområder for 10 fuglearter.

På kortet herunder er de udpegede områder på Viborg-egnen tegnet ind.

Miljøportalen (eksternt link) kan du klikke på 'Naturbeskyttelse og Natura 2000,' og zoome helt tæt ind på de enkelte områder.

Oversigtskort over Natura 2000-områder i Viborg Kommune (fra Miljøportalen)

Der er særlige regler, men også mange muligheder for særlige tilskud i Natura 2000-områder. Du kan læse meget mere om emnet på siderne fra Miljøstyrelsen her (eksternt link).

Jann Ribergaard

Tlf: 87 87 55 66