You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Hvad er spildevand?

Spildevand defineres som alt vand, der afledes fra beboelse, erhvervsvirksomheder, bebyggelse i øvrigt, samt fra befæstede arealer.

Viborg Kommune står for spildevandsvandsplanlægningen og har en spildevandsplan fra 2019 - se den her.

For almindelig beboelse deles spildevandet op i to områder:

  • Husspildevand, som er afløb fra køkken, bad og toilet.
  • Tag- og overfladevand som, er regnvand fra tage og andre helt eller delvist befæstede arealer.

Der er forskellige måder at aflede spildevand i byer:

  • Fælleskloak - husspildevand og tag- og overfladevand afledes i en samlet ledning til renseanlæg.
  • Separatkloak - husspildevand afledes i en ledning til renseanlæg, mens tag- og overfladevand afledes i en anden ledning til vandløb, sø eller fjord.
  • Spildevandskloak - husspildevand afledes i en ledning til renseanlæg, mens alt tag- og overfladevand nedsives på egen grund. Der etableres ikke anlæg eller ledninger til afledning af vejvand.
  • Spildevandskloak med vejvand til recipient - husspildevand afledes i en ledning til renseanlæg, mens tag- og overfladevand fra ejendomme nedsives på egen grund. Overfladevand fra vejarealer (vejvand) afledes til recipient.
  • Separatkloak, åben regnvand - husspildevand afledes i en ledning til renseanlæg, mens tag- og overfladevand afledes via private åbne grøfter til recipient.

Hvis kommunen beslutter at kloakere et opland eller ændre et opland fra fælleskloakeret til separatkloakeret, er der tilslutningspligt for de ejendomme, der ligger inden for oplandet.

Kloakafgift er fastsat i Energi Viborg Vands betalingsvedtægt.

Yderligere oplysninger vedr. kloakafgift kan du se her (eksternt link til Energi Viborg Vand).

Læs mere om spildevand i byer og kloakering her.

I det åbne land, hvor der ikke er kloakeret, har hver ejendom sit eget private spildevandsanlæg.

Det består af en bundfældningstank, evt. efterfulgt af en eller anden form for rensning. Efterfølgende med nedsivning i jorden eller udledning til dræn, grøft eller vandløb.

Enhver ændring af et privat spildevandsanlæg kræver tilladelse fra Viborg Kommune.

Læs mere om spildevand i det åbne land her.

Kontakt

Malene Kjærsgaard Sørensen

Tlf: 87 87 56 15