You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Nedsivningsanlæg og andre anlægstyper - regler og skemaer

Du skal altid søge tilladelse til at etablere et nyt privat renseanlæg, så som nedsivningsanlæg, eller hvis du planlægger væsentlige ændringer af dit eksisterende anlæg. Hvis du er i tvivl om, hvornår der er krav om ny tilladelse, kan du læse mere om i spildevandsplanen.

I områder uden kloakering skal der søges tilladelse til at lave et anlæg til nedsivning af spildevand.

Tilladelsen skal søges hos kommunen.

Inden du går i gang med en egentlig ansøgning, anbefaler vi, at du får forhåndsgodkendt en ønsket placering til et nyt anlæg. Indsend en skitse med placering til os på mail.

Lovgrundlaget findes i Bekendtgørelsen om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4 - se linket nederst.

  • 300 meter fra drikkevandsboringer.
  • 150 meter fra markvandingsboringer og lignende.
  • Afstand til søer, vandløb og dræn - mindst 25 meter, i nogle tilfælde mindst 100 meter.
  • Beskyttet natur – i nogle tilfælde mindst 100 meter.

Nedsivningsanlæggets størrelse afhænger af jordbunden.

Jorden undersøges ved sigteanalyse af to jordprøver og eventuelt en hydrometeranalyse.

Din kloakmester vil sørge for undersøgelse af jordens egnethed.

Bunden af nedsivningsanlægget skal så vidt muligt placeres mere end 2,5 meter over højeste grundvandsstand. Dette sikrer tilstrækkelig rensning af spildevandet. Som minimum skal der være 1 meter. En stor afstand til det terrænnære grundvand sikrer også, at anlægget vil fungere i fremtiden, da vi mange steder forventer at grundvandsstanden vil stige. 

Aftal pejling af vandstanden med din kloakmester - husk, at det bedst foretages om foråret.

Indsend ansøgning om nyt eller ændret nedsivningsanlæg eller andet privat spildevandsanlæg via Byg og Miljø - https://www.bygogmiljoe.dk/.

Når spildevandsanlægget er færdigt, skal din autoriserede kloakmester færdigmelde anlægget. Dette fremgår også som et vilkår i tilladelsen.

Når anlægget er færdigmeldt, vil en eventuel ændring af spildevandsafgiften blive registreret.

Det er vigtigt, at der bliver indsendt et oversigtskort med placering af fx tank og nedsivningsanlæg sammen med færdigmeldingen.

Kontakt

Johan Ottesen

Tlf: 87 87 56 12