You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Klima-lavbundsprojekt ved Kvorning i Nørreådalen

Naturstyrelsen Himmerland har fået lavet en forundersøgelse til et lavbundsprojekt i Nørreådalen ved Kvorning. Forundersøgelsen har vist, at der er mulighed for at realisere et klima-lavbundsprojekt på ca. 430 hektar.

Forundersøgelsen til et lavbundsprojekt ved Kvorning (eksternt link til Naturstyrelsen) har vist, at der er mulighed for at realisere et klima-lavbundsprojekt på ca. 430 hektar i Nørreådalen mellem Viborg og Randers. 

Tilskudsbeløbet er på 65 mio. kr. til realisering, og projektperioden løber fra 27. april 2021 til 27. april 2024.

Se mere om processen herunder.

Projektet realiseres som et statsligt klima-lavbundsprojekt og skal bidrage til reduktionen af skadelige drivhusgasser ved at tilbageholde kulstof i jorden. Samtidig vil projektet understøtte andre positive effekter i forhold til natur, miljø, klimatilpasning samt friluftslivets adgang til naturområderne.

Beregninger viser at projektet ved Kvorning vil bidrage til en samlet reduktion på 5.676 tons CO2-ækvivalenter/år. Ekstensiveringen af projektområdet samt projektets tiltag vil også bidrage med en samlet kvælstofreduktion til Randers Fjord på 13 tons/år og forbedre vandløbskvaliteten i flere af de mindre vandløb.

I projektet vil der ske en ændring af områdets afvanding ved at sløjfe eller hæve bunden i områdets mange grøfter og dræn. Derudover genslynges flere af de mindre vandløb og landbrugsdriften ekstensiveres. Det betyder at området bliver mere vådt og at CO2 tilbageholdes i jorden

Klima-lavbundsprojektet spiller sammen med den lokale landskabsstrategi for Nørreådalen syd for Ødum, som udarbejdes af Viborg Kommune og udføres på baggrund af og med støtte fra IP LIFE projektet Natureman.

Kontaktperson fra Naturstyrelsen er projektleder Martin Nissen Nørgård, marno@nst.dk, tlf. 93 56 41 00.

Kort klima-lavbundsprojekt ved Kvorning

Den 27. april 2021 blev der afholdt lodsejermøde om igangsætning af projektet som et klima-lavbundsprojekt og igangsætning af jordfordeling.

Generelt om klima-lavbundsordningen:

Klima-lavbundsordningen er baseret på frivillighed. Lodsejerne tilbydes en engangskompensation baseret på tidligere arealanvendelse.

Tilskuddet kan søges af kommuner, private lodsejere eller fonde. Ansøger defineres som projektejer. Naturstyrelsen kan også gennemføre klima-lavbundsprojekter (som det er tilfældet med klima-lavbundsprojektet ved Kvorning). Naturstyrelsen kan gennemføre et klima-lavbundprojekt ved køb af projektjord, køb af erstatningsjord, salg af disse og jordfordeling.  

Ved et klima-lavbundsprojekt er processen generelt således:

  1. Ansøgning: Projektejer ansøger Miljøstyrelsen om tilsagn til et klima-lavbundsprojekt – og herunder at påbegynde forundersøgelsen.
  2. Tilsagn og forundersøgelse: Hvis Miljøstyrelsen giver tilsagn, kan forundersøgelsen påbegyndes.
    En forundersøgelse skal vurdere, om projektet er realiserbart. I forundersøgelsen undersøges følgende forhold: Nuværende forhold i projektområdet, projektforslag, konsekvenser, effekter og lodsejertilslutning.
  3. Miljøfaglig vurdering og etablering: Hvis Miljøstyrelsen vurderer projektet realiserbart, projektet opfylder kriterier, og vurderes omkostningseffektivt, etableres projektet.
  4. Oprettelsesperiode: Der tinglyses en servitut om, at arealet ekstensiveres permanent.

Klima-lavbundsordningen er 100 % nationalt finansieret.

Kontakt

Ane Bruun Middelbo

Tlf: 87 87 55 70