You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Hærup Sø - stor sø sydvest for Klejtrup

Hærup Sø er en stor sø sydvest for Klejtrup.

Hærup Sø ligger ca. 3 km sydvest for Klejtrup. Søen er privatejet.

Oplandet består primært af dyrkede arealer, men der findes også mindre arealer med eng, hede og skov. Arealerne umiddelbart ned til søen består af græsarealer, væld og skov.

Hærup Sø modtager vand fra mindre diffuse kilder og to små tilløb. Afløbet fra søen løber til Skals Å og herfra til Hjarbæk Fjord.

Hærup Sø blev dannet under sidste istid for ca. 15.000 år siden. Søen ligger i en kort tunneldal, en sidegren til den langt større smeltevandsdal, hvori Skals Å løber.

Ifølge biologen C.V. Otterstrøm var der i begyndelsen af 1900-tallet en meget veludviklet bundvegetation i søen. 

I statens vandområdeplaner 2015-2021 er søens målsætning "God økologisk og kemisk tilstand" - det vil sige en tilstand som giver gode levevilkår for områdets dyre- og planteliv.

Statens undersøger regelmæssigt søens tilstand ved at udtage vandprøver og undersøge fiskebestanden og vandplanternes udbredelse. Målopfyldelse vurderes ud fra en række såkaldte kvalitetselementer, herunder bl.a. indholdet af klorofyl i vandet.

Miljømålet for Hærup Sø er en god økologisk tilstand. I basisanalysen for vandområdeplaner 2021-2027 er søen vurderet til at have en god økologisk tilstand.

For yderligere information henvises til Miljøstyrelsens hjemmeside om vandområdeplanerne (eksternt link).

Sejlads anbefales ikke.

Der er ingen badesteder i søen - se mere om badesteder og badevandskvaliteten her.

Florian Rasmussen

Tlf: 87 87 55 59