You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Loldrup Sø - lavvandet sø nord for Viborg

Loldrup Sø er en lavvandet sø nord for Viborg.

Loldrup Sø ligger umiddelbart opstrøms Viborg Nørresø. Søen er privatejet.

Søens opland består af dyrkede landbrugsarealer. De tættest beliggende arealer er eng eller græsmarker, der afgræsses af kreaturer eller får.

Loldrup Sø modtager vand fra henholdsvis Nørremølle Å og Stigsbæk. Afløbet Nørremølle Å udmunder i Viborg Nørresø, og er således en del af Gudenåens afstrømningsområde.

Loldrup Sø er dannet under sidste istid for ca. 15.000 år siden. Søen ligger i en tunneldal, der går fra Mariager Fjord til gletcherporten ved isens hovedopholdslinie ved Hald Sø.

Loldrup Sø har  basis-målsætningen (B) i Viborg Amts Regionplan, hvilket betyder, at søen skal have et alsidigt dyre- og planteliv, der kun tillades svag påvirkning af menneskelige aktiviteter.

Søens miljøtilstand blev senest undersøgt i 2005, og ved dette tilsyn opfyldte søen ikke målsætningen.

For yderligere information henvises til Miljøstyrelsens hjemmeside om vandområdeplanerne (eksternt link).

Der er sejladsforbud hele året.

Der er ingen badesteder i søen - se mere om badesteder og badevandskvaliteten her.

Florian Rasmussen

Tlf: 87 87 55 59