You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Vansø - lavvandet sø nord for Viborg

Vansø er en lavvandet sø nord for Viborg.

Vansø ligger i ca. 6 km nordøst for Viborg og er privat ejet. Adgang til søen kræver derfor tilladelse fra lodsejerne.

Søen er omgivet af intensivt dyrkede arealer samt mindre områder med eng og nåleskov. Der er registreret ét tilløb i søens sydvestlige ende. Afløb sker til Tjele Å i den nordøstlige ende. Desuden er der registreret et kildevæld ved søens østlige bred.

På den øverste strækning af Tjele Å findes der en rørlægning under vandløbets bund. Dette gør, at afløbet kun er periodisk vandførende.

Der findes ingen beskrivelser af, hvordan Vansø er opstået. Det er dog sandsynligt, at søen er opstået under den seneste istid for 15.000 år siden i forbindelse med isens tilbagetrækning, formentlig som et dødishul.

I statens vandområdeplaner 2015-2021 er søens målsætning "God økologisk og kemisk tilstand" - det vil sige en tilstand som giver gode levevilkår for områdets dyre- og planteliv.

Statens undersøger regelmæssigt søens tilstand ved at udtage vandprøver og undersøge fiskebestanden og vandplanternes udbredelse. Målopfyldelse vurderes ud fra en række såkaldte kvalitetselementer, herunder bl.a. indholdet af klorofyl i vandet.

Ifølge vandområdeplanerne er målsætningen for søen ikke opfyldt. Søens tilstand er "Dårlig økologisk tilstand".

For yderligere information henvises til Miljøstyrelsens hjemmeside om vandområdeplanerne (eksternt link).

Der er sejladsforbud hele året.

Der er ingen badesteder i søen - se mere om badesteder og badevandskvaliteten her.

Florian Rasmussen

Tlf: 87 87 55 59