You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Viborg Nørresø - en af Viborgs to bynære søer

Viborg Nørresø er den nordligste af Viborgs to bynære søer Nørresø og Søndersø.

Viborg Nørresø er den nordligste af Viborg-søerne, der ligger midt i Viborg by. Søen ejes af Viborg Kommune.

Oplandet består primært af landbrugsarealer, mens cirka 20 % af oplandet udgøres af bymæssig bebyggelse. Omkring Nørresø findes der sønær bebyggelse langs størsteparten af søen.

Viborg Nørresø modtager vand fra oplandet via Nørremølle Å.

Viborg-søerne er dannet under sidste istid, for ca. 15.000 år siden. Søerne ligger i en tunneldal, der går fra Mariager Fjord til gletcherporten ved isens hovedopholdslinie ved Hald Sø.

De første tegn på tættere bebyggelse som forstadie til Viborg by stammer fra år 800. Søerne var på det tidspunkt delt af et vadested, der lå lidt syd for den nuværende Randersvej.

I 1313 blev vandstanden hævet ca. 2 meter, så søerne blev til én stor sø. Hævningen af vandstanden blev foretaget på initiativ af Kong Erik Menved og Viborg-bispen.
Kongen ønskede en stabil vandstand i voldgraven ved det nyopførte borganlæg, nu kaldet Borgvold. Også bispen var interesseret i at hæve vandstanden, idet kirken drev en vandmølle ved udløbet fra Søndersø. Ved hævning af vandstanden kunne møllen få en betydelig større kapacitet.

Den store sø blev først endelig delt i to søer igen, da den nye Randersvej fik sit nuværende forløb hen over dæmningen i 1850-erne.

Staten undersøger regelmæssigt søens tilstand ved at udtage vandprøver, undersøge fiskebestanden, vandplanternes udbredelse m.v. Målopfyldelse vurderes ud fra undersøgelsesresultaterne for en række såkaldte kvalitetselementer, herunder bl.a. indholdet af klorofyl i vandet.

Ifølge vandområdeplanerne er målsætningen for søen ikke opfyldt. Søens tilstand er "Moderat økologisk tilstand".

For yderligere information henvises til Miljøstyrelsens hjemmeside om vandområdeplanerne (eksternt link).

Du kan læse rapporten 'Miljøtilstand og udvikling i Viborgsøerne 1985-2005' her (pdf - 1,3 MB).

I august 2006 blev der foretaget en undersøgelse af, hvilke vandplanter der gror i Viborg Nørresø. Resultaterne kan du læse i rapporten 'Vegetationen i Viborg Nørresø 2006' (pdf - 6,3 MB).

Der må sejles på søen hele året og døgnet rundt.

Viborg Kommune udlejer bådepladser på Viborg Søerne - kontakt Borgerservice.

Florian Rasmussen

Tlf: 87 87 55 59