You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Vådområdeprojekt - Jegstrup Bæk vest for Viborg

Der er indkaldt til lodsejermøde i vådområdeprojekt ved Jegstrup Bæk.

Der er indkaldt til lodsejermøde i vådområdeprojekt ved Jegstrup Bæk.

Det næste skridt er, at Landbrugsstyrelsen går i gang med arbejdet omkring en jordfordeling af arealerne i forbindelse med projektområdet.

Det skal understreges, at etablering af vådområdet er afhængig af lodsejernes frivillige deltagelse i projektet.

Se mere om processen herunder.

Slynget bæk og vådområde

Projektet vil betyde, at Jegstrup Bæk og tilløbet Stagbæk, får nye slyngede og mere terrænnære forløb. 
Den samlede strækningen af Jegstrup Bæk - inden for projektområdet på ca. 2,6 km - bliver genslynget med en række slyng. Derudover bliver den nederste strækning af Stagbæk genslynget. Bunden hæves ca. 50 cm. Hævning af bunden vil medvirke til, at der sker oversvømmelser i området med vand fra vandløbet.
Der bliver sløjfet dræn og lukket grøfter i hele vådområdet. Vandet fra dræn og grøfter vil derfor risle ned over området. Det vil også medføre en øgning af grundvandsstanden i området. 
Disse tiltag medvirker til at omdanne arealet til et vådområde.

Vådområdet styrker naturen

Genslyngningen af vandløbet og den øgede grundvandsstand i området vil genskabe en mere naturlig hydrologi i de vandløbsnære engarealer. Det betyder, at naturtilstanden i området kan forbedres markant. 
Vandløbets fysiske tilstand vil forbedres væsentligt og kan blive gyde- og opvækstområde for ørred. Forholdene for andre fiskearter samt smådyr vil også forbedres.

Da der i projektet skabes et større, sammenhængende naturområde med sø og fugtige arealer, vurderes det, at projektet vil have en forbedrende effekt på områdets funktion som yngle- og rasteområder for sjældne dyrearter i området.

Samlet set vil der med en fortsat pleje af arealerne kunne opnås et sammenhængende naturområde på ca. 75,2 ha. 

Vådområdet reducerer udledning af kvælstof og CO2

Vådområdeprojektet vil kunne medføre en reduktion i kvælstoftilførslen til Hjarbæk Fjord på ca. 8,5 tons N pr. år for hele projektområdet, hvilket svarer til en reduktion på ca. 113 kg N/ha/år.

Projektet vil også have en positiv klimaeffekt, idet vådlægning af de vandløbsnære arealer vil reducere udledningen af CO2 med 135 tons pr. år.

Se projektbeskrivelse og kort herunder.

Lodsejermødet den 11. november 2021:

Tid og sted: Torsdag den 11. november 2021, kl. 19.00 i Løgstrup Hallen. 

Dagsorden: 

 1. Velkomst v. Winnie Post, Viborg Kommune.
 2. Status for vådområdeprojektet v. Winnie Post, Viborg Kommune.
 3. Generelt om jordfordeling v. Terese Fosen Kyed, Landbrugsstyrelsen.
 4. Kaffepause med ostemad.
 5. Fremgangsmåde ved jordfordeling - og alt det med småt v. Marlene C. Nyegaard, Landbrugsstyrelsen.
 6. Valg af lodsejerudvalg.
 7. Spørgsmål.

Tilmelding til projektleder Winnie Post, Viborg Kommune, wip@viborg.dk

Lodsejermødet den 6. juni 2019: 

Slides fra mødet:

Ved et vådområdeprojekt er processen generelt således:

 1. Kommunen har et forslag til et vådområdeprojekt.
 2. Kommunen søger Landbrugsstyrelsen om støtte til en forundersøgelse om mulighederne for at etablere et vådområde.
  En forundersøgelse består af:
  - En teknisk forundersøgelse, der skal klarlægge de tekniske muligheder for at gennemføre projektet, herunder om der er mulighed for at indhente de fornødne myndighedstilladelser. Denne del kan udføres af rådgiver eller kommunen selv.
  - En ejendomsmæssig forundersøgelse, der skal klarlægge lodsejernes holdning til projektet. Denne del kan udføres af rådgiver eller kommunen selv.

  Vådområdeordningen er baseret på frivillighed. Lodsejerne tilbydes bl.a. jordfordeling og 20-årig fastholdelsestilskud som kompensation for deltagelse i projektet.
  En gennemførelse af projektet forudsætter dermed, at alle lodsejerne er indstillet på, at der kan gennemføres en frivillig jordfordeling eller indgås aftaler om fastholdelse.

 3. Hvis Landbrugsstyrelsen bevilger tilsagn, kan forundersøgelsen iværksættes.
 4. Hvis forundersøgelsen viser, at der både teknisk og lodsejermæssigt er mulighed for at udføre projektet, kan kommunen gå videre med et tilpasset realiseringsprojekt.
 5. Kommunen søger Landbrugsstyrelsen om støtte til et realiseringsprojekt.
 6. Hvis kommunen opnår støtte til realiseringsprojektet, kan Landbrugsstyrelsen gå i gang med en jordfordeling.
 7. Alle lodsejere i projektet skal lave bindende aftaler om erstatning og/eller køb/salg.
 8. Når disse ting er på plads, kan processen med myndighedsbehandling og anlægsarbejde igangsættes.

Tidshorisonten på gennemførelse af et vådområdeprojekt viser sig erfaringsmæssigt at strække sig over 3-10 år.

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne:
Danmark og Europa investerer i landdistrikterne.

Winnie Liza Post

Tlf: 87 87 55 76