You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Vådområdeprojekt - Jordbro Å ved Daugbjerg

Landbrugsstyrelsen har afsluttet jordfordelingen i vådområdeprojektet ved Jordbro Å ved Daugbjerg.

Landbrugsstyrelsen har afsluttet jordfordelingen i vådområdeprojektet ved Jordbro Å ved Daugbjerg.

Landbrugsstyrelsen er derfor på nuværende tidspunkt ejer af arealerne ved den grønne markering på kortet herunder.

Den endelig projektgrænse kan du på oversigtskortet i den grønne boks herunder.

Viborg Kommune arbejder videre med den endelige detailprojektering og udbud på anlægsopgaven og forventer at udføre anlægsdelen i 2022.

Se mere om status og processen herunder.

Kort over Landbrugsstyrelsens arealer september 2021.

Ved Jordbro å ved Daugbjerg er det muligt at skabe et nyt vådområde. Området er 64,5 ha. Samtidig kan der laves fiskepassage ved Daugbjerg Vandmølle.

Projektet vil betyde, at Jordbro Å (ca. 2.000 meter) og Præstegårdsbækken (ca. 1.200 meter) får et nyt slynget og mere terrænnært forløb. Dræn sløjfes og grøfter lukkes, hvilket vil øge grundvandsstanden i området og medvirke til at omdanne det til et vådområde.

Begge vandløb vil forbedres væsentligt og kan blive gyde- og opvækstområde for ørred. Forholdene for andre fiskearter samt smådyr vil også forbedres.

I Præstegårdsbækken ved Daugbjerg Vandmølle fjernes der samtidig en væsentlig spærring for vandløbets fisk og smådyr.

Genslyngningen af de to vandløb og den øgede grundvandsstand i området vil forbedre forholdene for de tilstødende engarealer. Det betyder, at naturtilstanden i området kan forbedres markant. Samlet set vil der med en fortsat pleje af arealerne kunne opnås et sammenhængende naturområde på ca. 64,50 ha.

Vådområdeprojektet vil kunne medføre en reduktion i kvælstoftilførslen til Hjarbæk Fjord på ca. 4,5 tons om året, hvilket svare til 70 Kg N/ha/år.

Projektets anlægsarbejde vil berøre en række beskyttede naturarealer. Projektforslaget er tilpasset, så de sårbare naturområder påvirkes mindst muligt under anlæggelsen.

Projektet vil begrænse kvælstofudledningen i Hjarbæk Fjord og vil derfor gavne fjorden og Natura2000-område N30.

Projekt vil også have en positiv klimaeffekt, idet vådområdet vil tilbageholde CO­ med en effektivitet på 3,7 tons CO2-ækv/ha/år.

Samlet set vil vådområdet vil være en gevinst for områdets natur og udviklingsmuligheder mod en bedre naturtilstand

Se kort og projektmateriale i boksen herunder.

Den 14. marts 2018 blev der holdt et møde for berørte lodsejere om projektet.

Ved mødet var der oplæg fra Viborg Kommune, Landboforeningen Midtjylland, rådgivningsfirmaet Rambøll (som udarbejder den tekniske forundersøgelse) og Landbrugsstyrelsen som gennemgik indholdet i en jordfordeling.

Slides fra lodsejermødet kan ses herunder.

Ved et vådområdeprojekt er processen generelt således:

 1. Kommunen har et forslag til et vådområdeprojekt.
 2. Kommunen søger Landbrugsstyrelsen om støtte til en forundersøgelse om mulighederne for at etablere et vådområde.
  En forundersøgelse består af:
  - En teknisk forundersøgelse, der skal klarlægge de tekniske muligheder for at gennemføre projektet, herunder om der er mulighed for at indhente de fornødne myndighedstilladelser. Denne del kan udføres af rådgiver eller kommunen selv.
  - En ejendomsmæssig forundersøgelse, der skal klarlægge lodsejernes holdning til projektet. Denne del kan udføres af rådgiver eller kommunen selv.

  Vådområdeordningen er baseret på frivillighed. Lodsejerne tilbydes bl.a. jordfordeling og 20-årig fastholdelsestilskud som kompensation for deltagelse i projektet.
  En gennemførelse af projektet forudsætter dermed, at alle lodsejerne er indstillet på, at der kan gennemføres en frivillig jordfordeling eller indgås aftaler om fastholdelse.

 3. Hvis Landbrugsstyrelsen bevilger tilsagn, kan forundersøgelsen iværksættes.
 4. Hvis forundersøgelsen viser, at der både teknisk og lodsejermæssigt er mulighed for at udføre projektet, kan kommunen gå videre med et tilpasset realiseringsprojekt.
 5. Kommunen søger Landbrugsstyrelsen om støtte til et realiseringsprojekt.
 6. Hvis kommunen opnår støtte til realiseringsprojektet, kan Landbrugsstyrelsen gå i gang med en jordfordeling.
 7. Alle lodsejere i projektet skal lave bindende aftaler om erstatning og/eller køb/salg.
 8. Når disse ting er på plads, kan processen med myndighedsbehandling og anlægsarbejde igangsættes.

Tidshorisonten på gennemførelse af et vådområdeprojekt viser sig erfaringsmæssigt at strække sig over 3-10 år.

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne:
Danmark og Europa investerer i landdistrikterne.

Kontakt

Winnie Liza Post

Tlf: 87 87 55 76