You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Vådområdeprojekt - Rævind Bæk vest for Sparkær

Viborg Kommune har modtaget tilsagn om realisering af et vådområdeprojekt ved Rævind Bæk, og Landbrugsstyrelsen er i gang med jordfordeling.

Der er gennemført en forundersøgelse og udarbejdet en teknisk rapport over vådområdeprojektet i 2018-19.

Forundersøgelsen fra 2018-2019 viser, at der, under visse forudsætninger og forbehold, er en meget positiv holdning blandt hovedparten af lodsejere til gennemførelse af projektet.

I efteråret 2019 har Viborg Kommune søgt staten om midler til realisering af projektet.

Viborg Kommune har fået tilsagn om tilskud fra Staten, og de berørte lodsejere på et møde orienteret om det videre forløb.

Landbrugsstyrelsen er i gang med jordfordeling.

Se mere om status og processen herunder.

Slynget bæk og vådområde

Projektet vil betyde, at Rævind Bæk får et nyt slynget og mere terrænnært forløb.

I den nordlige del af vådområdet etableres ca. 10 slyng på cirka 850 m af vandløbet. Bunden hæves ca. 50 cm. Hævning af bunden vil medvirke til, at der sker oversvømmelser i vådområdet, deraf navnet vådområde.

I den vestlige del af vådområdet sløjfes den del af vandløbet, som nu løber i et betonrør. Derfor skal der laves  cirka 1600 m nyt vandløbstracé. Det nye vandløbstracé graves meget terrænært, så der også kan ske oversvømmelser her.

Dræn sløjfes og grøfter lukkes i hele vådområdet. Vandet fra dræn og grøfter vil derfor risle ned over området. Det vil også medføre en øgning af grundvandsstanden i området. Disse tiltag medvirker til at omdanne arealet til et vådområde.

Vådområdet styrker naturen

Projektets anlægsarbejde vil berøre en række beskyttede naturarealer. Projektforslaget er tilpasset, så de sårbare naturområder påvirkes mindst muligt under selve anlægsarbejdet.

Genslyngningen af vandløbet, det nye vandløb og den øgede grundvandsstand i området vil forbedre forholdene for de tilstødende engarealer. Det betyder, at naturtilstanden i området kan forbedres markant.

Vandløbet vil forbedres væsentligt og kan blive gyde- og opvækstområde for ørred. Forholdene for andre fiskearter samt smådyr vil også forbedres.

Da der i projektet skabes et større, sammenhængende naturområde med sø og fugtige arealer, vurderes det, at projektet vil have en forbedrende effekt på områdets funktion som yngle- og rasteområder for sjældne dyrearter i området.

Samlet set vil der med en fortsat pleje af arealerne kunne opnås et sammenhængende naturområde på ca. 125 ha.

Vådområdet reducerer udledning af kvælstof og CO2

Vådområdeprojektet vil kunne medføre en reduktion i kvælstoftilførslen til Hjarbæk Fjord på ca. 11.402 kg N/år for hele projektområdet, hvilket svarer til en arealspecifik reduktion på 91 kg N/ha/år til Hjarbæk Fjord.

Projekt vil også have en positiv klimaeffekt, idet vådområdet vil udlede 1.193,1 tons CO2-ækv./år, hvor den nuværende udledning er 2.195,2 tons CO2-ækv./år. Det vil betyde en reduktion på 54 %.

Se kort herunder og projektmateriale i boksen.

Projektområde

I 2017 er der afholdt et møde for berørte lodsejere. Ved mødet var der oplæg fra Viborg Kommune, Landboforeningen Midtjylland og rådgivningsfirmaet Atkins, som udarbejder den tekniske forundersøgelse. Du kan se de tre oplæg ved at trykke på de tre links herunder.

Viborg Kommune

Landboforeningen Midtjylland

Atkins

Ved et vådområdeprojekt er processen generelt således:

 1. Kommunen har et forslag til et vådområdeprojekt.
 2. Kommunen søger Landbrugsstyrelsen om støtte til en forundersøgelse om mulighederne for at etablere et vådområde.
  En forundersøgelse består af:
  - En teknisk forundersøgelse, der skal klarlægge de tekniske muligheder for at gennemføre projektet, herunder om der er mulighed for at indhente de fornødne myndighedstilladelser. Denne del kan udføres af rådgiver eller kommunen selv.
  - En ejendomsmæssig forundersøgelse, der skal klarlægge lodsejernes holdning til projektet. Denne del kan udføres af rådgiver eller kommunen selv.

  Vådområdeordningen er baseret på frivillighed. Lodsejerne tilbydes bl.a. jordfordeling og 20-årig fastholdelsestilskud som kompensation for deltagelse i projektet.
  En gennemførelse af projektet forudsætter dermed, at alle lodsejerne er indstillet på, at der kan gennemføres en frivillig jordfordeling eller indgås aftaler om fastholdelse.

 3. Hvis Landbrugsstyrelsen bevilger tilsagn, kan forundersøgelsen iværksættes.
 4. Hvis forundersøgelsen viser, at der både teknisk og lodsejermæssigt er mulighed for at udføre projektet, kan kommunen gå videre med et tilpasset realiseringsprojekt.
 5. Kommunen søger Landbrugsstyrelsen om støtte til et realiseringsprojekt.
 6. Hvis kommunen opnår støtte til realiseringsprojektet, kan Landbrugsstyrelsen gå i gang med en jordfordeling.
 7. Alle lodsejere i projektet skal lave bindende aftaler om erstatning og/eller køb/salg.
 8. Når disse ting er på plads, kan processen med myndighedsbehandling og anlægsarbejde igangsættes.

Tidshorisonten på gennemførelse af et vådområdeprojekt viser sig erfaringsmæssigt at strække sig over 3-10 år.

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne:
Danmark og Europa investerer i landdistrikterne.

Winnie Liza Post

Tlf: 87 87 55 76