You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Vådområdeprojekt - Skjern Hovedgaard

Vådområdeprojektet anlægges i efteråret 2021.

I november 2014 meddelte NaturErhvervstyrelsen tilsagn om et tilskud på 1,7 mio. kr. til at realisere vådområdeprojektet som beskrevet i forundersøgelsen.

Siden er der gennemført en jordfordeling i området, og der er indgået projektaftaler med de tilbageværende lodsejere.

Anlægsarbejdet er begyndt i oktober 2021 og forventes afsluttet inden udgangen af 2021.

Se mere om processen herunder.

Det samlede vådområde bliver på ca. 70 ha.

Tilbageholdelsen af kvælstof forventes at blive på 5,8 tons N/år – til gavn for Randers Fjord.

Ved etablering af projektet fjernes pumpen, der i dag afvander arealet ved Skjern Hovedgaard. Nå pumpen fjernes, vil der opstå en lavvandet sø på ca. 13 ha.

De intensive dræninger på arealerne i hele projektområdet lukkes.

En del af vandføringen fra Karmark Møllebæk føres ind i vådområdet.

Se projektbeskrivelse og kort herunder.

Der blev afholdt lodsejermøde den 23. februar 2015 i forbindelse med forundersøgelsen.

I forbindelse med realiseringen er der afholdt individuelle møder med de tilbageværende lodsejere. Ved jordfordelingen har Landbrugsstyrelsen opkøbt størstedelen af arealet i projektområdet.

Ved et vådområdeprojekt er processen generelt således:

 1. Kommunen har et forslag til et vådområdeprojekt.
 2. Kommunen søger Landbrugsstyrelsen om støtte til en forundersøgelse om mulighederne for at etablere et vådområde.
  En forundersøgelse består af:
  - En teknisk forundersøgelse, der skal klarlægge de tekniske muligheder for at gennemføre projektet, herunder om der er mulighed for at indhente de fornødne myndighedstilladelser. Denne del kan udføres af rådgiver eller kommunen selv.
  - En ejendomsmæssig forundersøgelse, der skal klarlægge lodsejernes holdning til projektet. Denne del kan udføres af rådgiver eller kommunen selv.

  Vådområdeordningen er baseret på frivillighed. Lodsejerne tilbydes bl.a. jordfordeling og 20-årig fastholdelsestilskud som kompensation for deltagelse i projektet.
  En gennemførelse af projektet forudsætter dermed, at alle lodsejerne er indstillet på, at der kan gennemføres en frivillig jordfordeling eller indgås aftaler om fastholdelse.

 3. Hvis Landbrugsstyrelsen bevilger tilsagn, kan forundersøgelsen iværksættes.
 4. Hvis forundersøgelsen viser, at der både teknisk og lodsejermæssigt er mulighed for at udføre projektet, kan kommunen gå videre med et tilpasset realiseringsprojekt.
 5. Kommunen søger Landbrugsstyrelsen om støtte til et realiseringsprojekt.
 6. Hvis kommunen opnår støtte til realiseringsprojektet, kan Landbrugsstyrelsen gå i gang med en jordfordeling.
 7. Alle lodsejere i projektet skal lave bindende aftaler om erstatning og/eller køb/salg.
 8. Når disse ting er på plads, kan processen med myndighedsbehandling og anlægsarbejde igangsættes.

Tidshorisonten på gennemførelse af et vådområdeprojekt viser sig erfaringsmæssigt at strække sig over 3-10 år.

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne:
Danmark og Europa investerer i landdistrikterne.

Kontakt

Keld Schrøder-Thomsen

Tlf: 87 87 55 58