You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Vådområdeprojekt - Skjern Hovedgaard

Vådområdeprojektet er anlagt i efteråret 2021.

Vådområdet, der ligger i Nørreådalen op mod kommunegrænsen mod øst, er blevet etableret i efteråret 2021.

  • Området var tidligere drænet ved at pumpe vandet fra det dyrkede område ud i Nørreåen. Pumpen er nu fjernet, og der er lavet et overløb i diget ud mod Nørreåen. Her løber vandet fra det nye søområde på ca. 14 ha ud i Nørreåen.
  • Vandløbet ”Karmark Mølleenge” havde tidligere direkte udløb i Nørreåen, men er nu ledt ind i vådområdet.
  • En delstrøm af vandet fra Karmark Møllebæk ledes også ind i vådområdet.
  • I det intensivt drænede område mod nord i projektområdet er alle drænbrønde fjernet, og alle dræn er bragt ud af funktion.

Da anlægsarbejdet var ved at være færdigt, kom der et stort regnvejr. Vandet steg i Nørreåen, og ved overløbet i diget mellem Nørreåen og vådområdet løb vandet fra Nørreåen ind i vådområdet, så hele søområdet blev fyldt med vand på ca. et døgn. Sangsvaner ænder og gæs indtog straks det nye vådområde.

Detailprojekt er udarbejdet af COWI, og anlægsarbejdet er udført af HedeDanmark.

Det samlede vådområde er på ca. 70 ha.

Tilbageholdelsen af kvælstof forventes at blive på 5,8 tons N/år – til gavn for Randers Fjord.

Ved etablering af projektet fjernes pumpen, der i dag afvander arealet ved Skjern Hovedgaard. Nå pumpen fjernes, vil der opstå en lavvandet sø på ca. 13 ha.

De intensive dræninger på arealerne i hele projektområdet lukkes.

En del af vandføringen fra Karmark Møllebæk føres ind i vådområdet.

Der blev afholdt lodsejermøde den 23. februar 2015 i forbindelse med forundersøgelsen.

I forbindelse med realiseringen er der afholdt individuelle møder med de tilbageværende lodsejere. Ved jordfordelingen har Landbrugsstyrelsen opkøbt størstedelen af arealet i projektområdet.

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne:
Danmark og Europa investerer i landdistrikterne.

Link til EU-kommissionen:https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries_da.

Fotos

Udsigt over Nørreåen og ny sø

Udsigt over Nørreåen og ny sø

Kontakt

Keld Schrøder-Thomsen

Tlf: 87 87 55 58