You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Vådområdeprojekt - Velds Møllebæk ved Nørreåen

Vådområdet ”Velds Møllebæk” er gennemført i efteråret 2020.

Vådområdet ”Velds Møllebæk” er gennemført i efteråret 2020.

Se mere om processen herunder og se video nederst.

Det samlede vådområde er på ca. 77 ha.

Tilbageholdelsen af kvælstof forventes at blive på 5,8 tons N /år – til gavn for Randers Fjord.  Vådområdet reducerer samtidigt CO2-udledningen med 755 tons CO2-ævivalenter pr år.

Ved etablering af vådområder vil der normalt frigives fosfor i de første år efter etableringen. Denne frigivelse er beregnet til 248 kg P/år.

De væsentligste tiltag i området er, at:

 • Velds Møllebæk er ført til et terrænnært slynget forløb.
 • Det rørlagte vandløb ”vandløb fra Viskum” er åbnet.
 • Dræn, der krydser projektgrænsen er ledt til overrisling.
 • Grøfter og dræn i projektområdet er lukket.

Se projektbeskrivelse og kort i boksen herunder.

Der blev afholdt lodsejermøde den 26. juni 2017.

Se slides fra mødet i boksen herunder.

Ved et vådområdeprojekt er processen generelt således:

 1. Kommunen har et forslag til et vådområdeprojekt.
 2. Kommunen søger Landbrugsstyrelsen om støtte til en forundersøgelse om mulighederne for at etablere et vådområde.
  En forundersøgelse består af:
  - En teknisk forundersøgelse, der skal klarlægge de tekniske muligheder for at gennemføre projektet, herunder om der er mulighed for at indhente de fornødne myndighedstilladelser. Denne del kan udføres af rådgiver eller kommunen selv.
  - En ejendomsmæssig forundersøgelse, der skal klarlægge lodsejernes holdning til projektet. Denne del kan udføres af rådgiver eller kommunen selv.

  Vådområdeordningen er baseret på frivillighed. Lodsejerne tilbydes bl.a. jordfordeling og 20-årig fastholdelsestilskud som kompensation for deltagelse i projektet.
  En gennemførelse af projektet forudsætter dermed, at alle lodsejerne er indstillet på, at der kan gennemføres en frivillig jordfordeling eller indgås aftaler om fastholdelse.

 3. Hvis Landbrugsstyrelsen bevilger tilsagn, kan forundersøgelsen iværksættes.
 4. Hvis forundersøgelsen viser, at der både teknisk og lodsejermæssigt er mulighed for at udføre projektet, kan kommunen gå videre med et tilpasset realiseringsprojekt.
 5. Kommunen søger Landbrugsstyrelsen om støtte til et realiseringsprojekt.
 6. Hvis kommunen opnår støtte til realiseringsprojektet, kan Landbrugsstyrelsen gå i gang med en jordfordeling.
 7. Alle lodsejere i projektet skal lave bindende aftaler om erstatning og/eller køb/salg.
 8. Når disse ting er på plads, kan processen med myndighedsbehandling og anlægsarbejde igangsættes.

Tidshorisonten på gennemførelse af et vådområdeprojekt viser sig erfaringsmæssigt at strække sig over 3-10 år.

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne:
Danmark og Europa investerer i landdistrikterne.

Link til EU-kommissionen:https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries_da.

Video om anlægsarbejdet i Velds Møllebæk

Keld Schrøder-Thomsen

Tlf: 87 87 55 58