You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Her kan du læse om tilladelser til ændringer i vandløb og finde ansøgningsskemaer.

Som vandløbsmyndighed er det Viborg Kommunes ansvar at sikre, at kommunens vandløbs afvandingsevne ikke ændres, og at de naturmæssige forhold ikke påvirkes af udefrakommende forhold.
Derfor skal du søge om tilladelse, hvis du ønsker at igangsætte byggerier eller projekter, der kan påvirke vandløbene.
Eksempler på aktiviteter, der kræver tilladelse er blandt andet følgende - listen er ikke udtømmende.
Er du i tvivl om, hvorvidt dit projekt kræver tilladelse, så kontakt Viborg Kommune på naturogvand@viborg.dk:
 • Bygning af en bro over vandløbet
 • Krydsning af et vandløb med kabler, ledninger osv.
  Krydsning af vandløb omfatter enhver over- eller underføring af objekter i et vandløb. Eksempler på krydsninger af vandløb er blandt andet:
  • Etablering af broer eller spang
  • Overføring af elkabler og spildevandsledninger mm.
  • Hvis du ønsker at krydse et vandløb med ledning eller kabel, anbefaler vi at benytte styret underboring. Dette forkorter sagsbehandlingstiden og mindsker risikoen for afslag, da vandspejl og vandløbsbund ikke påvirkes herved.
   Hent ansøgningsskema her eller herunder.
 • Byggeri, terrænændringer og lignende tættere en 8 meter på vandløbet
 • Reguleringer og ændringer af et vandløbs forløb, tværsnit eller lignende
  Vandløbsreguleringer omfatter alle vandløbsprojekter, som ændrer vandløbets skikkelse, og hvis hovedformål ikke er naturforbedrende. Eksempler på reguleringer er:
  • Rørlægning af vandløb og etablering af rørbroer.
  • Åbning af rørlagte vandløbsstrækninger (Hvis hovedformålet ikke er naturforbedrende).
  • Ændring af rørdiameter i rørlagte vandløbsstrækninger.
  • Ændring af vandløbs forløb, bredde, bundkote eller skråningsanlæg.
   Hent ansøgningsskema til vandløbsreguleringer her eller herunder.
 • Tilslutning af dræn og spildevandsledninger
  Den eksisterende rørledning er dimensioneret efter de aktuelle tilslutninger på anlægstidspunktet. Der er derfor ikke nødvendigvis kapacitet til yderligere tilslutninger.
  Udgifter i forbindelse med etablering og vedligeholdelse af rørledninger betales sædvanligvis af bredejerne, hvis der ikke er truffet beslutning om andet.
  Når der gives tilladelse til medbenyttelse af rørledninger vedtages samtidig fordeling af fremtidige vedligeholdelsesudgifter til rørledningen.
  Medbenyttelse af vandløb kræver en tilladelse efter vandløbsloven og accept af vandløbets ejer/brugere.
  Hent ansøgningsskema om medbenyttelse af vandløb her eller herunder. 
  Hent skema til partserklæringer her eller herunder. 
 • Restaurering af vandløb
  Vandløbsrestaureringer omfatter alle vandløbsprojekter, hvis hovedformål er at forbedre naturtilstanden i vandløbet.
  Alle offentlige og private vandløbsforbedrende projekter betegnes som restaureringer, og eksempler er blandt andet:

Almindelige vedligeholdelsesarbejder, fx:

 • Grødeskæring.
 • Oprensning af aflejret materiale i åbne vandløb.
 • Udskiftning af gamle rør til nye med samme diameter i rørlagte vandløb.

Ansøgninger skal indsendes skriftligt til naturogvand@viborg.dk.

Efter at have modtaget ansøgningen vil Viborg Kommune behandle ansøgningen samt indhente eventuelle supplerende oplysninger.

Det aktuelle projekt offentliggøres herefter i en 4-8 ugers høringsfase.

Sagsbehandlingen kan variere alt afhængig af, hvilken aktivitet du ønsker at foretage.

Herunder kan du se eksempel på en sagsgang for restaurering af et vandløb:

 • Projektforslaget indsendes til kommunen.
 • Projektforslaget offentliggøres i 8 uger (indsigelsesperiode).
 • Eventuel tilpasning af projektet.
 • Det endelige projekt godkendes og offentliggøres med 4 ugers klagefrist. Det vil i langt de fleste tilfælde blive stillet nogle vilkår, som skal overholdes.
 • Efter klagefristens udløb kan projektet gennemføres.

En eventuel klage har opsættende virkning. Det betyder, at projektet må ikke sættes i gang, før en klage er behandlet af Natur- og Miljøklagenævnet.

Et projekt i et vandløb vil ligeledes oftest kræve en dispensation fra naturbeskyttelsesloven. Dispensationen meddeles sammen med tilladelsen efter vandløbsloven.

 

Kontakt

Florian Rasmussen

Tlf: 87 87 55 59