You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Vandløbsprojekt i øvre del af Ulbjerg Møllebæk ved Lovns Bredning

Forundersøgelsen om et vandløbsrestaureringsprojekt i den øvre del af Ulbjerg Møllebæk er afsluttet, og Viborg Kommune ansøger om realisering i 2021.

Forundersøgelsen om et vandløbsrestaureringsprojekt i den øvre del af Ulbjerg Møllebæk er afsluttet, og Viborg Kommune ansøger om realisering i 2021.

Indsatserne i forundersøgelsen er:

 • Udlægning af groft materiale
 • Etablering af sandfang.

Se oversigtskort og projektets dokumenter herunder.

Baggrund for projekter

I vandområdeplanen for 2015-21 er en række vandløb udpeget til en miljøforbedrende indsats. Gældende for disse vandløb er, at de på nuværende tidspunkt ikke har målopfyldelse. Man måler på vandplanter, vandløbsinsekter og fisk i vandløbene for at vurdere tilstanden. Målopfyldelsen skal gælde for alle tre måleparametre.

Proces

Ved restaureringsprojekter i medfør af vandområdeplanerne er processen generelt således:

 1. Ansøgning om finansiering: Med udgangspunkt i vandområdeplanen kan kommunen ansøge Fiskeristyrelsen om finansiering til restaurering i de vandløb, hvor der er udpeget en indsats.
 2. Forundersøgelse: Det første skridt er gennemførelsen af en forundersøgelse. En forundersøgelse skal indeholde både en teknisk og en ejendomsmæssig forundersøgelse:
  - Den tekniske forundersøgelse skal redegøre for alle gældende forhold indenfor projektområdet. Det handler om at vurdere muligheden for projektet i forhold til tekniske-, naturmæssige-, afvandingsmæssige og anlægsmæssige forhold.
  Muligheden for indhentning af nødvendige myndighedsmæssige tilladelser skal også vurderes på dette tidspunkt.
  Denne del kan udføres af rådgiver eller kommunen selv.
  - Den ejendomsmæssige forundersøgelse indeholder kontakt til alle berørte lodsejere. Her skal det afklares, hvad lodsejernes planer er for området, og hvilken holdning der er til gennemførelse af projektet.
  Denne del af forundersøgelsen udføres af kommunen selv.
 3. Projektforslag: Ud fra vurderingen af samtlige forhold, udarbejdes et forslag til et projekt.
 4. Ansøgning om realiseringsprojekt: Herefter kan Kommunen ansøge Fiskeristyrelsen om tilskud til gennemførelse af et realiseringsprojekt.
 5. Vurdering og tilsagn om realiseringsprojekt: Fiskeristyrelsen vurderer, om projektet kan realiseres, herunder om projektet er omkostningseffektivt. Hvis Fiskeristyrelsen vurderer, at projektet kan gennemføres, bevilges tilsagn til realisering.
 6. Realisering af projektet: Kommunen kan herefter gå videre med et realiseringsprojekt. Det videre arbejde indeholder indhentning af endelige aftaler med lodsejere, udbud på anlægsdelen, myndighedsbehandling og endelig anlægsarbejdet.

Tidshorisonten på gennemførelse af et restaureringsprojekt i medfør af vandområdeplanerne strækker sig erfaringsmæssigt over 2-4 år.

Forundersøgelsen gennemføres med støtte fra EU (Den Europæiske Hav- og Fiskerifond) og Miljø- og Fødevareministeriet.

Winnie Liza Post

Tlf: 87 87 55 76