You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Vandløbsprojekt i Dollerup Bæk ved Hald Sø

Viborg Kommune har i 2021 gennemført et vandløbsrestaureringsprojekt i Dollerup Bæk ved Hald Sø.

Viborg Kommune har i 2021 gennemført et vandløbsrestaureringsprojekt i Dollerup Bæk ved Hald Sø.

Projektet er gennemført for kommunale midler.

Hald Sø Bådelaug har bidraget med en imponerende, frivillig indsats og har i høj grad hjulpet til at sikre gennemførelsen.

De har derudover ansøgt DTU Aqua om grusmidler.

Projektet er udført at lokal entreprenør,  Grønhøj entreprenør.

En eksisterende spærring er blevet fjernet, hvorved vi har lavet fri passage op i Dollerup Bæk-systemet, og der er udlagt 8 gydebanker.

I 2020 udlagde Hald Sø Bådelaug 3 gydebanker, som i vinteren viste sig at være yderst effektive til gydning for ørred.

Gennemførelsen vil derfor bidrage til at forbedre den nuværende status for ørreden og andre fisk i Hald Sø og opland.

En del af projektet handler også om at sikre skjul mod prædation i specielt udløbet ved Hald Sø.

Her udsættes fisk for et væsentligt prædationstryk fra skarv.

Men udlægning af dødt ved og større skjulesten vil sikre fiskene for større overlevelse ved passage op i Dollerup Bæk.

Dette arbejde udføres senere i 2021 og i samarbejde med Sportsfiskerne og Hald Sø Bådelaug.

Se projektskitse herunder.

Dollerup Bæk var oprindeligt udpeget med en indsats om vandområdeplanerne - se herunder.

Her var møllesøen og dets opstemning udpeget som en spærring i Dollerup Bæk.

I løbet af 2020 blev der lavet en forundersøgelse, hvor det viste sig, at projektet ikke var omkostningseffektivt i henholdt til kriterierne for tilsagn via Miljøstyrelsen.

Derfor blev projektet i stedet besluttet gennemført for kommunale midler.

Baggrund for vand(områdeplan)projekter

I vandområdeplanen for 2015-21 er en række vandløb udpeget til en miljøforbedrende indsats. Gældende for disse vandløb er, at de på nuværende tidspunkt ikke har målopfyldelse. Man måler på vandplanter, vandløbsinsekter og fisk i vandløbene for at vurdere tilstanden. Målopfyldelsen skal gælde for alle tre måleparametre.

Kontakt

Winnie Liza Post

Tlf: 87 87 55 76