You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Vandløbsprojekt i Grundel Bæk ved Petershåb Vandmølle i Nørreå-systemet

Viborg Kommune fik i 2016 tilsagn til at gennemføre et vandløbsrestaureringsprojekt i Grundel Bæk ved Petershåb Vandmølle. Projektet blev opgivet i 2019 på grund af lodsejermodstand. Indsatsen søges realiseret igen, når der søges om realisering af stræknings- og okkerindsatsen i Grundel Bæk og Middelhede Bæk.

Viborg Kommune fik i 2016 tilsagn til at gennemføre et vandløbsrestaureringsprojekt i Grundel Bæk ved Petershåb Vandmølle.

Projektet blev opgivet i 2019 på grund af lodsejermodstand. Indsatsen søges realiseret igen, når der søges om realisering af stræknings- og okkerindsatsen i Grundel Bæk og Middelhede Bæk.

I 2014-2015 lavede Viborg Kommune en forundersøgelse af muligheden for at løse de faunapassagemæssige problemer ved den nedlagte Petershåb Vandmølle, hvor mølleopstemningen i vandløbet forhindrer fiskepassage.

Forundersøgelsen viste, at der var gode muligheder for at forbedre passagemuligheder for fisk og anden vandløbsfauna ved at etablere et vandløbsforløb uden om mølleopstemningen.

Se kort, der viser placering af mølleopstemningen ved Petershåb Vandmølle, herunder.

Projektindholdet vil bestå i at anlægge et nyt slynget forløb af Grundel Bæk uden om opstemningen.

Projektet er endnu ikke gennemført, da det ikke har været muligt at få en aftale med lodsejeren af mølleopstemningen.

Baggrund for projekter

I vandområdeplanen for 2015-21 er en række vandløb udpeget til en miljøforbedrende indsats. Gældende for disse vandløb er, at de på nuværende tidspunkt ikke har målopfyldelse. Man måler på vandplanter, vandløbsinsekter og fisk i vandløbene for at vurdere tilstanden. Målopfyldelsen skal gælde for alle tre måleparametre.

Proces

Ved restaureringsprojekter i medfør af vandområdeplanerne er processen generelt således:

 1. Ansøgning om finansiering: Med udgangspunkt i vandområdeplanen kan kommunen ansøge Fiskeristyrelsen om finansiering til restaurering i de vandløb, hvor der er udpeget en indsats.
 2. Forundersøgelse: Det første skridt er gennemførelsen af en forundersøgelse. En forundersøgelse skal indeholde både en teknisk og en ejendomsmæssig forundersøgelse:
  - Den tekniske forundersøgelse skal redegøre for alle gældende forhold indenfor projektområdet. Det handler om at vurdere muligheden for projektet i forhold til tekniske-, naturmæssige-, afvandingsmæssige og anlægsmæssige forhold.
  Muligheden for indhentning af nødvendige myndighedsmæssige tilladelser skal også vurderes på dette tidspunkt.
  Denne del kan udføres af rådgiver eller kommunen selv.
  - Den ejendomsmæssige forundersøgelse indeholder kontakt til alle berørte lodsejere. Her skal det afklares, hvad lodsejernes planer er for området, og hvilken holdning der er til gennemførelse af projektet.
  Denne del af forundersøgelsen udføres af kommunen selv.
 3. Projektforslag: Ud fra vurderingen af samtlige forhold, udarbejdes et forslag til et projekt.
 4. Ansøgning om realiseringsprojekt: Herefter kan Kommunen ansøge Fiskeristyrelsen om tilskud til gennemførelse af et realiseringsprojekt.
 5. Vurdering og tilsagn om realiseringsprojekt: Fiskeristyrelsen vurderer, om projektet kan realiseres, herunder om projektet er omkostningseffektivt. Hvis Fiskeristyrelsen vurderer, at projektet kan gennemføres, bevilges tilsagn til realisering.
 6. Realisering af projektet: Kommunen kan herefter gå videre med et realiseringsprojekt. Det videre arbejde indeholder indhentning af endelige aftaler med lodsejere, udbud på anlægsdelen, myndighedsbehandling og endelig anlægsarbejdet.

Tidshorisonten på gennemførelse af et restaureringsprojekt i medfør af vandområdeplanerne strækker sig erfaringsmæssigt over 2-4 år.

Projektet - både forundersøgelsen og realiseringen - gennemføres med støtte fra EU (Den Europæiske Hav- og Fiskerifond) om Miljø- og Fødevareministeriet.

Winnie Liza Post

Tlf: 87 87 55 76