You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Vandløbsprojekt i Vindelsbæk ved Rødkærsbro - Gudenå-systemet

Viborg Kommune har i 2015 gennemført et vandløbsrestaureringsprojekt i Vindelsbæk ved Rødkærsbro og samtidig lavet en ny sti.

Den 7. januar 2015 blev der indviet et vandløbsrestaureringsprojekt i Vindelsbæk ved Rødkærsbro og samtidig lavet en ny sti.

Viborg Kommune har sammen med de lokale lodsejere gennemført et vandløbsrestaureringsprojekt i Vindelsbæk. Det er gjort ved at lave stenstryg i vandløbet og lave to dæmninger.

Det betyder, at vandstanden er hævet, så vandet opstuves og forsinkes i ådalen, så der ikke længere skyller så store mængder af rødt og beskidt okker- og næringsholdigt vand og jord ud i Tange Å.

Samtidigt er der - også i samarbejde med de lokale lodsejere - forbedret og forlænget en eksisterende sti.

Vindelsbæk løber gennem Rødkærsbro til Tange Å, som løber videre i Tange Sø.

Vandløbet har altid været meget belastet med den røde jernforbindelse okker, som vaskes ud af den meget jernholdige jordbund i området – deraf navnet Rødkær.

Forstadiet til det røde okker er giftigt for fisk, så der har i mange år ikke kunnet leve fisk i Vindelsbæk. Vandløbet har derfor miljømæssigt en lav målsætning.

Det okkerholdige vandløb var tidligere et problem for det højere målsatte vandløb Tange Å, hvor der godt kan leve fisk og andre vanddyr.

Et andet problem i Vindelsbæk er de store afstrømninger, der kommer ved regn. En stor del af oplandet til Vindelsbæk er befæstede arealer i Rødkærsbro. Vindelsbæk tilføres derfor rigtig meget overfladevand.

Ved store regnskyl kan der derfor skylle meget store mængder vand via Vindelsbæk ud i Tange Å.

Den store vandføring gjorde tidligere, at vandmasserne gravede og eroderede i bunden og brinkerne af Vindelsbæk.

På den måde belastede Vindelsbæk Tange Å med store mængder af okker- og næringsholdigt vand og jord.

Det er i forbindelse med projektet lavet en række stenstryg på strækningen fra nedstrøms Søndergade i Rødkærsbro til udløbet i Tange Å. Der er anvendt ca. 500 m³ stenmateriale til opbygning af strygene.

Strygene er dimensioneret på den måde, at vandstanden om sommeren står så tæt ved vandløbskanten som muligt. På den måde udvaskes der ikke længere så meget okker fra vandløbets omgivelser.

Der er desuden lavet to nye dæmninger i det nederste forløb af bækken. De er anlagt i en højde svarende til ca. 1,5 m over terrænkoten for det aktuelle sted. Begge dæmninger har et gennemgående rør med en dimension, der gør, at vandet stuver op ved store vandføringer. Herved stuver vandet op på markerne, og okkeren tilbageholdes i græsset.

Keld Schrøder-Thomsen

Tlf: 87 87 55 58