You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Vandløbsprojekt ved Bjerring Mølle i Bjerringbro - Gudenå-systemet

Viborg Kommune har den 9. oktober 2016 gennemført og indviet et vandløbsrestaurerings- og publikumsprojekt ved Bjerring Mølle i Bjerringbro.

Viborg Kommune har den 9. oktober 2016 gennemført og indviet et vandløbsrestaurerings- og publikumsprojekt ved Bjerring Mølle i Bjerringbro.

Projektet gik ud på at skabe fri passage for vandrefisk i Hedemøllebæk ved Bjerring Mølle, idet Hedemøllebæks og Madekildens forløb i området blev flyttet.

Desuden blev vandløbenes forløb integreret i det grønne område, så oplevelsesværdien af vandløbet som naturelement er blevet øges til glæde for publikum som færdes i området. Der blev samtidigt indrettet særlige publikumsfaciliteter i området.

Derudover udgør projektet samtidig en klimaindsats, idet de forventede fremtidige vandmængder i vandløbene ikke længere vil medføre oversvømmelser af boligarealerne.

I Bjerringbro ligger en gammel vandmølle, Bjerring Mølle, som ikke har været er i drift længe.

Møllen opstemmede tidligere vandet i Hedemøllebæk og Madekilden, inden vandløbene fortsætter til udløbet i Gudenåen. Madekilden løb tidligere sammen med Hedemøllebæk umiddelbart oven for mølledammen. 

Opstemningen ved mølledammen var tidligere indrettet med en fisketrappe støbt i beton, hvor alt vandet fra vandløbene passerede. Fisketrappen fungerede dårligt og vurderedes sammen med mølledammen at udgøre en spærring for fiskene i Gudenåsystemet.

Foruden at møllen udgjorde en spærring for fiskene, påvirkede vandløbene de omgivende bebyggelser på strækningen fra Skovvejen ned til mølledammen med oversvømmelser, når der løb meget store vandmængder i vandløbene.

I vinteren 2011 blev således flere huse oversvømmet langs Hedemøllebæk nedstrøms Skovvejen, samt dele af bebyggelsen langs Madekilden nede ved mølledammen.

Mølledammen grænser op til et kommunalt ejet grønt område med forbindelse til idrætsanlægget - Anlægget i Bjerringbro.

I dag forbinder stierne i området de rekreative arealer med det nye stiforløb, der via den nye gangbro over Gudenå har forbindelse til byområderne syd for Gudenåen.

Rolf Christiansen

Tlf: 87 87 55 55