You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Du kan se hvor og hvornår vi skærer grøde. I den periode kan der være fyldende grøde og være udlagt grødespærringer til opsamling. Hvis du skal ud og fiske eller sejle i kano eller kajak er det en god ide at orientere dig om grødeskæringen, inden du tager afsted.

Vedligeholdelsen af vandløb skal sikre, at vandløbets skikkelse eller vandføringsevne ikke ændres over tid.

Derudover skal vandløbenes naturmæssige interesser varetages, og vedligeholdelsen skal blandt andet medvirke til at sikre målopfyldelse afvandområdeplanernefor anden planperiode (2015-2021) - eksternt link.

Viborg Kommune har ansvaret for vedligeholdelse af kommunens offentlige vandløb.

De offentlige vandløb vedligeholdes efter de regulativmæssige bestemmelser for det enkelte vandløb.

Den normale vandløbsvedligeholdelse omfatter skæring og optag af grøde, fjernelse af aflejret materiale samt eventuelt beplantning og beskæring af vandløbsnær vegetation.

Har du spørgsmål eller kommentarer til vedligeholdelsen af kommunens offentlige vandløb, kan du skrive til kommunen på naturogvand@viborg.dk.

I private vandløb har lodsejerne ansvaret for vandløbsvedligeholdelsen. Kommunen kan fastsætte bestemmelser for omfang og udførsel af vedligeholdelsen i private vandløb.

Vedligeholdelsen af private åbne vandløb omfatter blandt andet grødeskæring og oprensning af aflejret materiale som sand og slam.

Det er ikke tilladt at grave i vandløbets faste bund eller sider, da dette er en regulering og kræver tilladelse fra vandløbsmyndigheden.

I rørlagte vandløb omfatter vedligeholdelse rørspuling og rodskæring samt udskiftning af rør. Udskiftning til rør med samme diameter anses som vedligeholdelse og kræver ikke tilladelse. Udskiftning til rør med anden diameter betegnes som en regulering og kræver tilladelse efter vandløbsloven.

Er du i tvivl om vedligeholdelsen af et privat vandløb, er du velkommen til at kontakte os.

Vandløbsregulativer

Vandløbsregulativernebeskriver hvad, hvor meget og tidspunkter for oprensning af sand og slam.

Kontakt

Florian Rasmussen

Tlf: 87 87 55 59