You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Fremtidens Skole 2022

Sider under Fremtidens Skole 2022

Vi skal have ny skolestruktur. Følg med i processen, se principperne og find tidligere beslutninger.

Høring

Den offentlige høring om forslag til ny skolestruktur løber fra den 3. juni til den 4. september 2022. 

Se udkast til høringsforslag til ny skolestruktur i Viborg Kommune 2022 (pdf).

Se de 53 indkomne høringsforslag her.

Ny skolestruktur

I første halvdel af 2022 skal Børne- og Ungdomsudvalget lave en indstilling til Byrådet om en ny struktur for skoleområdet.

Arbejdet med Fremtidens Skole handler om at videreudvikle det fælles fundament for Viborg Kommunale skolevæsen. Processen sætter vi i gang under overskriften Forskellige i Fællesskab

Alle børn i Viborg Kommune skal have lys i øjnene og mestre eget liv. Dette børnesyn skal kendetegne vores fælles skolevæsen. I processen skal vi sammen stille skarpt på god praksis, viden om god praksis, og hvordan vi gør den fælles og samtidig tager højde for de lokale muligheder, der også kendetegner Viborg Kommune.

 

Udregningen bygger på elevtal fra elev- og klasseprognosen fra 2021. 

For alle struktur-forslag er regnet på effekten i 2024 og 2028. For enkelte forslag er yderligere regnet på 2033. 

For hvert forslag og år er regnet på antal klasser ved henholdsvis:  

  1. skolernes struktur i dag og
  2. den foreslåede ændring i struktur/distrikt.  

Det viser forskellen mellem den nye struktur og ingen ændring. 

Antal klasser beregnes ud fra elevtallet på hver årgang, divideret med 28, rundet op til nærmeste heltal. Så 29 elever/28 = 2 klasser. 

Hvis f.eks. 2 skoledistrikter bliver lagt fuldt ud sammen på en matrikel, kan elevtallet på en årgang blot lægges sammen. 

F.eks. (elever i 5. klasse på skole A + elever i 5. klasse på skole B)/28.  

Går forslaget derimod på at sammenlægge to skoler, men begge skolematrikler forsat skal have mindst 1 klassespor, betyder det selvfølgelig, at man ikke kan komme under 2 klasser pr. årgang.  
Er der f.eks. 15 elever og 12 elever i 5. klasse på hver af skolerne, giver det 27 elever i alt. I princippet kunne de være i en klasse, men pga. forslagets krav om bevarelse af to matrikler, skal der fortsat være 2 klasser efter sammenlægningen. 

Der er regnet på fuld udnyttelse af effektiviseringspotentialet med undtagelse af, hvor mange matrikler der bevares og hvilke klassetrin hver matrikel skal have. Det vil sige, at der ikke er lagt nogen forudsætninger ind om, at man måske kun kan flytte med en andel af distriktets elever pga. for store afstande eller andre forhold.  

Der er i forslaget ikke lavet beregninger på, at nogle forældre/elever måtte vælge at skifte til privat- eller friskole.  

En øget tilgang til private skoletilbud ville, afhængigt af elevtallene på de enkelte skoler i forslagene, enten kunne svække eller øge effektiviseringspotentialet. 

Der er lavet konkrete beregninger på besparelser på ledelse, men ikke på administration. Det er dog antagelsen, at der ligger et effektiviseringspotentiale både ved sammenlægningen af skoledistrikter og ved etableringen af skolefællesskaber.  

Der er i strukturforslaget ikke ændringer i forhold til kriterierne for gratis buskørsel til elever.  

Barnet er berettiget til gratis skolebuskørsel, hvis det opfylder mindst en af følgende betingelser:   

Afstanden mellem hjem og skolen/matriklen er over:   

Barnet er kun berettiget til gratis kørsel til den skole, der ligger i skoledistriktet, hvor barnet har folkeregister-adresse.  

 Læs mere om gratis skolebuskørsel her. 

Når vi danner klasserne, tilstræber vi, at barnet - i videst muligt omfang - får et sammenhængende skoleforløb. For nogle elever vil der ligge et naturligt skole- eller matrikelskifte ved overgange til mellemtrin eller udskolingen.  

Hvis der i løbet af skoletiden måtte ske markante ændringer i antallet af elever, kan det ikke afvises, at vi tilbyder enkelte elever optag på en anden matrikel uden om naturlige skift.  

Byrådet har den 21. april 2022 behandlet et forslag om en officiel udtalelse fra byrådet vedr. en suspension af kommunernes serviceloft.  

Byrådet vedtog ikke at foretage sig yderligere i sagen.  

Det er skolelederen, der har den endelige beslutningskompetence på baggrund af politiske vedtagne principper.   

Der er på nuværende tidspunkt ikke taget politisk stilling til en ændring af ressourcetildelingsmodellen.   

Indenfor befolkningsprognoser arbejder man med “udfaldsrum” fra det mest pessimistiske scenario til mest positive i forhold til en konkret udvikling. 

I Viborg Kommune har vi i de tidligere års befolkningsprognoser ligget i den optimistiske del af udfaldsrummet, mens den faktiske udvikling i indbyggertallet har været lavere end forventet. 

Da der er størst flytteaktivitet for personer i alderen 19 til 22 år og igen fra 28 til 32 år, er aldersgruppen 6-15 år relativt set mere sikker i befolkningsprognosen. 

Grundlaget for beregningerne i forslaget beror på elevprognosen for Viborg Kommune, som igen baserer sig på befolkningsprognosen suppleret med de faktiske elevtal på den enkelte skole og dækningsgraden, som angiver, hvor mange af børnene i skoledistriktet som faktisk går på distriktets skole.  

Dette gør, at elevprognosens usikkerhed/sikkerhed er mindst lige så god som befolkningsprognosen. 

Tilflytningerne til de enkelte dele af kommunen indgår som et væsentlig parameter i befolkningsprognosen – og baserer sig blandt andet på historik og den forventede boligudbygning m.v. 

Nej, der er ikke lavet konkrete klimaberegninger.

Den videre proces

31. maj 2022: Informationsmøde med repræsentanter for skolebestyrelserne

8. juni 2022: kl. 19-21: Borgermøde

Uge 23-35: Høringsperiode

21. sept. 2022: Behandling af høringsforslag i Børne- og Ungdomsudvalget

26. okt. 2022: Behandling af endeligt forslag til en ny skolestruktur på baggrund af de indkomne høringsforslag i Børne- og Ungdomsudvalget

9. nov. 2022: Behandling af endeligt forslag i Økonomi- og Erhvervsudvalget

16. nov. 2022: Behandling af endeligt forslag i Byrådet

Implementering

Principper for ny struktur på skoleområdet

  1. Der afsættes ekstra ressourcer til fælles udviklingsprojekter på skoleområdet i forhold til at styrke, inkluderende praksis, overgange, åben skole, videreudvikling af teamsamarbejde, osv.
  2. Alle skoler/matrikler søges bevaret.
  3. Alle skoledistrikter søges sammenlagt med minimum et eller dele af et andet skoledistrikt med henblik på fagligt og økonomisk bæredygtige enheder.
  4. Der skal være ledelse på alle skoler/matrikler.
  5. Den fremtidige tildelingsmodel tager udgangspunkt i den nye skolestruktur med færre skoledistrikter – og baserer sig i højere grad på elevtildeling.