You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Fremtidens Skole

Find information om processen for Fremtidens Skole, høringssvar og baggrundsmateriale.

Arbejdet med Fremtidens Skole handler om at videreudvikle det fælles fundament for Viborg Kommunale skolevæsen. Processen sætter vi i gang under overskriften Forskellige i Fællesskab

Alle børn i Viborg Kommune skal have lys i øjnene og mestre eget liv. Dette børnesyn skal kendetegne vores fælles skolevæsen. I processen skal vi sammen stille skarpt på god praksis, viden om god praksis, og hvordan vi gør den fælles og samtidig tager højde for de lokale muligheder, der også kendetegner Viborg Kommune.

Giv din mening til kende om Fremtidens Skole

Fremtidens skole betyder meget for elever, forældre og lokalsamfundene i Viborg Kommune. Derfor er det vigtigt, at vi træffer beslutninger om fremtidens skole og -struktur på et så oplyst grundlag som muligt.

Alle synspunkter er velkomne, da de sammen styrker beslutningsgrundlaget, vi arbejder ud fra.

Når du indsender høringssvar, er du indforstået med:

 • at du ikke må skrive personfølsomme eller fortrolige oplysninger, som fx CPR-nummer.
 • at dit høringssvar er omfattet af offentlighedslovens regler om aktindsigt og bliver vist offentligt på viborg.dk

Som vedtaget i byrådsbehandlingen var den officielle høringsfrist den 3. december, men vi har grundet forsamlingsforbud og COVID-19 måttet rykke dialogmødet til den 17. december og afholde det digitalt. Derfor vil det også være muligt at indsende kommentarer m.v. indtil den 18. december. Denne frist gælder, hvis man ønsker, at de skal indgå i behandlingen af sagen i Børne- og Ungdomsudvalget den 5. januar. Forvaltningen modtager naturligvis også kommentarer, der måtte komme undervejs i sagsbehandlingstiden.

Byrådet besluttede den 07-10-2020 (sag 6):

 • at Egeskovskolen og Bøgeskovskolen lukkes pr. 31-07-2021 og
 • at der åbner en ny skole i Bjerringbro med ét samlet skoledistrikt pr. 01-08-2021 og
 • at den nye skole vil bestå af to afdelinger på de eksisterende lokationer og
 • at den nye skole vil omfatte 0.-9. klassetrin, specialafdeling og skolefritidsordning og
 • at de nuværende medlemmer af de to skolebestyrelser fortsætter som en samlet overgangsskolebestyrelse i skoleåret 2021/2022
 • at der vil være valg til en ny fælles skolebestyrelse i foråret 2022 jf. styrelsesvedtægten og
 • at de nuværende MED-udvalg fortsætter som et samlet MED-udvalg i skoleåret 2021/2022 og
 • at der vil være valg til et nyt MED-udvalg i foråret 2022 og
 • at organisering, ledelsesstruktur, sammensætning af skolebestyrelse og MED-udvalg samt principper for fordeling af elever, som beskrevet i bilag 2 vil blive justeret med udgangspunkt i eventuelle høringssvar
 • at beslutningen sendes i offentlig høring i perioden fra den 08-10-2020 til den 03-12-2020, med henblik på endelig stillingtagen i Børne- og Ungdomsudvalget og efterfølgende Byrådet i januar 2021

Her kan du læse mere om de enkelte punkter i Byrådets beslutning den 07-10-2020 (sag 6). I bilag 2 til sagen er et forslag til udmøntning beskrevet.

 

Høringsparter:
Alle har mulighed for at kommentere og kvalificere beslutningen og forslaget til udmøntning ved at indsende et høringssvar. Dette skema skal benyttes til høringssvar vedrørende sammenlægning af skolerne i Bjerringbro.

Skemaet skal indsendes til Charlotte Abrahams på e-mail: ca7@viborg.dk

Se høringssvar

 

Den 17. december klokken 16.30-18.00 afholder Børne- og Ungdomsudvalget i Viborg Kommune virtuelt dialogmøde om sammenlægning af skoledistrikter i Bjerringbro.

Det virtuelle møde er en erstatning for et planlagt dialogmøde den 2. november, som desværre måtte aflyses grundet situationen med COVID-19.

Det virtuelle dialogmøde er åbent for alle.

Deltag i mødet (klik på linket)

Mødet foregår via Microsoft Teams og deltagelse vil evt. fordre, at du downloader Microsoft Teams-app’en til din smartphone eller tablet.

Mødets indhold

Mødet starter med et kort oplæg fra Børne- og Ungdomsudvalget.

Derefter svarer udvalget på spørgsmål om sammenlægning af skoledistrikter i Bjerringbro.

Forud for mødet er du velkommen til at indsende dine spørgsmål til Børne- og Ungdomsudvalget.

Indsend dit spørgsmål til Børne- og Ungdomsudvalget om sammenlægning af skoledistrikter i Bjerringbro.

Skulle der opstå spørgsmål under mødet, kan du kontakte udvalget via chatfunktionen i Teams.

Hvis vi ikke når omkring alle spørgsmål på dialogmødet, samler vi de resterende spørgsmål, svarer på dem og lægger derefter spørgsmålsopsamlingen på Viborg Kommunes hjemmeside.

Se mødet og find samlingen af spørgsmål

På baggrund af dialogmøder med skolebestyrelserne og Skole-MED foreslår Børne- og Ungdomsudvalget, at det videre arbejde med pædagogisk og strukturel nytænkning af fremtidens skole tager afsæt i følgende fem principper:

 1. Der afsættes ekstra ressourcer til fælles udviklingsprojekter på skoleområdet i forhold til at styrke, inkluderende praksis, overgange, åben skole, videreudvikling af teamsamarbejde, osv.
 2. Alle skoler/matrikler søges bevaret.
 3. Alle skoledistrikter søges sammenlagt med minimum et eller dele af et andet skoledistrikt med henblik på fagligt og økonomisk bæredygtige enheder.
 4. Der skal være ledelse på alle skoler/matrikler.
 5. Den fremtidige tildelingsmodel tager udgangspunkt i den nye skolestruktur med færre skoledistrikter – og baserer sig i højere grad på elevtildeling.

Høringsparter

Høringen er primært henvendt til skolebestyrelser og Skole-MED. Men alle, der har lyst til at kvalificere principperne, er velkommen til at indsende et høringssvar.

Skabelon til udarbejdelse af høringssvar:

Du kan benytte denne skabelon til udarbejdelse af høringssvar vedr. principper for fremtidens folkeskole.

Se høringssvar

Præsentation af principper i forbindelse med høring

Børne- og Ungdomsudvalget inviterede alle med interesse for Fremtidens Skole til møde den 10. september 2020.

På mødet præsenterede Børne- og Ungdomsudvalget et forslag til de principper, der skal ligge til grund for understøttelse af både pædagogisk og strukturel nytænkning, så man sikrer bæredygtige og fleksible skoler, der kan tilpasse sig de dannelses- og uddannelsesmæssige krav, der stilles til fremtidens skole.

På mødet blev der taget udgangspunkt i følgende præsentation:

Oplæg fra principmødet

Dialogmøde med henblik på udarbejdelse af principper

I december 2019 og januar 2020 blev fremtidens skole drøftet på fire dialogmøder. På møderne deltog politikere fra Børne- og Ungdomsudvalget, ledere fra Børn & Ungeforvaltningen i Viborg Kommune, skolebestyrelser og repræsentanter fra Skole-MED. Skole-MED er et udvalg, der understøtter godt samarbejde mellem medarbejdere og ledelsen i Viborg Kommune.

Møderne havde til formål at skabe dialog om, hvordan skoler kan arbejde tættere sammen omkring optimering af klasser og andre temaer, der kan bidrage til gode løsninger for fremtidens skole i Viborg Kommune?

Herunder finder du materialet, som var oplæg til dialogmøderne, samt opsamlingen på dem.

Oplæg til dialogmøderne
Opsamling på dialogmøderne - samlet råmateriale
Temaer fra dialogmøderne - bearbejdet råmateriale

Processen omkring Fremtidens Skole

Børne- og Ungdomsudvalget har den 12. maj 2020 vedtaget en procesplan med fem faser. Denne plan erstatter en tidligere proces, som blev sat i stå af coronakrisen, der forhindrede, at vi kunne afholde stormøder som en del af høringsfasen. Dermed kunne vi ikke få de ønskede inddragende processer, inden for den fastlagte tidsramme.

Med den reviderede procesplan får vi nu muligheden for en mere dybdegående drøftelse af indhold og kvalitet.

De fem faser er i den nye proces plan er:

 1. Planlægning
 2. Kvalitet og indhold
 3. Kvalitet og indhold – omsat i praksis
 4. Struktur og organisering
 5. Implementering

Processen starter med, at vi færdigbehandler principperne for det videre arbejde med Fremtidens Skole. Principperne tager vi efterfølgende med i processen og vil indgå som fokusområder, når der skal arbejdes med kvalitet og indhold samt struktur og organisering.

Tidsplan

Vedtagelse af principper

TID

AKTIVITET

DELTAGERE

26. februar – 29. september 2020

Principper sendes i høring

10. September 2020

Stormøde skolebestyrelser og MED

Præsentation af principper med mulighed for opklarende spørgsmål.

 • Skolebestyrelser,
 • Skole-MED
 • Børne- og Ungdomsudvalg og forvaltning.

10. September 2020

Stormøde andre interesserede

Præsentation af principper med mulighed for opklarende spørgsmål.

 • Alle interessenter
 • Børne- og Ungdomsudvalg og forvaltning

27. oktober 2020

Børne- og Ungdomsudvalgsmøde

Opfølgning på høring og stormøder med henblik på beslutning om principper og indstilling af disse til Byrådet.

 • Børne- og Ungdomsudvalg
 • Direktør

11. november 2020

Økonomi- og erhvervsudvalgsmøde

Godkendelse af principper.

 • Økonomi- og erhvervsudvalget

18. november 2020

Byrådsmøde

Vedtagelse af principper.

 • Byrådet

Planlægning af proces for kvalitet og indhold

TID

AKTIVITET

DELTAGERE

August til december 2020

Nedsættelse af arbejdsgruppe

Repræsentanter fra

 • Forvaltning
 • Skolelederforeningen
 • Lærerforeningen
 • BUPL

Nedsættelse af referencegruppe

Repræsentanter fra

 • Skolebestyrelser
 • Dagtilbud
 • Familie og Rådgivning(andre interessenter)

Eventuelt samarbejde med ekstern konsulent – herunder drøftelse af procesdesign

Planlægning af oplæg til inspiration og drøftelse

 • Arbejdsgruppen

Beslutning vedrørende ny proces

Udvalget/Byrådet efter drøftelse med referencegruppe.

Kvalitet og indhold

TID

AKTIVITET

DELTAGERE

Januar til juni 2021

Fælles oplæg til inspiration og workshop

 • Skolebestyrelser
 • MED
 • Eventuelt bredere kreds

Sprintforløb eller lignende

Repræsentation af

 • Børn
 • Forældre
 • Medarbejdere
 • Ledelse
 • Fagpersoner 
 • Eventuelt andre interessenter

Opsamling på sprintforløb – præsentation af resultater – hvad skal vi gå videre med – oplæg til inspiration

 • Skolebestyrelser 
 • MED
 • Eventuelt bredere kreds

Workshop om fælles grundlag for kvalitet og indhold i fremtidens folkeskole – præsentation af forslag

 • Skolebestyrelser 
 • MED
 • Eventuelt bredere kreds

Beslutning om nyt fælles grundlag for kvalitet og indhold i fremtidens folkeskole

 • Udvalget?
 • Byråd?

Kvalitet og indhold - omsat i praksis

TID

AKTIVITET

DELTAGERE

August 2021 til december 2021

Hvad kalder dialogen om kvalitet og indhold på, organisatorisk, økonomisk, strukturelt, processuelt, når det skal omsættes til daglig praksis?

Eventuelt nogle sideløbende sprintforløb eller lignende i efteråret 2021.

 • Bestyrelser
 • Medarbejdere
 • Ledelse
 • Fagpersoner
 • Forvaltning
 • Eventuelt andre interessenter

Struktur og organisering

TID

AKTIVITET

DELTAGERE

Februar 2022

Temamøde udvalg

Scenarier

 • Udvalg
 • Direktør
 • Skolechef
 • Sekretariat

Marts 2022

Udvalgsmøde

Indstilling om ny skolestruktur godkendes til behandling i Byrådet.

 • Udvalg
 • Direktør

Marts 2022

Økonomiudvalgsmøde

Godkendelse af strukturforslag med henblik på høring.

 • Økonomi- og erhvervsudvalget

April 2022

Byrådsmøde

Godkendelse af strukturforslag med henblik på høring.

 • Byrådet

April - juni 2022 (8 uger)

Strukturforslag sendes i høring

April 2022

Stormøde

Præsentation og drøftelse af strukturforslag.

 • Alle interessenter

Juni 2022

Udvalg

Behandling af forslag til endelig vedtagelse.

 • Udvalg
 • Direktør

Juni 2022

Økonomiudvalgsmøde

Behandling af forslag til endelig vedtagelse.

 • Økonomiudvalget

Juni 2022 (tidligst 4 uger efter høringsfrist)

Byrådsmøde

Endelig vedtagelse

 • Byrådet

Implementering af ny struktur

TID

AKTIVITET

DELTAGERE

Skoleåret 2022/23

Forberedelse af eventuelle skolesammenlægninger

 • Børn
 • Forældre
 • Medarbejdere
 • Ledelse

Skoleåret 2022/23

Eventuel omlægning af kørsel

 • Skoleadministration
 • Central administration
 • Ledelse

Forår 2023

Skolebestyrelsesvalg til nye skoler

 • Forældre og skoleledelse

August 2023

Ny struktur træder i kraft