You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Tiltag i Viborg Kommune

Se Viborg Kommunes tiltag i forbindelse med myndighedernes genåbningsplan og fortsatte restriktioner for at minimere udbredelsen af Covid-19.

Status den 29. marts 2021

Et flertal i Folketinget er den 22. marts 2021 blevet enige om en samlet aftale for genåbningen af Danmark. Den overordnede forventning er, at når de ældste og sårbare borgere samt borgere over 50 år, der ønsker det, er færdigvaccineret, vil hoveddelen af samfundet være genåbnet.

Landsdækkende tiltag

De to første skridt i den nye plan for genåbning ser sådan ud:

 • Fra 6. april sker der bl.a. det, at skolernes 5.-8. klasser samt ungdoms- og voksenuddannelser og afgangsstuderende med mange praksiselementer kan vende tilbage med 50 procent fysisk fremmøde. Samtidig åbner de liberale serviceerhverv – bl.a. med krav om coronapas.
 • Fra den 13. april åbner indkøbscentre med et areal på mindre end 15.000 m2.

De næste skridt i genåbningen sker efter planen den 21. april, den 6. maj og den 21. maj.

Du kan læse mere om alle faserne og den samlede plan for genåbning af Danmark på coronasmitte.dk

Tiltag, der ikke lempes 6. eller 13. april, forlænges foreløbig til og med 20. april. Det gælder bl.a. anbefalingen om maksimalt at samle fem personer i private hjem samt det udendørs forsamlingsloft på 10 personer – og det udendørs forsamlingsloft på 50 personer for idræts-, fritids- og foreningsaktiviteter i organiseret regi og gudstjenester.

Midt i april kommer der desuden et forslag til, hvordan større forsamlinger og arrangementer kan afholdes sundhedsmæssigt forsvarligt samt en plan for udfasning af forsamlingsforbuddet.

Følg med på coronasmitte.dk’s sider om:

Tiltag i Viborg Kommune

Medarbejdere med kritiske funktioner arbejder som normalt. Det gælder bl.a. personale, som er ansat i sundheds- og plejesektoren, ældreplejen, familie- og socialområdet, børne- og undervisningssektoren. Det gælder også beredskabet samt opretholdelse af den nødvendige forsyningsvirksomhed, herunder f.eks. energi, vand, affaldshåndtering og tele- og it-infrastruktur.

Alle medarbejdere, der ikke varetager kritiske funktioner er hjemsendt og arbejder i videst muligt omfang hjemmefra.

Her får du lidt flere informationer om, hvordan vi gør i Viborg Kommune og på vores institutioner lige nu:

Børn og Unge

Skoleområdet

 • Elever i grundskolens 0.- 4. klasse møder fysisk til undervisning på skolerne.
 • Alle afgangselever i grundskolen undervises med 50 pct. fremmøde – halvdelen af eleverne møder ind hver anden uge. Dette gælder fra 6. april også for 5.-8. klasser. Alle elever og personale på grundskoler kan blive testet lokalt på skolerne. Forældre informeres via Aula.
 • Elever, der har vanskeligheder, kan komme på skolerne og modtage undervisning, og der er mulighed for, at elever, som mistrives, kan mødes i mindre grupper på max 5 personer - udendørs og med afstand med læreren.
 • Sårbare grupper sendes ikke hjem, f.eks. elever i specialundervisning og ungdomsskolens heltidsundervisning, elever med særlige sociale, pædagogiske eller behandlingsmæssige behov samt elever omfattet af krav om sprogprøver efter konkret vurdering.
 • Elever i ASF-klasser og elever på STU, TAMU, FGU samt voksne, der modtager specialundervisning sendes ikke hjem.

Dagtilbudsområdet

 • Restriktionerne medfører ingen ændringer på dagtilbudsområdet.
 • Vi opfordrer til, at forældre benytter mundbind, når børnene bringes og hentes i daginstitutionerne.

Familie- og rådgivningsområdet

 • Betragtes som kritiske funktioner, og derfor fastholdes møder og indsatser i videst muligt omfang inden for de to områder. Det betyder, at møder med f.eks. socialrådgivere, familiebehandlere, støtte-kontaktpersoner, sundhedsplejersker, tandplejen mv. forsøges fastholdt.
 • Aflastnings- og barnepigeordninger vil ligeledes fortsætte uændret.

 Social, Sundhed og Omsorg

 • Al aktivitet på social-, sundheds- og omsorgsområderne opretholdes som udgangspunkt. Dette sker under hensyntagen til de restriktioner, der bl.a. gælder for afstand, hygiejne, brug af værnemidler og besøg. Det betyder også, at alle aktiviteter som involverer frivillige desværre fortsat ikke kan gennemføres.
 • Særligt på social- og sundhedsområdet vil nogle aktiviteter være omlagt til i højere grad at foregå telefonisk, via videomøder, i andre fysiske rammer og udendørs. Enkelte aktiviteter vil have færre fremmødedage. Desuden er næsten alle Madservices caféer på plejecentrene lukkede.

Teknik og Miljø

 • Den kollektive trafik kører indtil videre uforandret.
 • Kørsel til og fra genoptræning og kørsel med børn tilpasses aktuelle behov.
 • Beredskabet i forhold til vand, spildevand og skadedyrsbekæmpelse opretholdes uændret.
 • Affald bliver fortsat hentet.
 • Genbrugspladserne holdes åbne med begrænset antal besøgende på pladsen ad gangen.
 • Det sædvanlige beredskab i forhold til sne og glatte veje, større storme og trafik- og miljøuheld opretholdes.
 • Rengøring af veje, fortove og parker bliver delvist reduceret.
 • Park og Vej fortsætter med at løse visse opgaver, hvor medarbejderen arbejder alene.
 • Der gøres fortsat rent i de kommunale bygninger, der benyttes.
 • Syn af plejeboliger og ældreboliger udføres.
 • Midtjysk Brand & Redning opretholder sin kerneopgave - at slukke brande og redde menneskeliv. Visse servicefunktioner vil være påvirket, men ikke brand, redning eller vagtcentral opgaver. Serviceopgaver, som Midtjysk Brand & Redning løser for andre kommunale institutioner, der udfører kritiske opgaver i samfundet, er heller ikke påvirket.

Kultur

 • Forsamlingsloftet for udendørs idræts- og foreningsaktiviteter i organiseret regi er på max 50 personer.
 • Udendørs idrætsfaciliteter som boldbaner m.m. kan fortsat benyttes. Nationale retningslinjer respekteres, herunder forsamlingsloftet på max 10 personer, med mindre det er i organiseret regi.
 • Professionel idræt er fortsat undtaget fra de særlige restriktioner.
 • Udendørs kulturinstitutioner genåbnes med krav om, at besøgende skal fremvise dokumentation for negativ test, der er højst 72 timer gammel.
 • Alle indendørs institutioner, afdelinger, haller og idrætsanlæg på kultur- og fritidsområdet holdes fortsat lukket.
 • Det er muligt at reservere materialer og hente dem på bibliotekerne i Viborg, Bjerringbro, Karup, Skals og Stoholm samt hos købmændene i Løgstrup, Rødkærsbro, Ørum, Hammershøj, Vridsted og Møldrup.
 • Take away bøger fra Viborg Bibliotekerne fortsætter. Se afhentningssteder på viborgbib.dk

Beskæftigelsesområdet

 • Ydelseskontoret er lukket for fysisk fremmøde, og der er etableret nødberedskab på rådhuset. Ansøgninger kan afleveres digitalt. Hvis du ikke har mulighed for at ansøge om ydelser digitalt pga. manglende NemID, eller hvis du har brug for hjælp til ansøgningen, kan du ringe og lave en aftale med Ydelseskontoret.
 • Jobcenteret er lukket for fysisk fremmøde både på rådhuset og i filialerne.
 • Beskæftigelsesindsatsen er delvist suspenderet. Samtaler gennemføres fortsat og i videst muligt omfang virtuelt og alle medarbejdere er tilgængelige for råd og vejledning. Allerede etablerede aftaler om virksomhedspraktik og løntilskud kan fortsætte, hvis borgeren ønsker det. I perioden frem til 5. april 2021 etableres ikke nye aftaler om virksomhedspraktik eller løntilskud. Vi forventer, at dette forlænges til 15. april, men afventer information om endelig lovgivning.
 • Vejledning og opkvalificering: Jobcentrenes/kommunernes egne tilbud om vejledning og opkvalificering (kurser, særligt tilrettelagte projekter, uddannelsesforløb m.v.) gennemføres ikke, med mindre det kan ske digitalt, og der igangsættes ikke nye borgerforløb
 • Jobigens beskæftigelsestilbud er lukket. Der afvikles dog online-undervisning for enkelte grupper. 
 • Sprogcenter Viborg er åbent for kursister med 50 % fysisk fremmøde.
 • Beskyttet beskæftigelsestilbud (Trepas, Nørremarksvej og Hald Ege Miniregnskov) holdes åbent.
 • STU Viborg holdes åbent– der gennemføres virtuel undervisning ved behov.

 Rådhuset

 • Rådhuset er lukket for borgeradgang uden forudgående aftale.
 • Telefonerne er åbne som normalt.
 • Hovednummeret 87 87 87 87 fungerer som normalt, men også som nødnummer, hvis en borger har akut behov for adgang til rådhuset.
 • Rådhusets Borgerservice er alene fysisk åbent i helt særlige tilfælde - f.eks. udbetaling af ydelser til såkaldte administrationsklienter samt vielser.
 • Er dit kørekort eller pas ved at udløbe, kan du kontakte Borgerservice på tlf. 87 87 87 10 og få information om, hvordan du skal forholde dig.
 • Hvis du skal have ombyttet dit pas pga. fejl i fingeraftryk, får du besked direkte i din eBoks om, hvordan ombytningen foregår. Læs mere ombytningen her.
 • Der holdes stadig samtaler på familieområdet.
 • Ydelseskontoret er lukket, men der er nødberedskab.
 • Jobcenteret er lukket for fysisk fremmøde både på rådhuset og i filialerne.
 • Beskæftigelsesindsatsen fortsætter og samtaler m.v. gennemføres i videst muligt omfang virtuelt.

Læs mere på coronasmitte.dk