You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Referat

tirsdag den 2. juni 2020 kl. 08:30

Mødested M5/rådhuset
Udvalg Ældre- og Aktivitetsudvalget
Mødedeltagere Anders Korsbæk Jensen, Birgith B. Langballe, Eva Pinnerup, Lone Langballe, Simon Højer
Fraværende Ingen
Bemærkninger

Sagsid.: 19/52220
Indstilling
Direktøren for Social, Sundhed & Omsorg indstiller til Ældre- og Aktivitetsudvalget,
 
1. at orienteringen og meddelelserne tages til efterretning.
Beslutning i Ældre- og Aktivitetsudvalget den 02-06-2020
Ældre- og Aktivitetsudvalget tog følgende orientering og meddelelser til efterretning.
 
 • Nyhedsbrev for maj 2020.
 • Opfølgning på henvendelse fra pårørende.
 • Lovgrundlag vedrørende etablering af friplejehjem.
 • Henvendelse fra Elo Nielsen vedr. placering af Kildedalscenteret.
  Ældre- og Aktivitetsudvalget finder ikke anledning til at forcere en beslutning om udvikling, herunder placering af Kildedalscenteret og tilkendegav et ønske om, at forvaltningen planlægger et arrangement, der kan bidrage til at styrke beslutningsgrundlaget for så vidt angår Kildedalscenteret. Formand for Ældre- og Aktivitetsudvalget besvarer henvendelsen.
 • Opfølgning på aflysning af studietur for Ældre- og Aktivitetsudvalget. Forvaltningen medbringer forslag til et arrangement, der kan erstatte studieturen for Ældre- og Aktivitetsudvalget.
 • Besøg af KL’s Ældre og Sundhedsudvalg den 13. august 2020
  Ældre- og Aktivitetsudvalget foreslog, at KL’s Ældre- og Sundhedsudvalg besøger Rehabiliteringscenter Viborg og Den kommunale Akutfunktion.
Sagsfremstilling
Meddelelser og gensidig orientering fra formand, forvaltning og udvalg.

Sagsid.: 19/48325
Resume
I de seneste mange år har alle udvalgene 3 gange årligt udarbejdet en budgetopfølgning hhv. 31. marts, 30. juni og 30. september Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede imidlertid på mødet den 22. jan. 2020 (sag nr. 10), at der - på grund af implementering af nyt økonomisystem - i 2020 alene udarbejdes 2 budgetopfølgninger opgjort hhv. pr. 30. april og 30. september.
 
Udvalgenes opfølgninger samles efterfølgende i en fælles sag, der forelægges Økonomi- og Erhvervsudvalget og byrådet. I denne fælles sag kan det ses, om der forventes økonomisk balance for hele Viborg Kommunes regnskab.
 
I denne sag er det forventede regnskabsresultat for Ældre- og Aktivitetsudvalgs ansvarsområder opgjort pr. 30. april 2020 og sammenholdt med det oprindelige og det korrigerede budget.
Indstilling
Direktøren for Social, Sundhed & Omsorg foreslår, at Ældre- og Aktivitetsudvalget indstiller til byrådet (via en samlet sag for alle udvalg, som udarbejdes af Økonomi),
 
1. at budgetopfølgningen pr. 30. april 2020 godkendes, og
 
2. at de omplaceringer mellem politikområder, der er anført i bilag 3, og som berører Ældre- og Aktivitetsudvalget godkendes.
Beslutning i Ældre- og Aktivitetsudvalget den 02-06-2020
Ældre- og Aktivitetsudvalget indstiller til byrådet (via en samlet sag for alle udvalg, som udarbejdes af Økonomi),
 
1. at budgetopfølgningen pr. 30. april 2020 godkendes, og
 
2. at de omplaceringer mellem politikområder, der er anført i bilag 3, og som berører Ældre- og Aktivitetsudvalget godkendes.
Sagsfremstilling

Historik

Intet.

Inddragelse og høring

Intet.

Beskrivelse

I den efterfølgende tabel 1 er det forventede regnskabsresultat for Ældre- og Aktivitetsudvalgs ansvarsområder opgjort pr. 30. april 2020 og sammenholdt med både det oprindelige og det korrigerede budget. 
 
I sagsfremstillingen er alene redegjort for de væsentligste forventede afvigelser i forhold til udvalgets korrigerede budget, der er det aktuelle budget, som udvalget kan disponere inden for.
 
Det korrigerede budget er det oprindelige budget korrigeret for eventuelle omplaceringer og tillægsbevillinger - herunder overførsler af uforbrugte budgetbeløb fra 2019. Overførslerne fra 2019 blev godkendt af byrådet på mødet den 22. april. 2020 (sag nr. 17).
Byrådet godkendte endvidere på mødet den 22. april 2020 (hhv. sag nr. 21 og 20) nedsættelse af alle udvalgenes serviceudgifter i 2020 på grund af lavere pris- og lønskøn udmeldt af KL samt lavere udgifter til feriepenge i 2020 på grund af den nye ferielov, hvilket også er indregnet i budgetopfølgningen.
 
Tabel 1
Mio. kr. (minus = indtægter)
Budget
Forventet
regnskab
Forventet afvigelse
 
 Oprindeligt
 Korrigeret
30. april
I forhold til oprindeligt budget (kol 1)
I forhold korr.budget (kol. 2)
 
1
2
3
4
5
Drift
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Serviceudgifter
 
 
 
 
 
      Ældreområdet
757,3
766,0
762,0
4,7
-4,0
Serviceudgifter i alt
757,3
766,0
762,0
4,7
-4,0
 
 
 
 
 
 
Anlæg
 
 
 
 
 
Anlæg, skattefinans.
6,3
15,4
13,4
7,1
-2,0
Anlæg i alt
6,3
15,4
13,4
7,1
-2,0
 
 
 
 
 
 
Drift og anlæg i alt
763,6
781,4
775,5
11,8
-6,0
 
KONKLUSION
 
Drift 
Samlet set inklusive puljer med ekstern finansiering viser resultatet en mindre udgift på 4,0 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Heraf udgør puljer med ekstern finansiering et mindre forbrug på 1,3 mio. kr.
Resultatet er behæftet med en vis usikkerhed som følge af den ekstraordinære situation omkring Covid-19. 
 
Yderligere specifikation af afvigelserne findes i bilag nr. 1
 
Det gælder generelt for en række politikområder, at de er præget af merudgifter afledt af Corona-situationen. Med hensyn til Corona-relaterede udgifter har regeringen givet ”budgetgarantier” så kommunerne under et kan forvente en kompensation over bloktilskuddet, så de ekstraordinære udgifter ikke går ud over velfærdsområderne.
 
Anlæg
Resultatet af budgetopfølgningen på anlægsprojekterne viser en mindre udgift i 2020 på 2,0 mio. kr. Afvigelsen omfatter projektet ”Omdannelse af levebo-miljø på plejecenter Kildehaven” og skyldes alene forskydning i tidsplanen. Mindre forbruget forventes overført til 2021 til færdiggørelse af projektet.
 
Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede på mødet den 14. juni 2017 (sag nr. 4), at udvalgene i forbindelse med hver af de kvartalsvise budgetopfølgninger udarbejder oversigt over det forventede tidsforløb for de største anlægsprojekter. Der er medtaget alle projekter, hvor der isoleret set i 2020 er afsat min. 2 mio. kr. eller, hvor der er afsat beløb på basisbudgettet i 2021-2024. De forventede tidsforløb for Ældre- og Aktivitetsudvalgets projekter er vedlagt som bilag nr. 2. 
 
Øvrig
Som digital platform til understøttelse af ledelsesmåling er der indgået aftale med MUSSKEMA.dk. Aftalen rummer mulighed for anvendelse af systemet til digital understøttelse af MUS-samtaler i hele organisationen.
 
Udgiften hertil placeres decentralt og regulering af politikområdet findes i bilag nr. 3.

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Intet.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 20/1018
Resume
Ældre- og Aktivitetsudvalget får på dagens møde forelagt resultaterne af den afdækning, der er gennemført for mulig udvidelse af Neurorehabilitering Toftegården.
Indstilling
Direktøren for Social, Sundhed & Omsorg indstiller til Ældre- og Aktivitetsudvalget,
 
1. at de beskrevne scenarier drøftes, og
 
2. at det besluttes, hvorvidt der skal arbejdes videre med et eller flere af de beskrevne scenarier.
Beslutning i Ældre- og Aktivitetsudvalget den 02-06-2020
Ældre- og Aktivitetsudvalget drøftede de beskrevne scenarier og besluttede, at der skal arbejdes videre med en kombination af scenarie 1 A og scenarie 3.
Sagsfremstilling

Historik

Ældre- og Aktivitetsudvalget tilkendegav et ønske om på deres møde den 24. marts 2020 (sag nr.2), at forvaltningen udarbejder en sag med beskrivelse af mulige scenarier for udvidelse af midlertidige og faste pladser samt udvidet kapacitet på dagcentret, dog uden at antallet af plejeboliger reduceres. Der skal tages højde for såvel anlæg som drift. 

Inddragelse og høring

Intet.

Beskrivelse

Neurorehabilitering Toftegården er et døgnbaseret rehabiliteringstilbud til voksne med erhvervet hjerneskade, som ligger i Møldrup og ejes af Viborg Kommune. Tilbuddet består af 8 faste døgnpladser (Valmuevej 2-9), 5 midlertidige §107 tilbud (Syrenvej 12-20), 15 dagtilbudspladser §84, 1 feriebolig (Anemonevej 6) og træningssal samt serviceareal der anvendes til personalefaciliteter. Tilbuddet er beliggende på Pleje- og Omsorgscenter Toftegården. Bygningen er etagebyggeri, hvor tilbuddet fordeler sig over 2. etager.
 
Toftegården rummer også plejecenter med 16 plejeboliger, 11 demensboliger, 2 midlertidige pladser, 8 ældreboliger og servicearealer der anvendes til hjemmepleje, aktivitet, cafe, sygeplejeklinik, træningstilbud, sundhedssatellitfunktion, festsal og kontorfaciliteter. Desuden er der lokalhistorisk arkiv i bygningen. Toftegården ligger i gåafstand til butikker i byen Møldrup og med gode offentlige transportmuligheder.
 
Forvaltningen har med beslutningen i Ældre- og Aktivitetsudvalget den 24. marts 2020, udarbejdet følgende tre overordnede mulige scenarier for udvidelse.
 
Scenarie 1 – Nybygning af boliger og træningsfaciliteter:
Indenfor eksisterende matrikel kan der ift. bebyggelsesprocent og lokalplan opføres en tilbygning, som kan indeholde ekstra træningsfaciliteter, samt ekstra lejligheder til midlertidige og faste pladser til Neurorehabilitering. Der forefindes to muligheder for udvidelse af scenarie 1 med henholdsvis 7 eller 8 boliger.
 
Scenarie 2 – Ombygning af ældreboliger på Anemonevej og træningsfaciliteter:
På Anemonevej kan de nuværende 9 ældreboliger ændres til 4 faste og 4 midlertidige pladser, samtidig med at en feriebolig bevares, og der sker en ombygning af nuværende serviceareal til fælles boligareal. Derudover udvides eksisterende træningsfaciliteter.
 
Scenarie 3 – Ombygning/tilbygning af dagcenter tilbud:
Det eksisterende dagcenter på Neurorehabilitering Toftegården kan udvides og ombygges, dette vil inddrage det serviceareal, der i dag er udlånt til Lokalhistorisk arkiv.
 
Skitse for scenarie 1, 2 og 3 er vedlagt som bilag 1 til sagen.
 
Scenarie 1: – Nybygning af boliger og træningsfaciliteter – her er der 2 udvidelsesmuligheder:
 
Til nedenstående scenarier (1.a og 1.b) vil der skulle etableres ca. 290 m² alment boligareal til 4 lejligheder, og ca. 440 m² serviceareal.
 
1.a – Nybyg med 4 faste og 3 midlertidige neurorehabiliteringspladser samt udvidelse af træningssal.
 
Scenariet indebærer, at:
 • Der vil kunne etableres 7 lejligheder på 1. sal ved siden af de nuværende midlertidige neurorehabiliteringspladser – fire faste og tre midlertidige
 • Hver lejlighed vil blive på ca. 55 m². Derudover bliver der 70 m² fællesboligareal til de faste pladser, samt 127 m² serviceareal til udvidelse af det fælles areal på de nuværende midlertidige neurorehabiliteringspladser samt teknikrum
 • I forlængelse af eksisterende træningsfløj er der mulighed for en tilbygning af træningsfaciliteterne på ca. 150 m²
 • En samlet udvidelse af arealet på ca. 730 m²
 • Scenariet betyder, at der i en periode på ca. 6 måneder (under byggeriet) vil være behov for at lukke cafe, mødelokaler og aktiviteter §79
 
Ved valg af scenarie 1a. vil tilbuddet udvides med 7 pladser og samlet have 20 neurorehabiliteringspladser, fordelt med 12 faste og 8 midlertidige.
 
Forvaltningen har estimeret, at nybygning af 1.sal ovenpå træningsfløjen vil koste ca. 12,2 mio. kr. til servicearealer inklusiv parkeringsfaciliteter. Herudover er der udgifter til almenboligareal på 8,2 mio. kr. inkl. moms, som finansieres dels af lånoptagelse (90%) dels af kommunalt grundkapitaltilskud (10%)
 
1.b – Nybyg med 4 faste og 4 midlertidige pladser 1. sal ovenpå træningsfløjen
samt ny træningssal i forlængelse af eksisterende træningsfløj.
 
Scenariet indebærer, at:
 • Der vil kunne etableres 4 midlertidige og 4 faste neurorehabiliteringspladser
 • Hver lejlighed vil blive på ca. 55 m², med tilhørende fælles boligareal og serviceareal
 • En samlet udvidelse af arealet på ca. 730 m²
 • I forlængelse af eksisterende træningsfløj er der mulighed for en tilbygning af træningsfaciliteterne på ca. 150 m²
 • Scenariet betyder at træningssalen og Sundhedssatelitten ikke vil kunne benyttes i ca. 6 måneder (under byggeriet) og der vil skulle findes andre lokaliteter til disse formål på matriklen
 
Ved valg af scenarie 1.b. vil tilbuddet udvides med 8 pladser og samlet have 21 neurorehabiliteringspladser, fordelt med 12 faste pladser og 9 midlertidige.
 
Forvaltningen har estimeret, at nybygning af 1.sal ovenpå træningsfløjen vil koste ca. 18,2 mio. kr. til servicearealer inklusiv parkeringsfaciliteter. Herudover er der udgifter til almenboligareal på 7,9 mio. kr. inkl. moms, som finansieres dels af lånoptagelse (90%) dels af kommunalt grundkapitaltilskud (10%).
 
Scenarie 2: – Ombygning af 9 ældreboliger på Anemonevej til 4 faste og 4 midlertidige neurorehabiliteringspladser, 1 feriebolig samt ny træningssal.
 
Scenarie 2 indebærer, at:
 • 4 almene ældreboliger nedlægges og omdannes til 4 midlertidige neurorehabiliteringspladser mellem 58 til 68 m²
 • 4 almene ældreboliger anvendes til fire faste neurorehabiliteringspladser mellem 57 til 65 m²
 • For at etablerer fællesareal inddrages en almen ældrebolig til fælles boligareal. Denne ældrebolig anvendes i dag til feriebolig. Etablering af et større fælles boligareal, medvirker en mindre huslejestigning til de 4 faste neurorehabiliteringspladser
 • Lokalet som i dag bruges af lokalhistorisk arkiv vil skulle omdannes til ny almen ældrebolig med anvendelse som feriebolig. Kulturforvaltningen er orienteret om eventuelt behov for at benytte lokalet til udvidelse af neurorehabiliteringspladser på Toftegården
 • I forlængelse af eksisterende træningsfløj er der mulighed for en tilbygning af træningsfaciliteterne på ca. 150
 • Selve etableringen af de 8 nye pladser vil strække sig over en længere periode da omdannelsen er baseret på at boligerne bliver ledige. Der vil evt. kunne forekomme lejetab ved stop af visitering til ældreboligerne
 
Ved valg af scenarie 2 vil tilbuddet udvides med 8 pladser og samlet have 21 pladser, fordelt med 12 faste og 9 midlertidige. Samtidigt betyder det nedlæggelse af 8 ældreboliger i Møldrup. De 8 ældreboliger er i dag alle lejet ud. Viborg Kommune har anvisningsretten til 65 ældreboliger i område nord.
 
Forvaltningen har estimeret, at ombygning af ældreboligerne vil koste ca. 5,5 mio. kr. til servicearealer inklusiv parkeringsfaciliteter. Herudover er der udgifter til almenboligareal på 1,1 mio. kr. inkl. moms.
 
Scenarie 3 – Udvidelse af dagcenterfunktioner fra 15 til 30 dagtilbudspladser:
 
Scenarie 3 indebærer, at:
 • Nuværende aktivitetsfaciliteter udvides til det dobbelte, ligesom antallet af hvilepladser udvides med fire
 • Samlet medfører det en udvidelse på ca. 300 m²
 • En del af arealet (100 m²) findes ved at udnytte lokalerne, hvor lokalhistorisk arkiv i dag sidder til leje. Kulturforvaltningen er orienteret om eventuelt behov for at benytte lokalet til udvidelse af neurorehabiliteringspladser på Toftegården
 • Det øvrige areal findes ved en tilbygning i tilknytning til aktivitetsfaciliteter – placering mm. afhænger af, hvilet scenarie, der vælges ift. udvidelse af pladser
 • Der skal også ske en mindre ombygning af de eksisterende aktivitetsfaciliteter
 
Forvaltningen har estimeret at en ombygning og udvidelse af dagcenter vil koste ca. 5,8 mio. kr. inklusiv parkeringsfaciliteter.
 
Ønsker man at udvide tilbuddet med tre dagrehabiliteringspladser vil det øge udgifterne både i forhold til anlæg (2,6 mio. kr.) og drift (2 mio. kr.) samt inventar (0,3 mio. kr.)
 
Dagtilbuddet er et neuropædagogisk aktivitets-, samværs- og aflastningstilbud efter servicelovens § 84 med 15 fuldtidspladser fordelt på ugens fem hverdage.
Målgruppen er borgere i alderen 18+ med fysiske, sociale og/eller kognitive funktionsnedsættelser som følge af en erhvervet hjerneskade. Der optages hjemmeboende borgere i Viborg kommune samt beboere fra Neurorehabilitering Toftegården.
Der er fast budgetramme til dagtilbuddet. Borgere henvises via visitation til §84 tilbud.

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Opstart af scenarierne 1, 2 og 3 vil tidligst kunne påbegyndes jf. nedenstående tidsplan:
 
2020:  4. kvartal – udarbejdelse af rådgiverudbud
2021:  Skitsering/projektering /entreprenørudbud
2022-2023:  1. kvartal 2022 til og med 1.kvartal 2023 – byggefase
2023: 2. kvartal – aflevering/mangeludbedring/indkøring mm.
2023: 3. kvartal – indvielse
 
Det forudsættes i ovenstående, at der allerede i forbindelse med budgetlægningen for 2021-2024 afsættes midler til rådgivning fra 2021 – ca. 1 mio. kr. og de øvrige beløb afsættes med ca. 2/3 i 2022 og 1/3 i 2023. Alternativt rykker hele processen et år ad gangen.

Økonomiske forhold og konsekvenser

I afdækningen er der identificeret en række økonomiske forhold og konsekvenser forbundet med scenarierne.
 
I tabellerne nedenfor fremgår de estimerede kommunale udgifter forbundet med anlæg og drift.
 
Tabel 1. (beløb i mio. kr.)
Anlægsudgift
Scenarie 1a
Scenarie 1b
Scenarie 2
Scenarie 3
Kommunale udgifter til (servicearealer, parkering mm.)
12,2
18,2
5,5
5,8
Indkøb af inventar/træningsredskaber etc.
1,7
1,8
1,8
0,6
Indfrielse af lån til de midlertidige pladser (§107)
 
 
1,5*
 
 
 
 
 
 
I alt udgiftsbevilling
13,9
20,0
8,8
6,4
 
 
 
 
 
Servicearealtilskud
-0,2
-0,2
 
 
 
 
 
 
 
I alt indtægtsbevilling
-0,2
-0,2
 
 
*Indekslån indfries med obligationer til dagens kurs og derfor er risikoen for udsving i indfrielsesbeløbet til stede.
Hvis scenarie 1a eller 1b vælges, skal Økonomi- og Erhvervsudvalget til budgetlægningen 2021-24 behandle en øget udgift til grundkapital på 0,6 mio. kr. 
 
Udover ovennævnte økonomiske konsekvenser vedrørende anlægsudgiften, vil der ligeledes være økonomiske konsekvenser for driften af det udvidede tilbud. Tabel 2 viser hvilke omkostninger, der indgår i den totale driftsudgift, når tilbuddet er fuldt ud startet op, hvilket forventes at ske fra 2024.
 
 
Tabel 2. (beløb i mio. kr.)
Øgede kommunale driftsudgifter
Scenarie 1a
Scenarie 1b
Scenarie 2
Scenarie 3
*Drift af faste pladser
3,9
3,9
3,9
 
*Drift af midlertidige pladser
3,2
3,4
3,4
 
Udvidelse af dagcenterfunktion
 
 
 
1,5
Øget antal m2 til servicearealer, herunder udvidelse af træningssal (el, varme, rengøring mm.)
0,2
0,2
0,1
0,1
I alt driftsbevilling
7,3
7,5
7,4
1,6
 
I tabel 3. er der indregnet følgende forudsætninger:
 • Opstart medio 2022
 • En plads både på midlertidig og fast plads vil stå tom i 1½ år
 • En plads både på midlertidig og fast plads er optaget af beboer fra andre kommuner
 • Indregnet forventede niveauer i plejebehov
 
Tabel 3. (beløb i mio. kr.)
Øgede kommunale udgifter
2021
2022
2023
2024
Scenarie 1a
0
2,5
5,0
7,3
Scenarie 1b
0
2,9
5,7
7,5
Scenarie 2
0
2,9
5,6
7,4
Scenarie 3
0
0,8
1,6
1,6
 
Hvis Ældre- og Aktivitetsudvalget beslutter at arbejde videre med et eller flere af de 3 scenarier, skal de økonomiske forhold og konsekvenser undersøges nærmere, inden projektet igangsættes.

Juridiske og planmæssige forhold

I forbindelse med scenarie 1 (a. og b) nybygning, vil de ekstra pladser skulle godkendes af Socialtilsyn Midt.
 
I forbindelse med Scenarie 2, hvor der inddrages almene ældreboliger, vil disse 8 boliger først skulle nedlægges og derefter omdannes efter Serviceloven §107 og Almenboligloven §105. En sådan nedlæggelse af almene ældreboliger vil skulle godkendes af Socialtilsyn Midt. Desuden vil omdannelsen også skulle godkendes i byrådet.
 
Nedlæggelse af almene boliger medfører ophør af den støtte, de er opført med. Dermed skal restgælden på eventuelle lån til opførelse af boligerne indfries, jf. tabel 1.
Bilag

Sagsid.: 19/48314
Resume
Udvalgets forslag til drifts- og anlægsbudget for 2021-2024 færdiggøres og indgår herefter i det basisbudget, som Økonomi- og Erhvervsudvalget behandler den 19. august 2020. Det drøftes, hvilke ændringer, der indgår i budgetforslaget, i form af eventuelle økonomiske udfordringer og nye driftsønsker på driftsbudgettet og eventuelle nye anlægsønsker. Herunder drøftes det, hvordan sådanne ændringer kan finansieres.
Indstilling
Direktøren for Social, Sundhed & Omsorg indstiller til Ældre- og Aktivitetsudvalget,
 
1. at forslaget til driftsbudget godkendes,
 
2. at forslaget til tekniske ændringer af det allerede vedtagne anlægsbudget godkendes,
 
3. at udvalget godkender eventuelle nye anlægsønsker, der ønskes fremsat overfor byrådet, herunder forslag til finansiering og tilhørende idéoplæg, og

4. at orientering om eventuelle bemærkninger til budgetforslaget fra MED-systemet tages til efterretning.
Beslutning i Ældre- og Aktivitetsudvalget den 02-06-2020
Ældre- og Aktivitetsudvalget godkendte,
 
1. forslaget til driftsbudget,
 
2. forslaget til tekniske ændringer af det allerede vedtagne anlægsbudget, og
 
3. at kombinationen af scenarie 1A og scenarie 3 for udvidelse af Neurorehabilitering Toftegården skrives ind i budgethæftet som et ufinansieret anlægsønske, der ønskes fremsat overfor byrådet. I tillæg hertil skal afledt drift skrives ind i budgethæftet.
 
Ældre- og Aktivitetsudvalget noterede sig, at der ikke for nuværende foreligger bemærkninger til budgetforslaget fra MED-systemet.
Sagsfremstilling

Historik

Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog på mødet den 19. februar 2020 (sag nr. 17) spilleregler, procesplan og principper for årets budgetlægning. Efter den fælles procesplan skal udvalgene senest i juni færdiggøre deres budgetforslag.
 
Økonomi- og Erhvervsudvalget har på mødet den 15. april 2020 (sag nr. 24) besluttet hvilke af udvalgenes budgetudfordringer, der skal indgå i prioritering på Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde den 17. juni 2020, og hvilke budgetudfordringer, der allerede på nuværende tidspunkt sendes retur til udvalgene med henblik på, at udvalgene selv skal finde finansiering.

Inddragelse og høring

Budgethæftet drøftes på FagMed Omsorg den 20. maj 2020 og eventuelle høringssvar
fra mødet vil foreligge til Ældre- og Aktivitetsudvalgets møde den 2. juni 2020.

Beskrivelse

Budgethæfte
Der anvendes i budgetlægningen et budgethæfte, som giver et samlet overblik over udvalgets budgetforslag. Budgethæftet er blevet udbygget med nye oplysninger i løbet af budgetlægningen, så det nu indeholder det endelige budgetforslag. Budgethæftet kan ses som bilag nr. 1.
 
Forslag til driftsbudget
Forslaget til driftsbudget består som udgangspunkt af overslagsår 2021-2023 i det allerede vedtagne budget. Dette er korrigeret for pris- og lønudviklingen og tillægsbevillinger. Dertil kommer de ændringer, som udvalget beslutter.
Ændringerne kan opdeles i tre hovedelementer: økonomiske udfordringer, nye driftsønsker og forslag til finansiering af disse. Med de spilleregler, som Økonomi- og Erhvervsudvalget har vedtaget, skal udvalget selv finansiere både udfordringer og driftsønsker. Tabellen nedenfor viser, om der er balance i forslaget til driftsbudget.
 
Budgetbalance på driftsbudgettet (i 1.000 kr.)
 
2021
2022
2023
2024
Henvisning til budgethæfte (bilag nr. 1)
*Udfordringer
13.400
15.000
16.700
16.700
Afsnit 5.1
Driftsønsker
600
300
600
600
Afsnit 5.2
Finansiering
-600
-300
-600
-600
Afsnit 5.3
Afledt drift af udvidelse af neurorehabiliteringspladser og nyt plejecenter i Skals
??
??
??
??
Afsnit 7.4
I alt
13.400
15.000
16.700
16.700
-
 
Tabellen ovenfor viser, at der til driftsbudgettet mangler finansiering til følgende:
 • *den samlede udfordring indgår i byrådets videre budgetlægning jf. Økonomi- og Erhvervsudvalgets beslutning af 15. april 2020 sag nr. 24.
   
 • afledt drift i forbindelse med anlægsprojekterne ”Nyt plejecenter i Skals” og ”Udvidelse af neurorehabilitering på Toftegaarden”. Størrelsen af den manglende finansiering afhænger af, hvilke scenarier der vælges at arbejde videre med.
   
Forslag til teknisk tilretning af anlægsbudgettet
 
Som en del af budgetforslaget skal de allerede vedtagne anlægsprojekter korrigeres for tekniske ændringer. Formålet med den tekniske tilretning er, at anlægsbasisbudgettet afspejler en realistisk tidsplan for de enkelte anlægsprojekter.
 
Der er ingen tekniske ændringer udover nedenstående fremrykning pga. COVID-19-situationen.
 
Fremrykning af anlægsprojekter til 2020 i lyset af COVID-19-situationen:
På mødet den 22. april 2020 (sag nr. 18) har byrådet besluttet, at der med henblik på at understøtte aktiviteten i virksomhederne fremrykkes drifts- og anlægsudgifter til 2020 for samlet 36.113.000 kr., der midlertidigt finansieres af kassebeholdningen, idet drifts- og anlægsudgifterne reduceres tilsvarende i basisbudgettet for 2021-2024.
 
Byrådets beslutning betyder, at der er fremrykket anlægsudgifter for 2,9 mio. kr. til 2020 fra 2021 på Ældre- og Aktivitetsudvalgs anlægsbudget.
 
Nye anlægsønsker
Nye anlægsønsker skal efter spillereglerne for budgetlægningen finansieres inden for det eksisterende anlægsbasisbudget, som udgør budgetrammen, eller ved at udskyde projekter til 2025.
Tabellen nedenfor viser udvalgets nye anlægsønsker samt forslag til finansiering af disse:
 
(i 1.000 kr., 2021 P/L)
2021
2022
2023
2024
2025
I alt
Nye ønsker
 
 
 
 
 
 
Udvidelse af Neurorehabilitering Toftegården med fire faste pladser og fire midlertidige pladser samt udvidelse af dagcenter (antallet af pladser afhænger af, hvilket scenarie der vælges)
???
???
???
 
 
???
 
 
 
 
 
 
 
Finansiering:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I alt
???
???
???
 
 
 
 
Anlægsønsket uddybes i bilag nr. 2.
Udvidelse af Neurorehabilitering på Toftegården behandles som en særskilt sag på Ældre- og Aktivitetsudvalgets møde den 2. juni 2020.
Der er ikke anvist finansiering af anlægsønskerne.

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Forslaget til drifts- og anlægsbudget indgår i det basisbudget, som Økonomi- og Erhvervsudvalget behandler på mødet den 19. august 2020. Basisbudgettet er udgangspunktet for de efterfølgende politiske forhandlinger om budget 2021-2024. Eventuelle nye anlægsønsker indgår i byrådets budgetmaterialer.
 
Der er i budgettet for 2021-2024 indregnet reduktioner for 19,7 mio. kr. i hver af årene. Reduktionerne er placeret som en pulje under Økonomi- og Erhvervsudvalget. På mødet den 17. juni 2020 i Økonomi- og Erhvervsudvalget drøftes direktionens oplæg til udmøntning af reduktionsforslag på de enkelte fagudvalg.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 19/24116
Resume
I forbindelse med gennemgangen af brandsikkerheden på de kommunale pleje- og omsorgscentre i 2019 var det uafklaret, om der skulle etableres sprinkling på pleje- og omsorgscentrene Skovvænget i Bjerringbro og Toftegården i Møldrup. Senere er forvaltningen ved en revurdering af gennemgangen blevet opmærksomme på, at pleje- og omsorgscenteret Liselund har sammenlignelige forhold med de to øvrige centre. Forvaltningen har bl.a. samarbejdet med en ekstern konsulent for at få afklaret den generelle fortolkning af lovgivningen omkring sprinkling. Med baggrund heri vurderes det, at der er behov for en fuld gennemgang af brandsikkerheden på de tre pågældende plejecentre, for en konkret afklaring af, om der er behov for en optimering af de brandmæssige forhold og i givet fald hvilke tiltag, der er behov for.
 
Viborg Kommune har den 20. maj 2020 modtaget skrivelse fra Transport- og Boligministeriet, hvor det fremgår, at ministeren forventer, at brandsikkerheden i alle landets plejeboliger mv. er bragt i orden inden årets udgang, og der ønskes en tilbagemelding fra kommunerne senest den 3. juni 2020.
Indstilling
Direktøren for Social, Sundhed & Omsorg indstiller til Ældre- og Aktivitetsudvalget,
 
1. at orienteringen om status på brandsikring af pleje- og omsorgscentrene tages til efterretning,
 
2. at henvendelsen fra Boligministeren tages til orientering,
 
3. at udkast til svar på henvendelsen fra Boligministeren godkendes, og
 
4. at sagen videresendes til byrådet til orientering.
Beslutning i Ældre- og Aktivitetsudvalget den 02-06-2020
Ældre- og Aktivitetsudvalget tog orienteringen om status på brandsikring af pleje- og omsorgscentrene til efterretning.
 
Ældre- og Aktivitetsudvalget tog endvidere henvendelsen fra Boligministeren til orientering.
 
Ældre- og Aktivitetsudvalget godkendte udkast til svar på henvendelsen fra Boligministeren og sender sagen videre til byrådet til orientering.
Sagsfremstilling

Historik

Viborg Kommune har i slutningen af 2018 og starten af 2019 gennemgået brandsikkerheden i de bygninger, hvortil der visiteres ældre eller plejekrævende borgere.
 
Ældre- og Aktivitetsudvalget blev orienteret om status i forhold til brandsikkerhed på Møllehuset under ”Meddelelser og gensidig orientering” på udvalgets møde den 11. juni 2019.
 
Problemstillingen vedrørende brandsikring indgik i det materiale, som byrådet drøftede i forbindelse med budget 2020-2023 og i det budgetforlig, som blev indgået den 10. oktober 2019. Materialet kan ses her. Budgetforslaget blev godkendt i byrådet den 4. november 2019 (sag nr. 2). I alt blev der i anlægsbudgettet for 2020 afsat 3,2 mio. kr. til brandsikring af plejecentre.
 
På baggrund heraf godkendte byrådet den 26. februar 2020 (sag nr. 14) en anlægsbevilling på 3,2 mio. kr. til brandsikring af plejecentre, herunder Møllehuset.
 
I samme sag blev byrådet orienteret om, at det på daværende tidspunkt var uafklaret, om der skal etableres sprinkling på pleje- og omsorgscentrene Skovvænget i Bjerringbro og Toftegården i Møldrup.

Inddragelse og høring

Intet

Beskrivelse

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet igangsatte den 9. oktober 2018 en gennemgribende undersøgelse af brandsikkerheden på landets plejeboliger og institutioner. Baggrunden herfor var en brand på et plejecenter, som medførte at tre borgere omkom. Kommunernes opgave var at gennemgå bygningerne og tage stilling til, om brandsikkerheden var forsvarlig og som minimum levede op til de krav, som var gældende, da bygningen senest fik byggetilladelse. Det blev i samme forbindelse præciseret, at der som udgangspunkt kun kan dispenseres fra brug af et krævet brandsikringstiltag, hvis der i stedet iværksættes et alternativt brandsikringstiltag, som samlet set skaber en løsning, der giver et tilsvarende personsikkerhedsniveau.
 
Forvaltningen har i samarbejde med Midtjysk Brand og Redning foretaget en gennemgang af pleje- og omsorgscentrene i kommunen. Den grundlæggende gennemgang blev afsluttet den 1. april 2019. Ved gennemgangen viste det sig, at der var behov for forbedring af brandsikkerheden på fem pleje- og omsorgscentre (Møllehuset, Toftegården, Skovvænget, Pensionistgården og Åbrinken) samt ved ældreboligerne på Parkvænget 1-13 i Frederiks.
 
I forlængelse af brandgennemgangen blev der akut igangsat en ombygning af pleje- og omsorgscenter Møllehuset, idet der her ikke var overensstemmelse mellem anvendelse af bygningen og byggetilladelsen. Udbedringen af brandsikkerheden i Møllehuset er færdiggjort ultimo 2019 og har bl.a. indbefattet: etablering af sprinklingsanlæg, udbedring af flugtveje og montering af nye branddøre. Beboerne blev genhuset under udbedringen og er i januar 2020 vendt tilbage til Møllehuset. Derudover er der på Skovvænget, Pensionistgården, Toftegården og ældreboligerne i Frederiks sket udbedring af mindre omfattende brandmæssige mangler. Det drejer sig om sektionsadskillelser, udskiftning af døre og vinduer, udskiftning og installering af slangevender og ændring af brandplaner ved ABA-anlæg.
 
Af det materiale, som er fremsendt af Trafik- Bygge- og Boligstyrelsen til brug for gennemgangen, fremgår en historisk oversigt over krav til brandtekniske installationer, herunder sprinkling. Dette giver anledning til tvivl omkring kommunernes tidligere praksis og er derfor et uafklaret forhold i gennemgangen af pleje- og omsorgscentrene Skovvænget i Bjerringbro og Toftegården i Møldrup. Krav om etablering af sprinkling har været til stede i bygningsreglementet siden 1977, hvor det fremgår, at der skal etableres sprinkling, hvis bygningen har soverumsafsnit på tilsammen over 1000 m2 og er i flere etager. Det har dog været kommunernes generelle praksis, at en sektionering af de enkelte soverumsafsnit med arealer under 1000 m2 og selvstændige flugtveje har betydet, at kravet om sprinkling ikke var aktuelt, da de enkelte sektioner udgjorde selvstændige bygningsafsnit.
 
Skovvænget og Toftegården er opført og anvendes i overensstemmelse med tidligere byggetilladelser, hvor der - i henhold til kommunernes hidtidige fortolkning og praksis vedrørende krav til sprinkling - ikke er stillet krav om dette. Det er forvaltningens vurdering, at der er et forsvarligt sikkerhedsmæssigt niveau på begge pleje- og omsorgscentre, der ikke medfører et akut behov for evt. optimering af brandsikkerheden.
 
Det uafklarede forhold omkring krav til etablering af sprinkling har været søgt belyst via dialog mellem Midtjysk Brand & Redning og Niras, der har forestået undersøgelsen for ministeriet, samt drøftelser med øvrige kommuner, der er mødt med samme problemstilling. Forvaltningen har efterfølgende inddraget en konsulent/brandrådgiver (Rambøll) til at bringe klarhed over den generelle fortolkning af bestemmelserne omkring sprinkling – med afsæt i de to konkrete plejecentre. Dette blev afsluttet på et møde i slutningen af december 2019.
 
I forbindelse med en revurdering af gennemgangen af plejecentrene er forvaltningen blevet opmærksom på, at pleje- og omsorgscenter Liselund i Viborg har sammenlignelige forhold med de 2 øvrige centre, hvorfor dette center medtages i det videre arbejde.
 
På baggrund heraf vurderes det, at der er behov for en fuld gennemgang af brandsikkerheden i de tre pågældende plejecentre - for en konkret vurdering af, om der er behov for en optimering af de brandmæssige forhold, herunder sprinkling, eller om der ses at være et forsvarligt/tilstrækkeligt sikkerhedsniveau i forhold til det bestående.
 
Som følge af Corona-situationen har det videre arbejde med opfølgningen på gennemgangen
ligget stille, men der indgås nu aftale med en ekstern, certificeret brandrådgiver, der skal foretage en vurdering af, om der skal ske en optimering af det sikkerhedsmæssige niveau ved sprinkling eller andre tiltag. Rådgiveren skal efterfølgende godkende den valgte løsning og fremkomme med konkrete forslag til implementering.
 
Viborg Kommune har den 20. maj 2020 modtaget skrivelse fra Transport- og Boligministeriet, hvor det fremgår, at ministeren forventer, at brandsikkerheden i alle landets plejeboliger mv. er bragt i orden inden årets udgang, og der ønskes en tilbagemelding fra kommunerne senest den 3. juni 2020. Brevet fra ministeren vedlægges som bilag 2. Forslag til svarbrev er vedlagt som bilag 3.
 
Ud over Toftegården, Skovvænget og Liselund er der plejecentre, der er opført tidligere end 1977, hvor der ikke var krav om sprinkling. Disse plejecentre er ikke omfattet af den kommende gennemgang af den certificerede brandrådgiver.

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Boligministeren anfører i sin henvendelse, at det forventes, at brandsikkerheden i alle plejeboliger bringes i orden inden årets udgang.
 
Den certificerede brandrådgivers tilbagemelding på vurderingen af de tre plejecentre forventes at foreligge tidligst i uge 33.
 
Når resultatet af den udvidede gennemgang er modtaget, vil sagen på ny blive forelagt udvalget.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Der er ikke afsat anlægsmidler til optimering af brandsikkerheden på Toftegården og Skovvænget eller til eventuel genhusning af beboere i byggeperioden. Et sprinklingsanlæg vil desuden medføre udgifter til afledt drift.

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 20/6926
Resume
Viborg Kommune indgår skriftlige kontrakter med kommunens leverandører af personlig pleje, praktisk hjælp og madservice. Kontrakterne udløber i 2020, og derfor skal kontrakterne nu fornyes.
Indstilling
Direktøren for Social, Sundhed & Omsorg indstiller til Ældre- og Aktivitetsudvalget,
 
1. at leverandørkontrakterne for hhv. personlig pleje, praktisk hjælp og madservice godkendes.
Beslutning i Ældre- og Aktivitetsudvalget den 02-06-2020
Ældre- og Aktivitetsudvalget godkendte leverandørkontrakterne for hhv. personlig pleje, praktisk hjælp og madservice.
Sagsfremstilling

Historik

Inddragelse og høring

Intet.

Beskrivelse

De nuværende leverandørkontrakter inden for personlig pleje, praktisk hjælp og madservice udløber den 30. september 2020 og derfor har forvaltningen gennemgået dem med henblik på en fornyelse. Der er foretaget rettelser uden indholdsmæssig betydning. Rettelserne fremgår af vedlagte bilag.
 
Praktisk hjælp var i udbud i 2013, hvor kommunens kontrolbud vandt og siden har samarbejdet med de private leverandører taget udgangspunkt i en godkendelsesmodel. Det betyder, at Viborg Kommune er hovedleverandør og at kommunen skal godkende alle de leverandører, der ansøger og lever op til kommunens pris- og kvalitetskrav.
 
Personlig pleje har ikke været i udbud, men er omfattet af samme godkendelsesmodel som praktisk hjælp.
 
Madservice-opgaven blev konkurrenceudsat i 2012, hvor kontrolbuddet fra Madservice Viborg var billigst. Da kontrolbuddet var billigst, blev udbuddet annulleret, og der gennemføres ikke nyt udbud, med mindre der træffes politisk beslutning herom. Madservice er ligeledes omfattet af ovenstående godkendelsesmodel. Målet om 30% økologi fastholdes fremadrettet i leverandørkontrakt for madservice.
 
Kompetencen til at godkende privatleverandører er delegeret fra udvalget til forvaltningen. Derfor har forvaltningen mulighed for at afbryde samarbejdet, hvis én leverandør ikke lever op til kommunens pris- og kvalitetskrav samt kontraktvilkårene. Af den grund er de nye kontrakter udformet således, at de ikke har nogen udløbsdato, så de stemmer bedre overens med godkendelsesmodellen.

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Intet.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 20/9972
Resume
I forbindelse med en intern opfølgning på ernæringsindsatserne på pleje- og omsorgscentrene i Viborg Kommune, foreslår forvaltningen en ændring af kostpakkerne på pleje- og omsorgscentrene fra fire til to pakker.
Indstilling
Direktøren for Social, Sundhed & Omsorg indstiller til Ældre- og Aktivitetsudvalget,
 
1. at udvalget tager stilling til forvaltningens forslag til ny model for kostpakkerne på pleje- og omsorgscentrene,
 
2. at den nye model med døgnkostpakker i givet fald, træder i kraft fra den 1. januar 2021 og,
 
3. at de beboere, som aktuelt ikke får døgnkostpakke samt beboere i Grøften på Åbrinken, Møllehuset i Viborg og plejeboligerne på Kildehaven (beregnet til par), selv kan vælge om de vil overgå til døgnkostpakke fra den 1. januar 2021.
Beslutning i Ældre- og Aktivitetsudvalget den 02-06-2020
Ældre- og Aktivitetsudvalget besluttede,
 
1. at godkende forvaltningens forslag til ny model for kostpakker på pleje- og omsorgscentrene med døgnkostpakker til alle beboere på pleje- og omsorgscentrene, suppleret af en undtagelsespakke til blandt andet borgere i den terminale fase.
 
2. at den nye model med døgnkostpakker træder i kraft fra den 1. januar 2021 og,
 
3. at de beboere, som aktuelt ikke får døgnkostpakke samt beboere i Grøften på Åbrinken, Møllehuset i Viborg og plejeboligerne på Kildehaven (beregnet til par), selv kan vælge om de vil overgå til døgnkostpakke fra den 1. januar 2021.
 
Ældre- og Aktivitetsudvalget tilkendegav et ønske om en status på implementeringen af ordningen efter et år.
Sagsfremstilling

Historik

På Ældre- og Aktivitetsudvalgets møde den 21. april blev udvalget orienteret om en opfølgning på ernæringsindsatserne på pleje- og omsorgscentrene i Viborg Kommune, samt et forslag til en ændring af kostpakkerne fra fire til to pakker. Udvalget tilkendegav, at forslaget kunne sendes til kommentering i Ældrerådet med henblik på forelæggelse af en sag på udvalgets møde den 2. juni 2020 med henblik på politisk stillingtagen.

Inddragelse og høring

Sagen har været i høring i Ældrerådet ligesom formandskaberne fra bruger- og pårørenderådene er orienteret om forslaget. Ældrerådets høringssvar er vedlagt som bilag.

Beskrivelse

I Viborg Kommune er der i øjeblikket en række ernæringsindsatser på pleje- og omsorgscentrene. Ernæringsindsatserne har til formål at sikre den gode ernæring, øge livskvaliteten hos borgeren og forebygge ikke planlagt vægttab og derved mindske risikoen for underernæring blandt beboerne på kommunens pleje- og omsorgscentre.
 
I foråret 2019 foretog forvaltningen en intern opfølgning på ernæringsindsatserne. Opfølgningen viste, at de nuværende ernæringsindsatser efterleves. Opfølgningen gav dog anledning til en vurdering af kostpakkernes sammensætning. En omlægning af kostpakkerne på pleje- og omsorgscentrene til én døgnkostpakke vurderes at ville styrke borgernes daglige ernæringsindtag og dermed en styrke indsatsen med at forebygge underernæring og ikke planlagt vægttab.
 
På den baggrund foreslår forvaltningen en revidering af kostpakkerne fra den nuværende model, hvor der er fire kostpakker og én terminal pakke til en model, hvor der er to kostpakker.
 
Modellen går ud på, at alle beboere tilbydes én døgnkostpakke, men suppleres af en undtagelsespakke til blandt andet borgere i den terminale fase. Fordelen ved at indføre døgnkostpakker er, at så kan personalet tilbyde borgerne mad når de har et behov. Dertil kommer, at alle særlige lejligheder som for eksempel fester på plejecentrene og højtider også indgår i pakken. I dag kræver dette en særskilt tilmelding og administration.
 
Modellen er uddybet i bilag 1.

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Intet.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 20/12593
Resume
Forvaltningen har på baggrund af en henvendelse fra formanden for bruger- og pårørenderådet på Åbrinken udarbejdet et udkast til opdaterede vedtægter for bruger- og pårørenderådene på Viborg Kommunes pleje- og omsorgscentre.
Indstilling
Direktøren for Social, Sundhed & Omsorg indstiller til Ældre- og Aktivitetsudvalget,
 
1. at udkast til vedtægter for bruger- og pårørenderåd på pleje- og omsorgscentrene godkendes,
 
2. at udkast til vedtægter for bruger- og pårørenderåd på pleje- og omsorgscentrene sendes til høring i Ældrerådet med henblik på endelig godkendelse i Ældre- og Aktivitetsudvalget,
 
3. at udkast til vedtægter for bruger- og pårørenderåd på pleje- og omsorgscentrene sendes til kommentering i bruger- og pårørenderådene med henblik på endelig godkendelse i Ældre- og Aktivitetsudvalget.
Beslutning i Ældre- og Aktivitetsudvalget den 02-06-2020
Ældre- og Aktivitetsudvalget godkendte udkast til vedtægter for bruger- og pårørenderåd på pleje- og omsorgscentrene.
 
Ældre- og Aktivitetsudvalget sender udkast til vedtægter for bruger- og pårørenderåd på pleje- og omsorgscentrene til høring i Ældrerådet med henblik på endelig godkendelse i Ældre- og Aktivitetsudvalget.
 
Ældre- og Aktivitetsudvalget sender udkast til vedtægter for bruger- og pårørenderåd på pleje- og omsorgscentrene til kommentering i bruger- og pårørenderådene med henblik på endelig godkendelse i Ældre- og Aktivitetsudvalget.
Sagsfremstilling

Historik

Inddragelse og høring

Efter behandling i Ældre- og Aktivitetsudvalget sendes udkastet til høring i Ældrerådet og til kommentering i bruger- og pårørenderådene på Pleje- og Omsorgscentrene henblik på endelig godkendelse i Ældre- og Aktivitetsudvalget.
 
Beskrivelse
Formanden for Ældre- og Aktivitetsudvalget har modtaget en konkret henvendelse med spørgsmål og forslag til præcisering af vedtægterne for bruger- og pårørenderåd på pleje- og omsorgscentrene.
 
Udvalgsformanden har i sit svar på henvendelsen medgivet, at der er behov for en opdatering, og forvaltningen har på den baggrund udarbejdet et udkast hertil.
 
Opdateringen omfatter indholdsmæssige præciseringer og en opdatering af stillingsbetegnelser og afdelingsbetegnelser.
 
Konkret er der foretaget følgende opdatering:
 
 • Det fremgår nu, at kvalitetsstandarden fastlægges politisk én gang årligt, og at den altid er tilgængelig på kommunens hjemmeside
 • Det er tydeliggjort, at rådets kompetence og opgave er at repræsentere beboernes og de pårørendes interesser
 • Det fremgår nu, at Ældre- og Aktivitetsudvalget er det ansvarlige politiske udvalg
 • Stillingsbetegnelser og afdelingsbetegnelser er opdateret
 • Enkelte tekstmæssige præciseringer
 
Alternativer
Intet.

Tidsperspektiv

Intet.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 20/930
Resume
Forvaltningen fremsætter forslag til dagsorden til Social- og Sundhedsudvalgets og Ældre- og Aktivitetsudvalgets fællesmøde med de faglige organisationer og FællesMED Social, Sundhed & Omsorg den 16. juni 2020.
Indstilling
Direktøren for Social, Sundhed & Omsorg indstiller til Ældre- og Aktivitetsudvalget,
 
1. at dagsorden til fællesmøde med de faglige organisationer og FællesMED Social, Sundhed & Omsorg godkendes.
Beslutning i Ældre- og Aktivitetsudvalget den 02-06-2020
Ældre- og Aktivitetsudvalget noterede sig, at FællesMED Social, Sundhed & Omsorg anbefaler at fællesmødet aflyses.
 
Ældre- og Aktivitetsudvalget besluttede på den baggrund at aflyse fællesmødet med de faglige organisationer og FællesMED Social, Sundhed & Omsorg den 16. juni 2020.
 
Ældre- og Aktivitetsudvalget besluttede endvidere, at det kommende fællesmøde med de faglige organisationer og FællesMED Social, Sundhed & Omsorg vil have karakter af en temadrøftelse suppleret af eventuelt indkomne dagsordenspunkter. Temaet fastlægges på et forudgående møde i Ældre- og Aktivitetsudvalget.
Sagsfremstilling

Historik

Seneste fællesmøde mellem Social- og Sundhedsudvalget, Ældre- og Aktivitetsudvalget og de faglige organisationer samt FællesMED Social, Sundhed & Omsorg blev afholdt den 4. december 2019.

Inddragelse og høring

De faglige organisationer og FællesMED Social, Sundhed & Omsorg har haft mulighed for at sende punkter til dagsordenen, inden den sendes til godkendelse i Social- og Sundhedsudvalget og Ældre- og Aktivitetsudvalget.

Beskrivelse

Social- og Sundhedsudvalget og Ældre- og Aktivitetsudvalget har to årlige fællesmøder med de faglige organisationer og FællesMED Social, Sundhed & Omsorg.
 
Næste fællesmøde holdes den 16. juni 2020 kl. 15.00-17.00. Mødet holdes i Multisalen på rådhuset.
 
Forslag til dagsorden fremgår af bilag 1.

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Intet.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 20/16357
Resume
For at forebygge spredning af COVID-19 smitte besluttede regeringen den 11. marts 2020 at lukke helt eller delvist ned for en stor del af aktiviteten i Danmark, herunder flere kommunale tilbud og indsatser. I takt med at smittetrykket er mindsket og prognosen for epidemiens udvikling er nedjusteret, er der påbegyndt en gradvis genåbning af hele samfundet. Forvaltningen har udarbejdet et overblik over status for den gradvise genåbning af tilbud og aktiviteter på Ældre- og Aktivitetsudvalgets område.
Indstilling
Direktøren for Social, Sundhed & Omsorg indstiller til Ældre- og Aktivitetsudvalget,
 
1. at udvalget tager orienteringen til efterretning, og
 
2. at sagen sendes til orientering i Ældrerådet
Beslutning i Ældre- og Aktivitetsudvalget den 02-06-2020
Ældre- og Aktivitetsudvalget tog orienteringen til efterretning og sender sagen til orientering i Ældrerådet.
Sagsfremstilling

Historik

Inddragelse og høring

Den videre genåbning sker i tæt dialog med MED-systemet.
 
Sagen sendes til orientering i Ældrerådet.

Beskrivelse

For at forebygge spredning af COVID-19 smitte besluttede regeringen den 11. marts 2020 at lukke helt eller delvist ned for en stor del af aktiviteten i Danmark, herunder flere kommunale tilbud og indsatser.
 
Viborg Kommune har under hele forløbet nøje fulgt gældende lovgivning samt myndighedernes faglige retningslinjer og løbende tilpasset opgaveløsningen til de udmeldinger, som er kommet.
 
De kritiske funktioner i kommunen er opretholdt i hele perioden. Der er foretaget en konkret, individuel vurdering af den enkelte borgers behov for hjælp og støtte, og kritiske opgaver er blevet løst indenfor rammerne af de sundhedsfaglige retningslinjer.
 
I takt med at smittetrykket er faldet, og at prognosen for epidemiens udvikling er nedjusteret og viser et langvarigt forløb, er der påbegyndt en gradvis genåbning af samfundet.
 
Regeringen offentliggjorde den 6. april 2020 første fase af genåbningen. Efterfølgende er genåbningen gradvist udvidet og er aktuelt tilrettelagt i fire faser til og med august.
 
Genåbning af ældreområdet
Den 1. maj 2020 indgik Regeringen, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det konservative Folkeparti, Nye Borgerlige, Liberal Alliance, Alternativet og Susanne Zimmer (UGF) aftale om initiativer for svækkede ældre i forbindelse med COVID-19. 
 
Aftalen lægger op til en gradvis øget aktivitet på området, så kommunerne vender tilbage til et normalt niveau for hjælpen til svækkede ældre på plejecentre og i eget hjem, samt en opmærksomhed på øvrige hjemmeboende ældre, som under COVID-19 epidemien har valgt at isolere sig fra samfundet for at undgå smitte.  
 
Som en del af aftalen blev besøgsrestriktionerne på pleje- og omsorgscentrene lempet fra den 12. maj, så alle pårørende nu kan besøge deres nære udendørs.
 
Forvaltningen har udarbejdet en oversigt over status og planer for den gradvise genåbning af tilbud og aktiviteter på Ældre- og Aktivitetsudvalgets område. Oversigten er vedlagt som bilag.
 

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Intet.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 20/13199
Resume
Viborg Kommune modtager halv- og helårlige ankestatistikker fra Ankestyrelsen med en opgørelse over klager over kommunens afgørelser. I denne sag orienteres Ældre- & Aktivitetsudvalget om status for 2019 på udvalgets område.
 
Visitation Sundhed og Omsorg har truffet ca. 12.750 afgørelser i 2019. Der er klaget til Ankestyrelsen over 43 afgørelser.
Indstilling
Direktøren for Social, Sundhed & Omsorg indstiller til Ældre- & Aktivitetsudvalget,
 
1. at orienteringen tages til efterretning, og
 
2. at sagen sendes til orientering i Ældrerådet.
Beslutning i Ældre- og Aktivitetsudvalget den 02-06-2020
Ældre- og Aktivitetsudvalget tog orienteringen til efterretning og sender sagen til orientering i Ældrerådet.
Sagsfremstilling

Historik

Inddragelse og høring

Intet.

Beskrivelse

I 2019 har Visitation Sundhed og Omsorg truffet afgørelse i ca. 12.750 sager. Der er klaget til Ankestyrelsen i 43 sager. Af de i alt 43 sager, der er klaget over, har Ankestyrelsen stadfæstet, og dermed fastholdt kommunens afgørelse, i 29 sager. 1 sag er ændret af Ankestyrelsen. 11 sager er blevet hjemvist til genbehandling. 2 sager er afvist af Ankestyrelsen.  Det kan eksempelvis skyldes, at der klages for sent. Se tabel 2 bilag 1. Der redegøres for de 11 hjemviste sager i bilag 2.
 
Der har på Ældre- & Aktivitetsudvalgets område været 43 klager til Ankestyrelsen i 2019. Se tabel 2 i bilag 1. I 2019 har det været afgørelser om hjælpemidler, der har ført til flest klager til Ankestyrelsen med 27 klager.
 
Viborg Kommune er generelt på niveau med landets øvrige kommuner i forhold til andelen af klager til Ankestyrelsen, der ender med, at Ankestyrelsen ændrer kommunens afgørelse eller beder kommunen om at genbehandle sagen. Tabel 1 i bilag 1 viser tallene siden 2014. I 2019 ligger Viborg Kommune 3 procentpoint over landsgennemsnittet for serviceloven. Bemærk, at serviceloven i denne tabel går på tværs af direktør- og udvalgsområder i Viborg Kommune. Tallene i tabellen er derfor ikke alene for Ældre- & Aktivitetsudvalgets område – men for hele Viborg Kommune.
 
 
Procedure for opsamling på Ankestyrelsens afgørelser
Sagsbehandlerne bestræber sig altid på at belyse en sag grundigt og indsamle tilstrækkelige oplysninger. Med baggrund i hjemvisningerne er der en øget opmærksomhed på dette. På nogle sagsområder kan kompleksiteten af lovgivningen dog betyde, at det er et skøn hvilke oplysninger, der skal indgå i afdækningen af en sag. Hvad der udgør en tilstrækkelig belysning af en sag, er derfor også på nogle områder et resultat af prøvninger hos Ankestyrelsen, hvorefter Ankestyrelsens anvisninger indarbejdes i nye sager.
 
Refleksion og læring
Visitation Sundhed og Omsorg stræber efter en høj kvalitet i sagsbehandlingen, og der arbejdes målrettet på at holde andelen af klager på et lavt niveau.
 
Konkret er Visitation Sundhed og Omsorg meget opmærksom på afgørelserne fra Ankestyrelsen og indarbejder afgørelserne i behandlingen af nye sager.

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Intet.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 19/51095
Resume
Der orienteres om, at Viborg Kommune har tilsluttet sig den nye løsningsmodel på stomiområdet.
Indstilling
Direktøren for Social, Sundhed & Omsorg indstiller til Ældre- og Aktivitetsudvalget,
 
1. at orienteringen tages til efterretning.
Beslutning i Ældre- og Aktivitetsudvalget den 02-06-2020
Ældre- og Aktivitetsudvalget tog orienteringen til efterretning.
Sagsfremstilling

Historik

Sundhedsaftalen 2019-2023, som blev godkendt af byrådet den 26. juni 2019 (sag nr. 14) beskriver, at der i perioden arbejdes med en række indsatsområder og tværsektorielle aftaler på forskellige sygdomsområder. Et af disse indsatsområder er stomiområdet.
 
Byrådet behandlede derfor på sit møde den 26. februar 2020 (sag nr. 15) forslag om samarbejdsaftale på stomiområdet.
 
Byrådet godkendte samarbejdsaftalen på stomiområdet med forbehold for tiltrædelsestidspunkt, samt overordnet økonomi for det fælles regionale udbud på stomiområdet.

Inddragelse og høring

Intet.

Beskrivelse

Samarbejdsaftalen på stomiområdet er indgået mellem Region Midtjylland og de 19 kommuner i regionen. Aftalen har til hensigt at skabe bedre kvalitet for borgere med stomi ved at optimere sammenhængende behandlingsforløb. Det vil få den betydning, at borgeren, i overgangen fra hospital til kommune vil kunne beholde de produkter, de er opstartet med og oplært i, hvilket understøtter borgernes oplevelse af mere trygge forløb og større kvalitet.
 
På den baggrund er der udarbejdet et forslag til en ny løsningsmodel for stomiområdet. Den nye løsningsmodel er en forudsætning for at skabe en tværsektoriel tilgang til stomiområdet, hvis kvaliteten for borgere med stomi skal løftes i overgangen fra region til kommune.
 
Den ny løsningsmodel indebærer:
 • At region og kommuner udbyder stomiprodukter i fællesskab, så der etableres et fælles sortiment med ens produkter og priser for kommuner og regioner.
 • At varetagelsen af den administrative service med bestilling, service, support, lager og logistik/levering sker gennem en fælles enhed.
 • At region og kommuner implementerer samarbejdsaftalen på stomiområdet.
 
Alle kommunerne i Region Midtjylland skal tage stilling til, om de ønsker at tilslutte sig den nye løsningsmodel på stomiområdet og dermed også den videre deltagelse i arbejdet med at udvikle, implementere og finansiere den fælles serviceplatform, som på sigt forventes at kunne benyttes ved tilknytning af andre borgernære produkter indenfor diabetes og urologi.
 
På nuværende tidspunkt har Viborg kommune, sammen med andre midtjyske kommuner, indgået en aftale på stomiområdet, som er gældende til den 31. marts. 2022, og som dækker indkøb af stomiprodukter, direkte levering til borgerne og konsulentbistand til både borgere og fagpersonale. Den nuværende aftale er økonomisk fordelagtig og godt fungerende.
 
Fordelene ved den nye løsningsmodel er:
 • Mere sammenhængende forløb for borgere med stomi
 • Et ensartet produktsortiment i region og kommuner
 • Sundhedsfaglig rådgivning til borgere med stomi fra sygeplejersker, der er ansat i kommuner og regioner
 • Borgere vil få én indgang ved brug for kontakt til det offentlige om stomien
 • Et fælles digitalt system til bevilling og bestilling som både fagpersoner og borgere anvender.
 
For Viborg Kommune er vurderingen, at den nye løsningsmodel giver bedre overgange for borgere med stomi og bedre og mere ensartet rådgiving omkring stomiprodukter. Det er usikkert, om den nye løsningsmodel og fælles aftale mellem kommuner og regioner rent prismæssigt og leveringsmæssigt er økonomisk mere rentabel end den nuværende aftale, som Viborg Kommune er omfattet af. Den nuværende aftale udløber til 1.april 2022 og kan forlænges to gange.
 
På længere sigt vil der, for de kommuner som vælger at stå udenfor den ny løsningsmodel, være en risiko for at producenterne vil hæve priserne på stomiprodukter, da enkelte kommuner næppe vil kunne forhandle samme rabatter som regioner og kommuner i fællesskab.
 
Aftalen i den fælles løsningsmodel forventes at kunne tiltrædes for de første kommuner i 2023. Viborg kommune forventer at tiltræde i 2024.

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Intet.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.

Sagsid.: 20/61
Resume
I denne sag orienteres om nogle af de aktuelle sager, der behandles eller er behandlet i det tværsektorielle sundhedssamarbejde mellem hospital, almen praksis og kommunerne.
Indstilling
Direktøren for Social, Sundhed & Omsorg indstiller til Ældre- og aktivitetsudvalget,
 
1. at orienteringen omkring aktuelle sager i det tværsektorielle sundhedssamarbejde tages til efterretning.
Beslutning i Ældre- og Aktivitetsudvalget den 02-06-2020
Ældre- og Aktivitetsudvalget tog orienteringen omkring aktuelle sager i det tværsektorielle sundhedssamarbejde til efterretning.
Sagsfremstilling

Historik

Det er aftalt med Social- og Sundhedsudvalget og Ældre- og Aktivitetsudvalget, at forvaltningen løbende orienterer om det tværsektorielle sundhedssamarbejde.

Inddragelse og høring

Intet.

Beskrivelse

Organiseringen af sundhedssamarbejdet mellem hospital, almen praksis og kommunerne består af en lang række forskellige udvalg/grupper bemandet med embedsmænd/fagfolk og nogle også med regionale og lokale politikere. Mange af disse fora er sagsforberedende indtil regionsråd og byråd skal tage endelig beslutning om konkrete samarbejdsaftaler og indsatser, men der tages også initiativer, som ikke forventes at kræve politisk mandat. Derfor vil forvaltningen løbende præsentere Social- og Sundhedsudvalget og Ældre- og Aktivitetsudvalget for et udpluk af de emner og initiativer, der tages i disse mange udvalg/grupper. Der er fokus på forebyggelse af, at børn, unge og voksne bliver overvægtige og dermed får følgesygdomme heraf.

Sundhedsstyregruppens møde den 7. maj 2020

 
Overvægt er næste skridt på forebyggelsesområdet med hensyn til Sundhedsaftalen.
I Sundhedsaftalen er forebyggelse et prioriteret indsatsområde. Rygning har været første område, der har været prioriteret i arbejdet med forebyggelse. Der er flere indsatser igangsat, og man er godt på vej med dem. Sundhedsstyregruppen er derfor begyndt at arbejde med det nye prioriterede indsatsområde, som er overvægt.
Der blev på seneste møde i Sundhedsstyregruppen drøftet de fremtidige indsatser og målgrupper for overvægtige. I første omgang mødes en mindre arbejdsgruppe med Steno Diabetes Center Aarhus og Region Midtjyllands konsulentvirksomhed Defactum for at konkretisere og tilrettelægge indsatsen på overvægtsområdet, som skal bruges ind i arbejdet, der forelægges Sundhedskoordinationsudvalget i efteråret 2020.
 
Status på godkendelse og implementering af IV-aftalen
Der har siden 2013 været givet intravenøs (IV) behandling i borgernes hjem. IV-behandling i nærområdet understøtter borgerens mulighed for at fastholde skolegang og arbejde og opretholde en hverdag med familien, fastholde funktionsniveau og undgå infektioner og evt. delir ved indlæggelse.
 
Byrådet godkendte samarbejdsaftalen for IV-behandling i nærområdet på deres møde den 22. april 2020 (sag nr. 8). Sundhedskoordinationsudvalget behandler sagen den 28. maj 2020 mhp. godkendelse af implementering med opstart i henholdsvis juni og september 2020. Nogle kommuner, heriblandt Viborg Kommune, vil allerede kunne opstarte med at afregne på IV-behandling den 1. juni 2020, mens andre kommuner venter med opstart til den 1. september 2020. For Viborg Kommunes vedkommende skyldes opstart pr. 1. juni 2020, at IV-behandlingen har været i gang i flere år, og implementeringen af afregningsmodellen vil være på plads pr. 1. juni 2020. Herudover vil Hospitalsenhed Midt være klar til at sende borgere ud til kommunen efter de nye vilkår i aftalen pr. 1. juni 2020.

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Intet.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.

Sagsid.: 20/18575
Resume
Der lægges op til en godkendelse af Ældre- og Aktivitetsudvalgets mødeplan for 2021.
Indstilling
Direktøren for Social, Sundhed & Omsorg indstiller til Ældre- og Aktivitetsudvalget,
 
1. at forslag til mødeplan 2021 godkendes for så vidt angår Ældre- og Aktivitetsudvalgets møder.
Beslutning i Ældre- og Aktivitetsudvalget den 02-06-2020
Ældre- og Aktivitetsudvalget godkendte forslag til mødeplan 2021 for så vidt angår Ældre- og Aktivitetsudvalgets møder dog således, at mødet den 12. oktober 2021 afvikles i forlængelse af mødet i Børne- og Ungdomsudvalget.
Sagsfremstilling
Historik
Intet.
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
Beskrivelse
Der er udarbejdet et forslag til mødeplan for 2021 for byrådet, Økonomi- Erhvervsudvalget og de stående udvalg. Forslaget kan ses i bilag nr. 1.
 
Det bemærkes, at det er udvalgene selv, der fastsætter deres respektive mødeplan.
 
Mødeplanen lægger op til, at der ikke afholdes møder i juli måned samt uge 7 og 42 (skolernes vinter- og efterårsferie).
 
Ældre- og Aktivitetsudvalgets møder afholdes på tirsdage fra kl. 8.30-12.00.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Endelig oversigt over møderne i 2021 i byrådet, Økonomi- og Erhvervsudvalget og de stående udvalg vil blive offentliggjort, når udvalgene har godkendt deres mødeplan for 2021. Det sker forventeligt på udvalgenes møder i starten af juni måned.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.
Bilag

Sagsid.: 19/27069
Indstilling
Direktøren for Social, Sundhed & Omsorg indstiller til Ældre- og Aktivitetsudvalget,
 
1. at der tages stilling til mødelisten.
Beslutning i Ældre- og Aktivitetsudvalget den 02-06-2020
Ældre- og Aktivitetsudvalget godkendte mødelisten.
Sagsfremstilling

Historik

Byrådet vedtog på sit møde den 17. december 2014 (sag nr. 6) et samlet sæt retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd, herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste.

Inddragelse og høring

Intet.

Beskrivelse

Mødelisten (bilag nr. 1) fungerer som en kombination af et overblik over medlemmernes
mødeaktiviteter og et styringsværktøj i forhold til protokollerede beslutninger omkring
konkrete aktiviteter i forhold til tabt arbejdsfortjeneste (litra f).
 
Hvis Ældre- og Aktivitetsudvalget godkender den reviderede mødeliste, godkendes dermed også eventuelle aktiviteter i forhold til udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste efter litra f.

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Intet.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.

Juridiske og planmæssige forhold

For konkrete aktiviteter, der hører hjemme under Styrelseslovens §16 stk. 1, litra f (Andre hverv efter anmodning fra byrådet eller dets udvalg) forudsætter retningslinjerne, at der tilvejebringes en protokolleret beslutning fra udvalget som betingelse for, at der lovligt kan udbetales erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.
Bilag