You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Referat

tirsdag den 24. november 2020 kl. 08:30

Mødested M.1.17/rådhuset
Udvalg Ældre- og Aktivitetsudvalget
Mødedeltagere Anders Korsbæk Jensen, Birgith B. Langballe, Eva Pinnerup, Lone Langballe, Simon Højer
Fraværende Ingen
Bemærkninger

Sagsid.: 19/52220
Indstilling
Direktøren for Social, Sundhed & Omsorg indstiller til Ældre- og Aktivitetsudvalget,
 
1. at orienteringen og meddelelserne tages til efterretning.
Beslutning i Ældre- og Aktivitetsudvalget den 24-11-2020
Ældre- og Aktivitetsudvalget tog følgende orientering og meddelelser til efterretning:
 
 • Overdragelse af det videre arbejde med Velfærdsaftalen
 • Henvendelse vedrørende indmødested
 • Status på Coronasituationen
 • Orientering om voksenelevløn på Social- og Sundhedsuddannelserne
 • Brandsikring på tre Pleje- og omsorgscentre
 • Status på tilbygninger på Pleje-og Omsorgscenter Kildehaven
 • Virtuel temadag / besigtigelsestur den 14. december 2020
 • Opfølgning på borgerundersøgelsen 2020 og opfølgning på målene
 • Møde den 1. december 2020 med fysisk deltagelse af formandskabet for Ældre- og Aktivitetsudvalget. Øvrige medlemmer deltager virtuelt
 • Møde den 17. december 2020 om spireordningen.
Sagsfremstilling
Meddelelser og gensidig orientering fra formand, forvaltning og udvalg.

Sagsid.: 20/1937
Resume
Ældre- og Aktivitetsudvalget godkendte på sit møde den 15. september 2020 udkast til kvalitetsstandarder for Sundhed og Omsorg 2021. Herefter har udkastet været i høring i Handicaprådet og Ældrerådet, og forelægges nu Ældre- og Aktivitetsudvalget med henblik på endelig godkendelse.
Indstilling
Direktøren for Social, Sundhed & Omsorg indstiller til Ældre- og Aktivitetsudvalget,
 
1. at kvalitetsstandarder for Sundhed og Omsorg 2021 godkendes.
Beslutning i Ældre- og Aktivitetsudvalget den 24-11-2020
Ældre- og Aktivitetsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at Kvalitetsstandarderne for Sundhed og Omsorg 2021 godkendes.
Sagsfremstilling

Historik

Kvalitetsstandarderne for Sundhed og Omsorg revideres én gang årligt. Det foreløbige udkast til kvalitetsstandarder for Sundhed og Omsorg 2021 blev godkendt på Ældre- og Aktivitetsudvalgsmødet den 15. september 2020 (sag nr. 4) og på Social- og Sundhedsudvalgsmødet den 17. september 2020 (sag nr. 5). Herefter blev kvalitetsstandarder for Sundhed og Omsorg sendt i høring i Ældrerådet og i Handicaprådet.
 

Inddragelse og høring

Høringen af Ældrerådet og Handicaprådet er sket gennem afholdelse af et dialogmøde den 29. oktober 2020. På dialogmødet deltog repræsentanter fra forvaltningen og rådenes formandskaber.
 

Beskrivelse

Dialogmødet med rådene den 29. oktober 2020 gav anledning til en række bemærkninger til udkastet til kvalitetsstandarder. Disse er markeret med rød i det endelige udkast til kvalitetsstandarder for Sundhed og Omsorg 2021, som er vedlagt som bilag.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Intet.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 20/1018
Resume
I forbindelse med budgettet for 2021-2024, som senest blev behandlet og godkendt på byrådsmødet den 7. oktober 2020 (sag nr. 21), blev det i forhold til Neurorehabilitering Toftegården i Møldrup besluttet, at der foreløbig afsættes 20,7 mio. kr. på anlæg i perioden 2022-2024. Anlægs- og afledte driftsbehov vil indgå i budgetlægning for 2022-2025.
Indstilling
Direktøren for Social, Sundhed & Omsorg indstiller til Ældre- og Aktivitetsudvalget,
 
1. at Ældre- og Aktivitetsudvalget - som opfølgning på det afsatte anlægsbeløb for 2022-2024 - drøfter mål og retning for den videre proces i forhold til Neurorehabilitering Toftegården.
Beslutning i Ældre- og Aktivitetsudvalget den 24-11-2020
Ældre- og Aktivitetsudvalget besluttede, i lyset af regionens aktuelle planer om at udvide med yderligere 24 døgnpladser, at udsætte stillingtagen til den videre proces, til der foreligger en regional afdækning af kapacitet og udnyttelse af samme i Region Midtjylland.
Sagsfremstilling

Historik

Ældre- og Aktivitetsudvalget var i forbindelse med deres besigtigelsestur den 8. november 2019 på besøg på Neurorehabilitering Toftegården i Møldrup. I den forbindelse fik udvalget en orientering om det specialiserede neurorehabiliteringstilbud.
 
På udvalgsmødet den 28. januar 2020 bad Ældre- og Aktivitetsudvalget forvaltningen, udarbejde en afdækning af kapacitet og udvikling for de døgndækkede tilbud på neurorehabiliteringsområdet. Denne afdækning fik udvalget forelagt på deres møde den 24. marts 2020 (sag nr. 2).
 
På mødet den 24. marts 2020 tilkendegav udvalget et ønske om, at forvaltningen skulle udarbejde en sag med beskrivelse af mulige scenarier for midlertidige og faste pladser samt udvidet kapacitet på dagcentret, uden at antallet af plejeboliger skulle reduceres.
 
På udvalgsmødet den 2. juni 2020 (sag nr. 3) fik Ældre- og Aktivitetsudvalget forelagt resultaterne af afdækning af mulig udvidelse af Neurorehabilitering Toftegården. Ældre- og Aktivitetsudvalget drøftede de beskrevne scenarier og besluttede, at der skulle arbejdes videre med en kombination af scenarie 1 A (Nybyg med 4 faste og 3 midlertidige neurorehabiliteringspladser samt udvidelse af træningssal) og scenarie 3 (Udvidelse af dagcenterfunktioner fra 15 til 30 dagtilbudspladser).
 

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

I forbindelse med budgetkonferencen den 31. august og 1. september 2020 blev der på foranledning af Ældre- og Aktivitetsudvalgets beslutning af den 2. juni 2020, udarbejdet ideoplæg til anlægsønske vedrørende Neurorehabilitering Toftegården. Efterfølgende har Byrådet på deres møde den 7. oktober 2020 jf. ovenstående vedtaget budget 2021-2024, hvor det bl.a. er besluttet, at der foreløbig afsættes 20,7 mio. kr. på anlæg i perioden 2022-2024 til udvidelse af Neurorehabilitering Toftegården. Det er desuden vedtaget, at anlægs- og afledte driftsbehov vil indgå i budgetlægningen for 2022-2025.
 
Ideoplægget er vedlagt som bilag.
 
I forhold til en udvidelse af Neurorehabilitering Toftegården, hvor der er afsat rådighedsbeløb til anlæg i 2022-2024, 2024 er der behov for mål og retning for det videre arbejde med Neurorehabilitering Toftegården og en afklaring af, hvorvidt der er behov for at supplere det eksisterende beslutningsgrundlag forud for drøftelser i udvalget inden budgetlægningen for 2022-2025.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Budgetlægningen 2022-2025.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 20/61
Resume
Der gives en kort orientering om aktuelle sager i det tværsektorielle sundhedssamarbejde mellem kommunerne, hospitalerne og almen praksis.
Indstilling
Direktøren for Social, Sundhed & Omsorg indstiller til Ældre- og Aktivitetsudvalget,
 
1. at orienteringen om aktuelle sager i det tværsektorielle sundhedssamarbejde tages til efterretning.
Beslutning i Ældre- og Aktivitetsudvalget den 24-11-2020
Ældre- og Aktivitetsudvalget tog orienteringen om aktuelle sager i det tværsektorielle sundhedssamarbejde til efterretning.
Sagsfremstilling

Historik

Forvaltningen orienterer løbende Social- og Sundhedsudvalget og Ældre- og Aktivitetsudvalget om aktuelle sager i det tværsektorielle sundhedssamarbejde.
 

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

Den fælles Sundhedsaftale 2019-2023 danner grundlag for det tværsektorielle sundhedssamarbejde mellem kommunerne, hospitalerne og almen praksis i Region Midtjylland.
 
Samarbejdet om initiativerne i Sundhedsaftalen og øvrige aftaler på sundhedsområdet mellem de tre sektorer er politisk forankret i Sundhedskoordinationsudvalget og understøttes af en administrativ organisering både lokalt og regionalt. Lokalt foregår samarbejdet i Midtklyngen med deltagelse af Viborg, Skive og Silkeborg Kommune, Hospitalsenhed Midt, psykiatrien og almen praksis. Regionalt er etableret fora med repræsentation fra alle kommuner, hospitaler samt almen praksis.
 
Forvaltningen orienterer løbende Social- og Sundhedsudvalget og Ældre- og Aktivitetsudvalget om aktuelle initiativer og tiltag i det tværsektorielle sundhedssamarbejde.
 
Status på Sundhedsaftalen
Sundhedsaftalen 2019-2023 trådte i kraft pr. 1. juli 2019. Med Sundhedsaftalen er det aftalt at prioritere tre indsatsområder, som er fælles udviklingsområder, hvor der er behov for et tæt samspil mellem kommuner, hospitaler og almen praksis:
 • Forebyggelse – først med fokus på rygning
 • Sammen om ældre borgere – først med fokus på akutområdet
 • Den nære psykiatri - først med fokus på mental sundhed hos børn og unge samt voksne borgere med svær psykisk sygdom.
 
Der er nu udarbejdet en status på igangsatte og godkendte initiativer under Sundhedsaftalen samt initiativer igangsat og godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget, som ligger ud over de tre indsatsområder. Status er vedlagt som bilag.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Intet.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 20/31784
Resume
Viborg Kommune modtager halv- og helårlige ankestatistikker fra Ankestyrelsen med en opgørelse over klager over kommunens afgørelser. I denne sag orienteres Ældre- og Aktivitetsudvalget om status for 1. halvår 2020 på udvalgets område.
Indstilling
Direktøren for Social, Sundhed & Omsorg indstiller til Ældre- og Aktivitetsudvalget,
 
1. at orienteringen tages til efterretning, og
 
2. at sagen sendes til orientering i Ældrerådet.
Beslutning i Ældre- og Aktivitetsudvalget den 24-11-2020
Ældre- og Aktivitetsudvalget tog orienteringen til efterretning og sender sagen til orientering i Ældrerådet.
Sagsfremstilling

Historik

 

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

Der er i 1. halvår 2020 behandlet 23 sager hos Ankestyrelsen fra Ældre- og Aktivitetsudvalgets område. Af de i alt 23 sager, der er klaget over, har Ankestyrelsen stadfæstet, og dermed fastholdt kommunens afgørelse, i 18 sager. En sag er ændret af Ankestyrelsen. Fire sager er blevet hjemvist til genbehandling. Se tabel 2 bilag 1. Der redegøres for fire hjemviste og en omgjort sag i bilag 2.
 
Visitation Sundhed og Omsorg traf afgørelse i ca. 12.750 sager i 2019.
 
I 1. halvår 2020 har det været afgørelser om hjælpemidler, der har ført til flest klager til Ankestyrelsen med 13 klager.
 
Viborg Kommune er generelt på niveau med landets øvrige kommuner i forhold til andelen af klager til Ankestyrelsen, der ender med, at Ankestyrelsen ændrer kommunens afgørelse eller beder kommunen om at genbehandle sagen. Tabel 1 i bilag 1 viser tallene siden 2014. I 1. halvår 2020 ligger Viborg Kommune under landsgennemsnittet for serviceloven. Bemærk, at serviceloven i denne tabel går på tværs af direktør- og udvalgsområder i Viborg Kommune. Tallene i tabellen er derfor ikke alene for Ældre- & Aktivitetsudvalgets område – men for hele Viborg Kommune.

Procedure for opsamling på Ankestyrelsens afgørelser

Sagsbehandlerne bestræber sig altid på at belyse en sag grundigt og indsamle tilstrækkelige oplysninger. Med baggrund i hjemvisningerne er der en øget opmærksomhed på dette. På nogle sagsområder kan kompleksiteten af lovgivningen dog betyde, at det er et skøn hvilke oplysninger, der skal indgå i afdækningen af en sag. Hvad der udgør en tilstrækkelig belysning af en sag, er derfor på nogle områder et resultat af prøvninger hos Ankestyrelsen, hvorefter Ankestyrelsens anvisninger indarbejdes i nye sager.

Refleksion og læring

Visitation Sundhed og Omsorg stræber efter en høj kvalitet i sagsbehandlingen, og der arbejdes målrettet på at holde andelen af klager på et lavt niveau.
 
Konkret er Visitation Sundhed og Omsorg meget opmærksom på afgørelserne fra Ankestyrelsen og indarbejder afgørelserne i behandlingen af nye sager.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Intet.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 20/20458
Indstilling
Direktøren for Social, Sundhed & Omsorg indstiller til Ældre- og Aktivitetsudvalget,
 
1. at der tages stilling til mødelisten.
Beslutning i Ældre- og Aktivitetsudvalget den 24-11-2020
Ældre- og Aktivitetsudvalget godkendte mødelisten med en bemærkning om, at det ordinære møde 5. januar 2021 fastholdes, idet det indledes med en temadrøftelse.
Sagsfremstilling

Historik

Byrådet vedtog på sit møde den 17. december 2014 (sag nr. 6) et samlet sæt retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd, herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste.
 

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

Mødelisten (bilag nr. 1) fungerer som en kombination af et overblik over medlemmernes
deaktiviteter og et styringsværktøj i forhold til protokollerede beslutninger omkring
konkrete aktiviteter i forhold til tabt arbejdsfortjeneste (litra f).
 
Hvis Ældre- og Aktivitetsudvalget godkender den reviderede mødeliste, godkendes dermed også eventuelle aktiviteter i forhold til udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste efter litra f.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Intet.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

For konkrete aktiviteter, der hører hjemme under Styrelseslovens §16 stk. 1, litra f (Andre hverv efter anmodning fra byrådet eller dets udvalg) forudsætter retningslinjerne, at der tilvejebringes en protokolleret beslutning fra udvalget som betingelse for, at der lovligt kan udbetales erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.
Bilag

Sagsid.: 19/27069
Indstilling
Direktøren for Social, Sundhed & Omsorg indstiller til Ældre- og Aktivitetsudvalget,
 
1. at der tages stilling til mødelisten.
Beslutning i Ældre- og Aktivitetsudvalget den 24-11-2020
Ældre- og Aktivitetsudvalget godkendte mødelisten.
Sagsfremstilling

Historik

Byrådet vedtog på sit møde den 17. december 2014 (sag nr. 6) et samlet sæt retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd, herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste.
 

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

Mødelisten (bilag nr. 1) fungerer som en kombination af et overblik over medlemmernes
mødeaktiviteter og et styringsværktøj i forhold til protokollerede beslutninger omkring
konkrete aktiviteter i forhold til tabt arbejdsfortjeneste (litra f).
 
Hvis Ældre- og Aktivitetsudvalget godkender den reviderede mødeliste, godkendes dermed også eventuelle aktiviteter i forhold til udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste efter litra f.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Intet.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

For konkrete aktiviteter, der hører hjemme under Styrelseslovens §16 stk. 1, litra f (Andre hverv efter anmodning fra byrådet eller dets udvalg) forudsætter retningslinjerne, at der tilvejebringes en protokolleret beslutning fra udvalget som betingelse for, at der lovligt kan udbetales erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.
Bilag