You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Referat

tirsdag den 5. januar 2021 kl. 09:00

Mødested Teams-møde
Udvalg Ældre- og Aktivitetsudvalget (2018-2021)
Mødedeltagere Anders Korsbæk Jensen, Birgith B. Langballe, Eva Pinnerup, Lone Langballe, Simon Højer
Fraværende Ingen
Bemærkninger

Sagsid.: 20/49335

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed & Omsorg indstiller til Ældre- og Aktivitetsudvalget,
 
1. at orienteringen og meddelelserne tages til efterretning.

Beslutning i Ældre- og Aktivitetsudvalget den 05-01-2021

Ældre- og Aktivitetsudvalget tog følgende orientering og meddelelser til efterretning:
 
 • Orientering om formandskabets mødevirksomhed særligt vedrørende Velfærdsaftalen
 • Orientering om håndtering af henvendelse vedrørende plejeboliger
 • Status på Corona-situationen
 • Virtuel afvikling af årligt møde med lederne af de kommunale plejecentre den 5. februar 2021 kl. 08.30-10.00
 • Orientering om pressemeddelelse vedr. sundhedsstyrelsens bevilling til projekt Livets afslutning
 

Sagsfremstilling

Meddelelser og gensidig orientering fra formand, forvaltning og udvalg.

Sagsid.: 20/40377

Resume

Byrådet har anmodet fagudvalgene om at drøfte opfølgningen på Sammenhængsmodellens mål og senest den 8. januar 2021, at melde tilbage til byrådet, hvilke målsætninger i Sammenhængsmodellen man særligt i 2021 vil prioritere. På denne baggrund skal udvalget således drøfte, hvilke mål man vil prioritere i det kommende år.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed & Omsorg indstiller til Ældre- og Aktivitetsudvalget,
 
 1. at udvalget drøfter, hvordan de forskellige mål kan understøttes yderligere, og
 
 1. at udvalget – med henblik på tilbagemelding til byrådet - drøfter, hvilke mål i Sammenhængsmodellen udvalget særligt vil prioritere i 2021 samt hvilke udvalg der eventuelt ønskes samarbejde med.

Beslutning i Ældre- og Aktivitetsudvalget den 05-01-2021

Ældre- og Aktivitetsudvalget drøftede, hvordan de forskellige mål kan understøttes yderligere.
 
Ældre- og Aktivitetsudvalget drøftede endvidere - med henblik på en tilbagemelding til byrådet - hvilke mål i Sammenhængsmodellen udvalget særligt vil prioritere i 2021 samt hvilke udvalg, der eventuelt ønskes samarbejde med.
 
Ældre- og Aktivitetsudvalget besluttede at arbejde videre med følgende målsætninger, idet der skal arbejdes målrettet med udbredelse af eksisterende indsatser, herunder særligt i forhold til ensomhed:
 
 • Færre i Viborg Kommune føler sig ensomme
 • Vi vil forøge antallet af unge og voksne, der har relevante kvalifikationer, der imødekommer arbejdsmarkedets behov
 • Andelen af unge rygere er halveret inden 2025 – Der er 20% færre rygere i alle aldersgrupper
 • Andelen af borgere i Viborg Kommune med et sundt kostmønster skal stige til 88% inden 2025
 • Mindst 85% af alle borgere i Viborg Kommune er fysisk aktive i 2025
 • Mindst 80% af alle borgere i Viborg Kommune vurderer deres generelle trivsel og livskvalitet som høj i 2025
 
Ældre- og Aktivitetsudvalget besluttede endvidere at have et styrket fokus på bæredygtighed.
 
For så vidt angår målsætningen om forøgelse af antallet af unge og voksne, der har relevante kvalifikationer, der imødekommer arbejdsmarkedets behov ønskes fortsat samarbejde med Beskæftigelsesudvalget ligesom der i forhold til de fire målsætninger under temaet sundhed fortsat vil være et samarbejde med Social- og Sundhedsudvalget.
 
Ældre- og Aktivitetsudvalget besluttede endvidere at genbesøge målsætningerne i Sammenhængsmodellen i relation til det videre arbejde med Velfærdsaftalen og i den forbindelse forholde sig mere konkret til inddragelse og samarbejde med øvrige fagudvalg.

Sagsfremstilling

Historik

Resultaterne i den gennemførte Borgerundersøgelse 2020 og opfølgningen på Sammenhængsmodellens øvrige mål blev behandlet i byrådet den 18. november 2020 (link til sag nr. 20 i byrådet den 18. november 2020).
 
Byrådet besluttede blandt andet, at opfølgningen på målene skulle sendes videre til fagudvalgene med henblik på drøftelse af, hvordan de forskellige mål kan understøttes yderligere. Herudover blev fagudvalgene anmodet om, senest den 8. januar 2021, at melde tilbage til byrådet, hvilke målsætninger man særligt i 2021 vil prioritere.
 

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

Borgerundersøgelsens dataindsamling fandt sted fra den 8. til den 23. september 2020 og havde en pæn svarprocent på 44 %. Resultaterne fremgår af rapporten i bilag nr. 1.
 
Med resultaterne fra borgerundersøgelsen er der nu resultater for ”år 1”, som kan sammenlignes med den baseline, der blev fastlagt i 2019. Den samlede opfølgning fremgår af bilag nr. 2.
 
Af resultaterne fra borgermålingen og opfølgningen på alle Sammenhængsmodellens mål kan der blandt andet fremhæves:
 • 8 % - eller ca. 6.500 personer ud af kommunens borgere – led i 2019 af ”svær ensomhed” – dette er i 2020 faldet til 7 %.
 • I 2019 havde 44 % af kommunens borgere det seneste år udført frivilligt arbejde – dette var i 2020 faldet til 38 %.
 • Antallet af rygere ligger stabilt omkring 13 % - men der er i aldersgruppen 25-34 år sket en markant stigning i andel daglige rygere fra 12 % i 2019 til 23 %i 2020
 • 58 % er tilfredse eller meget tilfreds med udbuddet af events og større begivenheder i Viborg Kommune mod 66 % i 2019 (Sammenhængsmodellens målsætning er 80 %). Dette skyldes med stor sandsynlighed Corona-nedlukningen.
 • Indbyggertallet i Viborg Kommune faldt i 2019 med 182 indbyggere (Sammenhængs-modellens mål er en årlig vækst på 500 indbyggere)
 • 17 byer i Viborg Kommune oplevede vækst i 2019, men 23 byer havde et faldende indbyggertal (Sammenhængsmodellens mål er vækst i alle byer over 200 indbyggere)
 • 93,3 % af eleverne opnåede mindst 2 i dansk og matematik i 2019/20, som er en stigning fra 89,3 % (Sammenhængsmodellens mål er 92 %)
 
På denne baggrund kan det drøftes hvilke specifikke mål, som udvalget ønsker at have et særligt fokus på i 2021, samt hvilke udvalg, der eventuelt ønskes samarbejdes med.
 
Udvalget har tidligere prioriteret at arbejdet med følgende målsætninger:
 
 • Færre i Viborg Kommune føler sig ensomme
 • Vi vil forøge antallet af unge og voksne, der har relevante kvalifikationer, der imødekommer arbejdsmarkedets behov
 • Andelen af unge rygere er halveret inden 2025 – Der er 20% færre rygere i alle aldersgrupper
 • Andelen af borgere i Viborg Kommune med et sundt kostmønster skal stige til 88% inden 2025
 • Mindst 85% af alle borgere i Viborg Kommune er fysisk aktive i 2025
 • Mindst 80% af alle borgere i Viborg Kommune vurderer deres generelle trivsel og livskvalitet som høj i 2025.
 
Status på målsætningerne og arbejdet med disse fremgår af vedlagte bilag.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Der skal gives en tilbagemelding til byrådet senest den 8. januar 2021.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 20/37078

Resume

Ældre- og Aktivitetsudvalget drøfter arbejdet med velfærdsaftalen.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed & Omsorg indstiller til Ældre- og Aktivitetsudvalget,
 
1. at udvalget drøfter vision for og forventninger til det videre arbejde med velfærdsaftalen.

Beslutning i Ældre- og Aktivitetsudvalget den 05-01-2021

Ældre- og Aktivitetsudvalget drøftede vision og pejlemærker for det videre arbejde med velfærdsaftalen og genoptager drøftelserne på et kommende møde.

Sagsfremstilling

Historik

Byrådet godkendte på sit møde den 16. december 2020 (link til sag nr. 1 i byrådet den 16. december 2020), at Ældre- og Aktivitetsudvalget forestår arbejdet med velfærdsaftalen på ældreområdet
 

Inddragelse og høring

Der er afholdt indledende møder med bl.a. Ældre Sagen, medarbejderrepræsentanter og de faglige organisationer om velfærdsaftalen. Der planlægges aktuelt inddragelse af en lang række interessenter.
 

Beskrivelse 

Med denne temadrøftelse samler udvalget op på de møder, som har været afholdt om velfærdsaftalen, herunder de politiske drøftelser om aftalen og de indledende dialogmøder, der frem til nu har været afholdt.
 
På baggrund heraf drøfter udvalget:
 
 • Vision og pejlemærker for arbejdet med velfærdsaftalen
 • Inddragelse af interessenter i arbejdet med velfærdsaftalen
 
Byrådet har godkendt den vedlagte tids- og procesplan for arbejdet med velfærdsaftalen, som danner udgangspunkt for udvalgets videre arbejde. Bilaget indeholder ligeledes en foreløbig oversigt over de interessenter, som forventes at blive inddraget i arbejdet.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Intet.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 20/47390

Resume

Der gives en kort orientering om aktuelle sager i det tværsektorielle sundhedssamarbejde mellem kommunerne, hospitalerne og almen praksis.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed & Omsorg indstiller til Ældre- og Aktivitetsudvalget,
 
1. at orienteringen om aktuelle sager i det tværsektorielle sundhedssamarbejde tages til efterretning.

Beslutning i Ældre- og Aktivitetsudvalget den 05-01-2021

Ældre- og Aktivitetsudvalget tog orienteringen om aktuelle sager i det tværsektorielle sundhedssamarbejde til efterretning.

Sagsfremstilling

Historik

Forvaltningen orienterer løbende Social- og Sundhedsudvalget og Ældre- og Aktivitetsudvalget om aktuelle sager i det tværsektorielle sundhedssamarbejde.
 

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

Den fælles Sundhedsaftale 2019-2023 danner grundlag for det tværsektorielle sundhedssamarbejde mellem kommunerne, hospitalerne og almen praksis i Region Midtjylland.
 
Samarbejdet om initiativerne i Sundhedsaftalen og øvrige aftaler på sundhedsområdet mellem de tre sektorer er politisk forankret i Sundhedskoordinationsudvalget og understøttes af en administrativ organisering både lokalt og regionalt. Lokalt foregår samarbejdet i Midtklyngen med deltagelse af Viborg, Skive og Silkeborg kommuner, Hospitalsenhed Midt, psykiatrien og almen praksis. Regionalt er etableret fora med repræsentation fra alle kommuner, hospitaler samt almen praksis.
 
Forvaltningen orienterer løbende Social- og Sundhedsudvalget og Ældre- og Aktivitetsudvalget om aktuelle initiativer og tiltag i det tværsektorielle sundhedssamarbejde.
 
 
Partnerskab om tobaksfri ungdomsuddannelser
Sundhedskoordinationsudvalget besluttede i oktober 2019 at tage initiativ til at understøtte ungdomsuddannelsernes arbejde med at implementere røgfri skoletid. På den baggrund er der dannet et partnerskab mellem ungdomsuddannelser og FGU skoler i Region Midtjylland, midtjyske kommuner, Region Midtjylland og Kræftens Bekæmpelse.
 
Partnerskabet bygger på en fælles vision om, at ingen unge skal begynde at ryge eller være afhængige af tobak. Via information, videndeling og netværksskabelse skal partnerskabet understøtte, at alle ungdomsuddannelser i Region Midtjylland får succes med implementering af tobaksfri skoletid. Partnerskabet samler de eksisterende ressourcer på området og bygger ovenpå igangværende indsatser. Forslaget om partnerskabet blev godkendt på møde i Sundhedskoordinationsudvalget den 9. december 2020.
 
Det skal i øvrigt bemærkes, at der er lovgivning på vej med henblik på indførelse af tobaksfri ungdomsuddannelser med virkning fra skoleåret 2021/2022.
 
 
Overvægt i regi af sundhedsaftalen
Sundhedskoordinationsudvalget havde på sit møde den 25. september 2020 en indledende drøftelse af overvægt som kommende indsatsområde i regi af sundhedsaftalen. Det blev besluttet at sikre en bredere politisk inddragelse i form af et fælles politisk møde, hvor fokusområder i overvægtsindsatsen skal drøftes med henblik på at sætte retning for det videre arbejde.
 
Deltagerkredsen på mødet vil være medlemmerne af Sundhedskoordinationsudvalget,
kommunale udvalgsformænd, medlemmerne af regionens udvalg for nære sundhedstilbud, PLO-Midtjylland og Patientinddragelsesudvalget. Mødet planlægges afviklet virtuelt i 1. kvartal 2021. Udover overvægt vil der på mødet også være en mere generel drøftelse af de nuværende resultater af Sundhedsaftalen 2019-2023 og en prioritering af indsatsområder
for anden halvdel af perioden.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Intet.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.

Sagsid.: 19/27069

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed & Omsorg indstiller til Ældre- og Aktivitetsudvalget,
 
1. at der tages stilling til mødelisten.

Beslutning i Ældre- og Aktivitetsudvalget den 05-01-2021

Ældre- og Aktivitetsudvalget godkendte mødelisten for 2020 med en bemærkning om, at den skal opdateres med dialogmødet den 1. december 2020 om Velfærdsaftalen.

Sagsfremstilling

Historik

Byrådet vedtog på sit møde den 17. december 2014 (Link til sag nr. 6 i byrådet den 17. december 2014) et samlet sæt retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd, herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste.
 

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

Mødelisten (bilag nr. 1) fungerer som en kombination af et overblik over medlemmernes
mødeaktiviteter og et styringsværktøj i forhold til protokollerede beslutninger omkring
konkrete aktiviteter i forhold til tabt arbejdsfortjeneste (litra f).
 
Hvis Ældre- og Aktivitetsudvalget godkender den reviderede mødeliste, godkendes dermed også eventuelle aktiviteter i forhold til udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste efter litra f.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Intet.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

For konkrete aktiviteter, der hører hjemme under Styrelseslovens §16 stk. 1, litra f (Andre hverv efter anmodning fra byrådet eller dets udvalg) forudsætter retningslinjerne, at der tilvejebringes en protokolleret beslutning fra udvalget som betingelse for, at der lovligt kan udbetales erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.
Bilag

Sagsid.: 20/20458

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed & Omsorg indstiller til Ældre- og Aktivitetsudvalget,
 
1. at der tages stilling til mødelisten.

Beslutning i Ældre- og Aktivitetsudvalget den 05-01-2021

Ældre- og Aktivitetsudvalget godkendte mødelisten 2021 med en bemærkning om, at KL’s Sundhedskonference den 19. januar 2021 og det årlige møde med lederne af de kommunale plejecentre den 5. februar 2021 afvikles virtuelt.

Sagsfremstilling

 

Historik

Byrådet vedtog på sit møde den 17. december 2014 (link til sag nr. 6 i byrådet den 17. december 2014) et samlet sæt retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd, herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste.
 

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

Mødelisten (bilag nr. 1) fungerer som en kombination af et overblik over medlemmernes
mødeaktiviteter og et styringsværktøj i forhold til protokollerede beslutninger omkring
konkrete aktiviteter i forhold til tabt arbejdsfortjeneste (litra f).
 
Hvis Ældre- og Aktivitetsudvalget godkender den reviderede mødeliste, godkendes dermed også eventuelle aktiviteter i forhold til udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste efter litra f.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Intet.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

For konkrete aktiviteter, der hører hjemme under Styrelseslovens §16 stk. 1, litra f (Andre hverv efter anmodning fra byrådet eller dets udvalg) forudsætter retningslinjerne, at der tilvejebringes en protokolleret beslutning fra udvalget som betingelse for, at der lovligt kan udbetales erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.
Bilag

Sagsid.: 20/49371

Sagsfremstilling

Ældre- og Aktivitetsudvalget skal godkende beslutningsprotokollen.
 
For at godkende beslutningsprotokollen, skal hvert medlem underskrive elektronisk i FirstAgenda ved at trykke på ”Godkend”.