You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Referat

tirsdag den 26. januar 2021 kl. 08:30

Mødested Teams-møde
Udvalg Ældre- og Aktivitetsudvalget
Mødedeltagere Anders Korsbæk Jensen, Birgith B. Langballe, Eva Pinnerup, Lone Langballe, Simon Højer
Fraværende Ingen
Bemærkninger

Sagsid.: 20/49335

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed & Omsorg indstiller til Ældre- og Aktivitetsudvalget,
 
1. at orienteringen og meddelelserne tages til efterretning.

Beslutning i Ældre- og Aktivitetsudvalget den 26-01-2021

Ældre- og Aktivitetsudvalget tog orientering og meddelelser om følgende til efterretning:
 
  • Temamøde i byrådet den 20. januar 2021.
  • Møde i ældrerådet den 22. januar 2021 med deltagelse af repræsentanter fra Ældre- og Aktivitetsudvalget.
  • KL’s Sundhedskonference den 19. januar, 20. januar og 21. januar 2021.
  • Konference om borgerrettede data.
  • Coronasituationen, herunder prioritering af målgrupper for vaccination.
  • Udsættelse af fællesmødet mellem Ældre- og Aktivitetsudvalget, Social- og Sundhedsudvalget, FællesMED SSO og de faglige organisationer den 3. marts 2021 til det er muligt at mødes fysisk.
  • Aflysning af 50-års jubilæum på Sjørup Ældrecenter den 23. februar 2021.
  • Det ordinære udvalgsmøde den 23. februar 2021 afvikles i tidsrummet 8.30 – 12.00.
  • Befordring til vaccination i henhold til § 117 – udvidelse af målgruppen, så den også omfatter borgere over 85 år samt borgere med fysisk/psykisk handicap.
  • Opfølgning på henvendelse fra Altinget om opgørelse af udviklingen i ældreudgifter.

Sagsfremstilling

Meddelelser og gensidig orientering fra formand, forvaltning og udvalg.

Sagsid.: 20/37078

Resume

Det forventes, at Viborg Kommune indgår en Velfærdsaftale på ældreområdet med regeringen i løbet af foråret 2021. På dagens møde følger udvalget op på udvalgets temadrøftelse den 5. januar 2021 og byrådets temamøde den 20. januar 2021.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed & Omsorg indstiller til Ældre- og Aktivitetsudvalget,
 
1. at ”Vision og pejlemærker for arbejdet med Velfærdsaftalen” godkendes,
 
2. at byrådets temamøde den 20. januar 2021 drøftes, og
 
3. at den videre proces i forlængelse af byrådets beslutning den. 27. januar 2021 drøftes.

Beslutning i Ældre- og Aktivitetsudvalget den 26-01-2021

Ældre- og Aktivitetsudvalget godkendte ”Vision og pejlemærker for arbejdet med Velfærdsaftalen”.
 
Ældre- og Aktivitetsudvalget drøftede byrådets temamøde den 20. januar 2021. Der var enighed om, at det var et godt temamøde med konstruktive betragtninger, som udvalget vil inddrage i sit videre arbejde.
 
Ældre- og Aktivitetsudvalget drøftede endvidere den videre proces i forlængelse af byrådets beslutning den. 27. januar 2021.
 
Ældre- og Aktivitetsudvalget bemærkede, at den nødvendige inddragelse og involvering i arbejdet med Velfærdsaftalen vil finde sted, når Corona-situationen tillader det.

Sagsfremstilling

Historik

Viborg Kommune har givet tilsagn om at indgå en Velfærdsaftale på ældreområdet med regeringen. Ældre- og Aktivitetsudvalget drøftede Velfærdsaftalen på sit møde den 5. januar 2021 (link til sag nr. 3 på Ældre- og Aktivitetsudvalgets møde den 5. januar 2021).
 

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

Regeringen har som en del af finansloven for 2021 indgået en aftale med Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet om Velfærdsaftaler på ældreområdet. Aftalen er vedlagt som bilag. Viborg, Langeland og Middelfart kommuner har givet tilsagn om at indgå en Velfærdsaftale på ældreområdet. Regeringen har indgået lignende aftaler om dagtilbud- og folkeskoleområdet med andre kommuner.
 
Ældre- og Aktivitetsudvalget drøftede Velfærdsaftalen på sit møde den 5. januar 2021. På baggrund af denne drøftelse har forvaltningen udarbejdet udkast til ”Vision og pejlemærker for arbejdet med Velfærdaftalen”. Udkastet er vedlagt som bilag.
 
Velfærdsaftalen på ældreområdet var desuden genstand for drøftelse på byrådets temamøde den 20. januar 2021. På mødet drøftede byrådet drømme for ældreområdet. Opsamling på denne drøftelse eftersendes. Udvalget følger op på byrådets drøftelse.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Intet.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 20/51083

Resume

Fælleskommunalt Social- og Sundhedssekretariat i Midtjylland har sendt høringsudkastet til ny samarbejdsaftale om palliation i høring ved relevante samarbejdspartnere. Forvaltningen har udarbejdet et udkast til høringssvar, som drøftes med henblik på eventuel kommentering.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed & Omsorg indstiller til Ældre- og Aktivitetsudvalget,
 
1. at høringssvaret drøftes med henblik på eventuelle bemærkninger, hvorefter Social- og Sundhedsudvalget er ansvarlig for endelig bearbejdelse og afsendelse.

Beslutning i Ældre- og Aktivitetsudvalget den 26-01-2021

Ældre- og Aktivitetsudvalget drøftede høringssvaret.
 
Ældre og aktivitetsudvalget bemærkede, at der bør være en tydelighed på afklaring af roller og ansvar.
 
Ældre- og Aktivitetsudvalget noterede sig, at Social- og Sundhedsudvalget herefter er ansvarlig for endelig bearbejdelse og afsendelse.

Sagsfremstilling

Historik

Samarbejdsaftalen om palliation er udarbejdet på baggrund af publikationer fra Sundhedsstyrelsen og er et tillæg til sundhedsaftalen for 2019-2023. Samarbejdsaftalen om palliation erstatter ”Sundhedsaftale om samarbejde om den palliative indsats i Region Midtjylland” fra 2011. Udkastet til ny samarbejdsaftale er sendt i høring hos kommuner og øvrige samarbejdspartnere.
 

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

Samarbejdsaftalen om palliation har til formål at sikre, at patienterne tilbydes en palliativ indsats, som tager udgangspunkt i de behov og ønsker, den enkelte patient har. Samtidig skal aftalen sikre en sammenhængende palliativ indsats på tværs af sektorerne for patienter og pårørende. Den palliative indsats dækker over lindring af smerter og andre symptomer. Den palliative indsats kan opdeles i en basal indsats (som bl.a. foregår i kommunerne) og en specialiseret indsats (som typisk foregår på hospitaler, hospices eller via palliative teams).
 
På baggrund af høringsversionen af samarbejdsaftalen om palliation har forvaltningen udarbejdet et udkast til høringssvar med særlige opmærksomhedspunker, som bør overvejes i forbindelse med udarbejdelsen af den endelige samarbejdsaftale.
 
Samarbejdsaftalen om palliation og udkast til høringssvar er vedhæftet som bilag.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Der er høringsfrist den 5. februar 2021. Samarbejdsaftalen forventes godkendt i Viborg Kommune i foråret 2021.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Samarbejdsaftalen er langt mere ambitiøst end den tidligere aftale. Det betyder, at hvis alle initiativer i aftalen iværksættes fuldt ud, vil behovet for ressourcer til palliationsområdet øges. Det vil særligt gælde i forhold til, at flere borgere tilbydes en palliativ indsats samt øgede udgifter til uddannelse af nøglepersoner og kompetenceudvikling/specialisering hos en større andel af det samlede personale.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 20/20458

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed & Omsorg indstiller til Ældre- og Aktivitetsudvalget,
 
1. at der tages stilling til mødelisten.

Beslutning i Ældre- og Aktivitetsudvalget den 26-01-2021

 
Ældre- og Aktivitetsudvalget godkendte mødelisten for 2021.

Sagsfremstilling

Historik

Byrådet vedtog på sit møde den 17. december 2014 (link til sag nr. 6 i byrådet den 17. december 2014) et samlet sæt retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd, herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste.
 

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

Mødelisten (bilag nr. 1) fungerer som en kombination af et overblik over medlemmernes
mødeaktiviteter og et styringsværktøj i forhold til protokollerede beslutninger omkring
konkrete aktiviteter i forhold til tabt arbejdsfortjeneste (litra f).
 
Hvis Ældre- og Aktivitetsudvalget godkender den reviderede mødeliste, godkendes dermed også eventuelle aktiviteter i forhold til udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste efter litra f.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Intet.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

For konkrete aktiviteter, der hører hjemme under Styrelseslovens §16 stk. 1, litra f (Andre hverv efter anmodning fra byrådet eller dets udvalg) forudsætter retningslinjerne, at der tilvejebringes en protokolleret beslutning fra udvalget som betingelse for, at der lovligt kan udbetales erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.
Bilag