You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Referat

tirsdag den 2. januar 2018 kl. 08:30

Mødested M1.11/rådhuset
Udvalg Beskæftigelsesudvalget
Mødedeltagere Anders Bertel, Flemming Gundersen, Jakob Ekberg, Michael Nøhr, Nikolai Norup
Fraværende Ingen
Bemærkninger

Sagsid.: 17/61564
Resume
Beskæftigelsesudvalget skal på dagens møde vælge formand.
Indstilling
Direktøren for Økonomi- & Personalestaben indstiller til Beskæftigelsesudvalget,
 
1. at der vælges formand.
Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den 02-01-2018
Anders Bertel blev valgt som formand for Beskæftigelsesudvalget.
Sagsfremstilling
Historik
Intet.
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
Beskrivelse
I henhold til § 22, stk. 1 i Lov om kommunernes styrelse vælger udvalget en formand.
 
Valget foretages efter reglerne om flertalsvalg i henhold til § 24, stk. 1 i lov om kommunernes styrelse.
 
Valget af udvalgsformand ledes af det udvalgsmedlem, der har længst anciennitet.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Udpegningen gælder for byrådsperioden, medmindre udvalget efterfølgende træffer anden beslutning.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.


Sagsid.: 17/61564
Resume
Beskæftigelsesudvalget skal på dagens møde vælge næstformand.
Indstilling
Direktøren for Økonomi- & Personalestaben indstiller til Beskæftigelsesudvalget,
 
1. at der vælges næstformand.
Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den 02-01-2018
Nikolai Hylleberg Norup blev valgt som næstformand for Beskæftigelsesudvalget.
Sagsfremstilling
Historik
Intet.
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
Beskrivelse
Efter § 22 i Lov om kommunernes styrelse kan der vælges en næstformand for udvalget.
 
Valget sker efter bestemmelsen om flertalsvalg i Lov om kommunernes styrelse § 24, stk. 1.
 
Valget ledes af den nyvalgte formand.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Udpegningen gælder for byrådsperioden, medmindre udvalget efterfølgende træffer anden beslutning.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.

Sagsid.: 17/61575
Resume
Beskæftigelsesudvalget skal på dagens møde fastlægge sin forretningsorden for udvalgets funktionsperiode.
Indstilling
Direktøren for Økonomi- & Personalestaben indstiller til Beskæftigelsesudvalget,
 
1. at udkast til forretningsorden for udvalget godkendes.
Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den 02-01-2018
Beskæftigelsesudvalget godkendte forslaget til forretningsorden for udvalget.
 
Udvalget ønsker dagsordener udsendt 7 dage før mødet, og at dette koordineres med øvrige udvalg. Forretningsordenen tilrettes i forhold til dette.
Sagsfremstilling
Historik
Intet.
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
Beskrivelse
I Lov om kommunernes styrelse § 20, stk. 3 fremgår det, at udvalg nedsat af kommunalbestyrelsen selv fastlægger deres forretningsorden.
 
Forvaltningen har udarbejdet udkast til forretningsorden for Beskæftigelsesudvalget (bilag 1). Heri beskrives blandt andet forhold vedrørende:
  • Beskæftigelsesudvalgets mødevirksomhed
  • Beslutninger og beslutningsprotokol
  • Delegation
  • Habilitet
Udkastet er baseret på den skabelon for udvalgenes forretningsordener, som også blev anvendt i den foregående byrådsperiode.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Intet.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.


Bilag

Sagsid.: 17/61587
Resume
Beskæftigelsesudvalget skal på dagens møde fastlægge mødeplan for 2018.
Indstilling
Direktøren for Økonomi- & Personalestaben indstiller til Beskæftigelsesudvalget,
 
1. at ønsker til temamøder og institutionsbesøg i 2018 drøftes,
 
2. at hyppigheden og placering af tidspunkter for fællesmøder med råd, MED-udvalg og faglige organisationer drøftes, og
 
3. at mødeplan for 2018 fastlægges.
Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den 02-01-2018
Beskæftigelsesudvalget drøftede,
 
1. ønsker til temamøder og institutionsbesøg i 2018: Udvalget ønsker introduktioner til afdelingerne på arbejdsmarkedsområdet i forbindelse med de ordinære udvalgsmøder i 1. halvår 2018 med henblik på hurtigt at blive sat ind i fagområdet.
 
2. hyppigheden og placering af tidspunkter for fællesmøder med råd, MED-udvalg og faglige organisationer: Der arrangeres møder med Integrationsrådet, Handicaprådet samt MED-udvalg og faglige organisationer i 1. halvår 2018.
 
3. Den overordnede mødeplan for de ordinære møder i 2018 for Beskæftigelsesudvalget blev fastlagt. De ordinære møder holdes tirsdage som anført i bilag 1, dog ændres mødestart til kl. 8.00. Forvaltningen kommer med forslag til placering af fællesmøder med råd, MED-udvalg og faglige organisationer til næste møde.
Sagsfremstilling
Historik
Byrådssekretariatet har udarbejdet et forslag til mødeplan for byrådet, Økonomi- og Erhvervsudvalget samt de stående udvalg i 2018, jf. bilag nr. 1. Forslaget har været behandlet på byrådets konstituerende møde 13. december 2017, og er efterfølgende fremsendt til udvalgene med henblik på fastlæggelse af mødeplan for disse.
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
Beskrivelse
I forslaget til mødeplan er der taget hensyn til personsammenfaldene i de forskellige
udvalg.
 
I forslaget er møder i Beskæftigelsesudvalget placeret tirsdage med start kl. 8.30. Der er berammet 11 møder i 2018.
 
Forvaltningen har udarbejdet forslag til mødeplan 2018 for Beskæftigelsesudvalget (bilag 2), der ud over de ordinære møder indeholder forslag til placering af temamøder/besigtigelser, møder med råd og nævn på udvalgets fagområder, samt konferencer, hvor mødedato er kendt på nuværende tidspunkt.
 
Mødeplanen vil blive tilrettet løbende i forbindelse med ordinære udvalgsmøder i det omfang, det er ønskeligt og nødvendigt
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Intet.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.


Bilag

Sagsid.: 17/61583
Resume
Indstilling
Direktøren for Økonomi- & Personalestaben indstiller til Beskæftigelsesudvalget,
 
1. at udvalgets arbejdsform drøftes.
Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den 02-01-2018
Beskæftigelsesudvalget drøftede udvalgets arbejdsform.
 
Udvalget vil gerne have et internt nyhedsbrev på arbejdsmarkedsområdet – f.eks. månedligt, suppleret med mail til udvalget, hvis der opstår akutte sager, som udvalget skal vide noget om.
Sagsfremstilling
Historik
Intet.
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
Beskrivelse
I forbindelse med konstitueringen af Beskæftigelsesudvalget drøfter udvalget den fremtidige arbejdsform med henblik på at sikre en fælles forståelse heraf og dermed de mest hensigtsmæssige rammer for det fremtidige arbejde.
 
Et notat til brug for drøftelsen af samarbejdsform er vedlagt som bilag 1. Heri beskrives blandt andet forslag til rollefordeling mellem henholdsvis politisk og administrativt niveau og udvalgsformand og –medlemmer.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Intet.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.


Bilag

Sagsid.: 17/61592
Resume
Indstilling
Direktøren for Økonomi- & Personalestaben indstiller til Beskæftigelsesudvalget,
 
1. at orienteringen tages til efterretning.
Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den 02-01-2018
Beskæftigelsesudvalget tog orienteringen til efterretning.
Sagsfremstilling
Historik
Intet.
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
Beskrivelse
I § 18 i Styrelsesvedtægt for Viborg Kommune er fastlagt, hvilke områder, som Beskæftigelsesudvalget skal beskæftige sig med. På dagens møde gives en overordnet introduktion til forvaltningen og udvalgets arbejdsområder.
 
På de efterfølgende møder i udvalget gives en grundigere introduktion til de enkelte forvaltnings- og driftsområder, herunder de økonomiske rammer som er fastlagt i Viborg Kommunes budget for 2018.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Intet.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.
Bilag

Sagsid.: 17/63016
Indstilling
Direktøren for Økonomi- og Personalestaben indstiller til Beskæftigelsesudvalget,
 
1.  at orienteringen og meddelelserne tages til efterretning.
Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den 02-01-2018
Ingen aktuelle emner til punktet.
Sagsfremstilling
Meddelelser og gensidig orientering fra forvaltning og udvalg.